بررسی عوامل زمینه‌ساز ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دستیار تخصصی جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش‌های کم‌تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی مولکولی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش‌های کم‌تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک، یک بیماری التهابی مزمن نادر پستان است که علت آن ناشناخته است. برخلاف کشورهای پیشرفته، بروز این بیماری در کشورهای خاورمیانه رو به افزایش است. چالش­های فراوان موجود در رابطه با اتیولوژی این بیماری، وجود یک مطالعه جامع برای بررسی علل زمینه‌ساز و دستیابی به درمان بهتر را ضروری می­سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل زمینه‌ساز ماستیت گرانولوماتوز انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور نظام­مند جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه‌های اینترنتی PubMed،Web of Science، Embase، google scholar، Cochrane Library و Scopus با کلیدواژه­های مناسب شامل Granulomatous Mastitis، Risk Factors و Mastitis مورد جستجو قرار گرفت. زبان جستجوی مقالات انگلیسی بوده و از تاریخ اسفند 1400 تا خرداد 1401 این جستجو ادامه داشت. فرآیند غربالگری مقالات به‌ترتیب در سطوح عنوان، چکیده و محتوا صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز مقالات حائز شرایط ورود، استخراج و وارد نرم‌افزار SPSS شد و در نهایت تفسیر نتایج به‌دست آمده متناسب با شرایط کلی مطالعه صورت گرفت.
یافته­ ها: تعداد 71 مقاله با حجم نمونه کلی 4735 بیمار وارد مطالعه شد. میانگین سنی بیماران 46/8±98/34 سال بود. از نظر نژاد، 3749 نفر (17/79%) از این بیماران قفقازی بودند. 3251 نفر (47/91%) از بیماران سابقه بارداری و 2721 نفر (67/83%) سابقه شیردهی را ذکر می­کردند. سابقه مصرف قرص‌های ضد بارداری (79/22%)، مصرف سیگار (88/13%)، تروما (7/5%) و آزمایشات پرولاکتین بالا (7/19%) نیز مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.
نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه در بین عوامل زمینه‌ساز مورد بررسی، نژاد قفقازی، سابقه حاملگی و شیردهی و مصرف هورمون ضدبارداری، بیشترین عوامل مرتبط با این بیماری می­ باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The risk factors of idiopathic granulomatous mastitis: A review study

نویسندگان [English]

 • Ghasem Amini 1
 • Hasan Mehrad Majd 2
 • Fatemeh Sajedi 3
 • Asieh Sadat Fattahi Masoum 4
1 Resident, Department of General Surgery, Endoscopic and Minimally Invasive Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Molecular Medicine, Clinical Research Development Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Department of Persian Medicine, School of Persian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of General Surgery, Endoscopic and Minimally Invasive Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Idiopathic granulomatous mastitis is a rare chronic inflammatory disease of the breast with unknown causes. Despite of developed countries, the incidence of this disease is increasing in Middle Eastern countries. The many challenges related to the etiology of this disease make it necessary to have a comprehensive study to investigate the underlying causes and achieve a better treatment; therefore, the present study was conducted with aim to investigate the underlying causes of granulomatous mastitis.
Methods: In this systematic review study, in order to find related articles, PubMed, Web of Science, Embase, Google Scholar, Cochrane Library and Scopus databases were searched with suitable keywords including granulomatous mastitis, risk factors, and mastitis. The search was done in English language and continued from March 2021 to June 2022. The screening process of articles was done at the title, abstract and content levels, respectively. The required information of the articles with inclusion criteria was extracted and entered into the SPSS software, and finally the results were interpreted according to the general conditions of the study.
Results: A total of 71 articles with a total sample size of 4735 patients were included in the study. The mean age of the patients was 34.98 ± 8.46 years. In terms of race, 3749 (79.17%) of these patients were Caucasian. Also, 3251 (91.47%) of the patients mentioned a history of pregnancy and 2721 (83.67%) a history of breastfeeding. The history of taking contraceptive pills (22.79%), smoking (13.88%), trauma (5.7%) and high prolactin tests (19.7%) were also measured.
