گزارش درمان آندوسکوپی یک سنگ روی IUD در مثانه

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دستیار گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: وسایل داخل رحمی (IUD) سال‌های سال به عنوان وسیله جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود و تاکنون در بیش از 100 میلیون زن استفاده شده است. مهاجرت IUD به احشای مجاور گزارش شده است، ولی مهاجرت آن به مثانه خیلی نادر است. ورود IUD به داخل مثانه می‌تواند باعث تشکیل سنگ روی آن شود. بسیاری از بیماران بدون علامت هستند و ممکن است از علائم تحریکی و انسدادی ادرار شکایت داشته باشند. در مطالعه حاضر بیماری معرفی می‌شود که 10 سال بعد از کارگذاری IUD با هماچوری مراجعه کرد و سنگی در رویIUD مهاجرت کرده به مثانه تشکیل شده بود که با درمان آندوسکوپیک بهبود یافت.
معرفی بیمار: خانمی 45 ساله با عفونت‌های ادراری مکرر و سابقه یک نوبت هماچوری گروس به درمانگاه مراجعه کرد. بیمار سابقه قراردادن IUD حدود 10 سال قبل داشت. در سونوگرافی شکم و لگن، سنگ 4*2 سانتی‌متری در مثانه رؤیت شد. بیمار تحت سیستوسکوپی قرار گرفت و سنگی بزرگی در مثانه بیمار رؤیت شد که کاملاً اطراف IUD را گرفته بود. سنگ با درمان آندوسکوپیک شکسته شد و IUD خارج شد.
نتیجه‌گیری: در هنگام بروز علائم تحریکی ادرار و عفونت‌های مکرر در خانمی که سابقه کارگذاری IUD در رحم داشته باشد، باید به فکر احتمال مهاجرت این وسیله به مثانه بود و در این موارد انجام سونوگرافی و سیستوسکوپی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IUD in urinary bladder: a case report of endoscopic treatment

نویسندگان [English]

 • Shahram Gooran 1
 • Ali Mohammad Fakhr Yaseri 2
 • Negar Behtash 2
 • Hamed Rezaei 2
 • Mohammadreza Nikoubakht 3
1 Assistant professor, Department of Urology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Resident, Department of Urology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Urology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The intrauterine device (IUD) has been used for years for contraception and is used so far in more than 100 million women. IUD migration into adjacent viscera has been reported, but rarely migrates to the bladder. IUD migration into the bladder can cause stone formation. Many patients are asymptomatic and may have only irritative and obstructive urinary complaints. In this study, a patient is introduced that 10 years after insertion of IUD referred with hematuria and a stone on IUD migrated to bladder was found and improved with endoscopic treatment.
Case Report: A 45-year-old woman with recurrent urinary tract infections and a history of gross hematuria referred to the clinic. Patients had a history of IUD insertion about 10 years ago. Abdominal and pelvic sonography revealed a 2×4 cm stone in urinary bladder. The patient undergone cystoscopy and a large stone was observed in the bladder that was quite nearby IUD. Endoscopic lithoclast broke stone and IUD was removed.
Conclusion: Presence of irritative urinary symptoms and recurrent urinary tract infections in the women who have a history of IUD insertion, migration of the device to the urinary bladder should be considered. In these cases, Ultrasonography and cystoscopy can help to the diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bladder stone
 • Intrauterine Device (IUD)
 • Urinary bladder
 1. Zargham M, Dadkhah A. Seven years of intra uterine device in the bladder. J Isfahan Med Sch 2007; 24(83):85-8. (Persian).
 2. Kart M, Gulecen T, Ustuner M, Ciftci S, Yavuz U, Ozkurkcugil C. Intravesical migration of missed intrauterine device associated with stone formation: a case report and review of the literature. Case Rep Urol 2015; 2015:581697.
 3. Reyes-Acevedo J, Bustamante-Sarabia J, Galindo-Martinez DF. Uterine perforation and localization of an IUD in the bladder associated with bladder calculosis. report of a case and review of the literature. Ginecol Obstet Mex 1995; 63:407-9.
 4. Simsek A, Ozgor F, Akbulut MF, Sonmezay E, Yuksel B, Sarilar O, et al. Management of bladder stones associated with foreign bodies following incontinence and contraception surgery. Arch Ital Urol Androl 2014; 86(2):108-11.
 5. Gyasi-Sarpong CK, Maison PO, Morhe E, Aboah K, Appiah KA, Azorliade R, et al. Intravesical migration of an intrauterine device. BMC Res Notes 2016; 9:4.
 6. Akbarian A, Mehdizade A, Hajeb M. A case report of vesicouterine fistula after pregnancy with iud and repeated cesarean section. Razi J Med Sci 2003; 10(35):337-41. (Persian).
 7. Ahmadnia H, Imani M. Endoscopic removal of intravesical calculus around an intrauterine device. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(2):148-51. (Persian).
 8. Honarbakhsh A, Rastegar M, Hervai I, Khoury E. Unrecognised perforation of the uterus into bladder by an IUD. J Obstet Gynaecol 2003; 23(4):444-5.