کلیدواژه‌ها = ماستیت گرانولوماتوز
بررسی ارتباط پارامترهای خون مرتبط با لنفوسیت‌ها در پاسخ به درمان ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2023.72132.5698

دکتر حسن معیری؛ کسری مرادی؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دانیال خضری


بررسی عوامل زمینه‌ساز ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک: یک مطالعه مروری

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 74-87

10.22038/ijogi.2023.69270.5522

دکتر قاسم امینی؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر فاطمه ساجدی؛ دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم


شاخص‌های باروری در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک؛ یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2023.22354

دکتر حسن معیری؛ دانیال خضری؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دکتر سجاد نوریان؛ کسری مرادی


بررسی یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2016.8182

علی علمداران؛ دنیا فرخ؛ سمانه سجادی؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ علی فیضی؛ حسین غفاری؛ بنفشه فرشید