Conclusion: According to the results of this study, Caucasian race, history of pregnancy and breastfeeding, and the use of contraceptive hormones are the most factors related to this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Granulomatous Mastitis
 • Mastitis
 • Risk Factors
 1. Asoglu O, Ozmen V, Karanlik H, Tunaci M, Cabioglu N, Igci A, et al. Feasibility of surgical management in patients with granulomatous mastitis. The breast journal 2005; 11(2):108-14.
 2. Peña-Santos G, Ruiz-Moreno JL. Idiopathic granulomatous mastitis treated with steroids and methotrexate. Ginecología y Obstetricia de México 2011; 79(06):373-6.
 3. Ruiter AM, Vegting IL, Nanayakkara PW. Idiopathic granulomatous mastitis: a great imitator?. Case Reports 2010; 2010:bcr0320102844.
 4. Haitz K, Ly A, Smith G. Idiopathic granulomatous mastitis. Cutis 2019; 103(1):38-42.
 5. Vargas-Hernández VM. Mastitis granulomatosa idiopática. Revista del Hospital Juárez de México 2014; 81(3):174-81.
 6. Yılmaz TU, Gürel B, Güler SA, Baran MA, Erşan B, Duman S, et al. Scoring idiopathic granulomatous mastitis: an effective system for predicting recurrence?. European journal of breast health 2018; 14(2):112-6.
 7. Azizi A, Prasath V, Canner J, Gharib M, Sadat Fattahi A, Naser Forghani M, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: Management and predictors of recurrence in 474 patients. The breast journal 2020; 26(7):1358-62.
 8. Yağcı B, Toslak IE, Çekiç B, Öz M, Karakaş BR, Akdemir M, et al. Differentiation between idiopathic granulomatous mastitis and malignant breast lesions using strain ratio on ultrasonic elastography. Diagnostic and interventional imaging 2017; 98(10):685-91.
 9. Velidedeoglu M, Kilic F, Mete B, Yemisen M, Celik V, Gazioglu E, et al. Bilateral idiopathic granulomatous mastitis. Asian journal of surgery 2016; 39(1):12-20.
 10. da Silva Fontinele DR, Siqueira LN, Vieira SC, dos Santos LG. Idiopathic granulomatous mastitis: case series. Mastology 2019; 29(4):208-11.
 11. Cornejo-Juárez P, Vilar-Compte D, Pérez-Jiménez C, González-Ordoñez H, Maldonado-Martínez H, Pérez-Badillo MP, et al. Idiopathic granulomatous mastitis. Experience at a cancer center. Rev Invest Clin 2014; 66(5):393-8.
 12. Azlina AF, Ariza Z, Arni T, Hisham AN. Chronic granulomatous mastitis: diagnostic and therapeutic considerations. World journal of surgery 2003; 27:515-8.
 13. Al Nazer MA. Idiopathic granulomatus lobular mastitis. A forgotten clinical diagnosis. Saudi medical journal 2003; 24(12):1377-80.
 14. Bani‐Hani KE, Yaghan RJ, Matalka II, Shatnawi NJ. Idiopathic granulomatous mastitis: time to avoid unnecessary mastectomies. The breast journal 2004; 10(4):318-22.
 15. Lai EC, Chan WC, Ma TK, Tang AP, Poon CS, Leong HT. The role of conservative treatment in idiopathic granulomatous mastitis. The breast journal 2005; 11(6):454-6.
 16. Baslaim MM, Khayat HA, Al-Amoudi SA. Idiopathic granulomatous mastitis: a heterogeneous disease with variable clinical presentation. World journal of surgery 2007; 31:1677-81.
 17. Katz U, Molad Y, Ablin J, Ben‐David DE, Paran D, Gutman M, et al. Chronic idiopathic granulomatous mastitis. Annals of the New York Academy of Sciences 2007; 1108(1):603-8.
 18. Al-Khaffaf B, Knox F, Bundred NJ. Idiopathic granulomatous mastitis: a 25-year experience. Journal of the American College of Surgeons 2008; 206(2):269-73.
 19. Goldman M, Selke HM, Pardo I, Clare SE, Emerson RE, Howell JF, et al. Idiopathic granulomatous mastitis in hispanic women-Indiana, 2006-2008. Morbidity and Mortality Weekly Report 2009; 58(47):1317-21.
 20. Nemenqani D, Yaqoob N, Hafiz M. Fine needle aspiration cytology of granulomatous mastitis with special emphasis on microbiologic correlation. Acta cytologica 2009; 53(6):667-71.
 21. Kok KY, Telisinghe PU. Granulomatous mastitis: presentation, treatment and outcome in 43 patients. The surgeon 2010; 8(4):197-201.
 22. Sakurai K, Fujisaki S, Enomoto K, Amano S, Sugitani M. Evaluation of follow-up strategies for corticosteroid therapy of idiopathic granulomatous mastitis. Surgery today 2011; 41:333-7.
 23. Akbulut S, Arikanoglu Z, Senol A, Sogutcu N, Basbug M, Yeniaras E, et al. Is methotrexate an acceptable treatment in the management of idiopathic granulomatous mastitis?. Archives of gynecology and obstetrics 2011; 284:1189-95.
 24. Lacambra M, Thai TA, Lam CC, Alex MC, Pham HT, Law BK, et al. Granulomatous mastitis: the histological differentials. Journal of clinical pathology 2011; 64(5):405-11.
 25. Boufettal H, Essodegui F, Noun M, Hermas S, Samouh N. Idiopathic granulomatous mastitis: a report of twenty cases. Diagnostic and interventional imaging 2012; 93(7-8):586-96.
 26. Hugon-Rodin J, Plu-Bureau G, Hugol D, Gompel A. Management of granulomatous mastitis: a series of 14 patients. Gynecological Endocrinology 2012; 28(11):921-4.
 27. Altintoprak F, Karakece E, Kivilcim T, Dikicier E, Cakmak G, Celebi F, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: an autoimmune disease?. The Scientific World Journal 2013; 2013.
 28. Néel A, Hello M, Cottereau A, Graveleau J, De Faucal P, Costedoat-Chalumeau N, et al. Long-term outcome in idiopathic granulomatous mastitis: a western multicentre study. QJM: An International Journal of Medicine 2013; 106(5):433-41.
 29. Omranipour R, Mohammadi SF, Samimi P. Idiopathic granulomatous lobular mastitis-report of 43 cases from iran; introducing a preliminary clinical practice guideline. Breast care 2013; 8(6):439-43.
 30. Oran EŞ, Gürdal SÖ, Yankol Y, Öznur M, Calay Z, Tunacı M, et al. Management of idiopathic granulomatous mastitis diagnosed by core biopsy: a retrospective multicenter study. The breast journal 2013; 19(4):411-8.
 31. Akahane K, Tsunoda N, Kato M, Noda S, Shimoyama Y, Ishigaki S, et al. Therapeutic strategy for granulomatous lobular mastitis: a clinicopathological study of 12 patients. Nagoya Journal of Medical Science 2013; 75(3-4):193.
 32. Hur SM, Cho DH, Lee SK, Choi MY, Bae SY, Koo MY, et al. Experience of treatment of patients with granulomatous lobular mastitis. Journal of the Korean Surgical Society 2013; 85(1):1-6.
 33. Kiyak G, Dumlu EG, Kilinc I, Tokaç M, Akbaba S, Gurer A, et al. Management of idiopathic granulomatous mastitis: dilemmas in diagnosis and treatment. BMC surgery 2014; 14(1):1-5.
 34. Salehi M, Salehi H, Moafi M, Taleban R, Tabatabaei SA, Salehi M, et al. Comparison of the effect of surgical and medical therapy for the treatment of idiopathic granulomatous mastitis. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences 2014; 19(Suppl 1):S5.
 35. Pandey TS, Mackinnon JC, Bressler L, Millar A, Marcus EE, Ganschow PS. Idiopathic granulomatous mastitis—a prospective study of 49 women and treatment outcomes with steroid therapy. The breast journal 2014; 20(3):258-66.
 36. Mahlab-Guri K, Asher I, Allweis T, Diment J, Sthoeger ZM, Mavor E. Granulomatous Lobular Mastitis Sat 2015; 19:20.
 37. Sheybani F, Sarvghad M, Naderi H, Gharib M. Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitis. Obstetrics & Gynecology 2015; 125(4):801-7.
 38. Atak T, Sagiroglu J, Eren T, Ali Özemir İ, Alimoglu O. Strategies to treat idiopathic granulomatous mastitis: retrospective analysis of 40 patients. Breast disease 2015; 35(1):19-24.
 39. Bouton ME, Jayaram L, O'Neill PJ, Hsu CH, Komenaka IK. Management of idiopathic granulomatous mastitis with observation. The American Journal of Surgery 2015; 210(2):258-62.
 40. Nair GC, Jacob P, Menon RR. Inflammatory diseases of the non-lactating female breasts. International journal of surgery 2015; 13:8-11.
 41. Mizrakli T, Velidedeoglu M, Yemisen M, Mete B, Kilic F, Yilmaz H, et al. Corticosteroid treatment in the management of idiopathic granulomatous mastitis to avoid unnecessary surgery. Surgery Today 2015; 45:457-65.
 42. Skandarajah A, Marley L. Idiopathic granulomatous mastitis: a medical or surgical disease of the breast?. ANZ journal of surgery 2015; 85(12):979-82.
 43. Yabanoğlu H, Çolakoğlu T, Belli S, Aytac HO, Bolat FA, Pourbagher A, et al. A comparative study of conservative versus surgical treatment protocols for 77 patients with idiopathic granulomatous mastitis. The breast journal 2015; 21(4):363-9.
 44. Aghajanzadeh M, Hassanzadeh R, Sefat SA, Alavi A, Hemmati H, Delshad MS, et al. Granulomatous mastitis: presentations, diagnosis, treatment and outcome in 206 patients from the north of Iran. The Breast 2015; 24(4):456-60.
 45. Ahmed YS, Abd El Maksoud W. Evaluation of therapeutic mammoplasty techniques in the surgical management of female patients with idiopathic granulomatous mastitis with mild to moderate inflammatory symptoms in terms of recurrence and patients’ satisfaction. Breast Disease 2016; 36(1):37-45.
 46. Elzahaby IA, Khater A, Fathi A, Hany I, Abdelkhalek M, Gaballah K, et al. Etiologic revelation and outcome of the surgical management of idiopathic granulomatous mastitis; An Egyptian centre experience. Breast disease 2016; 36(4):115-22.
 47. Helal TE, Shash LS, Saad El-Din SA, Saber SM. Idiopathic granulomatous mastitis: cytologic and histologic study of 65 Egyptian patients. Acta cytologica 2016; 60(5):438-44.
 48. Calis H, Karabeyoglu SM. Follow-up of granulomatous mastitis with monitoring versus surgery. Breast Disease 2017; 37(2):69-72.
 49. Farouk O, Abdelkhalek M, Abdallah A, Shata A, Senbel A, Attia E, et al. Rifampicin for idiopathic granulomatous lobular mastitis: a promising alternative for treatment. World journal of surgery 2017; 41:1313-21.
 50. Freeman CM, Xia BT, Wilson GC, Lewis JD, Khan S, Lee SJ, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: a diagnostic and therapeutic challenge. The American Journal of Surgery 2017; 214(4):701-6.
 51. Shin YD, Park SS, Song YJ, Son SM, Choi YJ. Is surgical excision necessary for the treatment of Granulomatous lobular mastitis?. BMC Women's Health 2017; 17:1-7.
 52. Co M, Cheng VC, Wei J, Wong SC, Chan SM, Shek T, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: a 10-year study from a multicentre clinical database. Pathology 2018; 50(7):742-7.
 53. Uysal E, Soran A, Sezgin E, Granulomatous Mastitis Study Group. Factors related to recurrence of idiopathic granulomatous mastitis: what do we learn from a multicentre study?. ANZ journal of surgery 2018; 88(6):635-9.
 54. Çetin K, Sıkar HE, Göret NE, Rona G, Barışık NÖ, Küçük HF, et al. Comparison of topical, systemic, and combined therapy with steroids on idiopathic granulomatous mastitis: a prospective randomized study. World journal of surgery 2019; 43:2865-73.
 55. Chen K, Zhu L, Hu T, Tan C, Zhang J, Zeng M, et al. Ductal lavage for patients with Nonlactational mastitis: a single-arm, proof-of-concept trial. Journal of Surgical Research 2019; 235:440-6.
 56. Davis J, Cocco D, Matz S, Hsu CH, Brown MJ, Lee J, et al. Re-evaluating if observation continues to be the best management of idiopathic granulomatous mastitis. Surgery 2019; 166(6):1176-80.
 57. Kaviani A, Vasigh M, Omranipour R, Mahmoudzadeh H, Elahi A, Farivar L, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: Looking for the most effective therapy with the least side effects according to the severity of the disease in 374 patients in Iran. The breast journal 2019; 25(4):672-7.
 58. Li J. Diagnosis and treatment of 75 patients with idiopathic lobular granulomatous mastitis. Journal of Investigative Surgery 2019; 32(5):414-20.
 59. Yaghan R, Hamouri S, Ayoub NM, Yaghan L, Mazahreh T. A proposal of a clinically based classification for idiopathic granulomatous mastitis. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 2019; 20(3):929.
 60. Haddad M, Sheybani F, Arian M, Gharib M. Methotrexate‐based regimen as initial treatment of patients with idiopathic granulomatous mastitis. The Breast Journal 2020; 26(2):325-7.
 61. Kehribar DY, Duran TI, Polat AK, Ozgen M. Effectiveness of methotrexate in idiopathic granulomatous mastitis treatment. The American Journal of the Medical Sciences 2020; 360(5):560-5.
 62. Montazer M, Dadashzadeh M, Toomatari SE. Comparison of the outcome of low dose and high-dose corticosteroid in the treatment of idiopathic granulomatous mastitis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP 2020; 21(4):993-6.
 63. Postolova A, Troxell ML, Wapnir IL, Genovese MC. Methotrexate in the treatment of idiopathic granulomatous mastitis. The Journal of rheumatology 2020; 47(6):924-7.
 64. Steuer AB, Stern MJ, Cobos G, Castilla C, Joseph KA, Pomeranz MK, et al. Clinical characteristics and medical management of idiopathic granulomatous mastitis. JAMA dermatology 2020; 156(4):460-4.
 65. Tekgöz E, Çolak S, Cinar M, Yilmaz S. Treatment of idiopathic granulomatous mastitis and factors related with disease recurrence. Turkish Journal of Medical Sciences 2020; 50(5):1380-6.
 66. Zhang X, Li J, Hu XJ. Postoperative Yanghe decoction regimen improves outcomes for idiopathic granulomatous mastitis: A retrospective cohort study. Medicine 2020; 99(45).
 67. Emsen A, Köksal H, Uçaryilmaz H, Kadoglou N, Artac H. The alteration of lymphocyte subsets in idiopathic granulomatous mastitis. Turkish Journal of Medical Sciences 2021; 51(4):1905-11.
 68. Koksal H. What are the new findings with regard to the mysterious disease idiopathic granulomatous mastitis?. Surgery Today 2021; 51:1158-68.
 69. Ringsted S, Friedman M. A rheumatologic approach to granulomatous mastitis: A case series and review of the literature. International journal of rheumatic diseases 2021; 24(4):526-32.
 70. Shojaee L, Rahmani N, Moradi S, Motamedi A, Godazandeh G. Idiopathic granulomatous mastitis: challenges of treatment in iranian women. BMC surgery 2021; 21:1-7.
 71. Tang EL, Ho CS, Chan PM, Chen JJ, Goh MH, Tan EY. The therapeutic dilemma of idiopathic granulomatous mastitis. Ann Acad Med Singap 2021; 50(8):598-605.
 72. Velidedeoğlu M, Papila Kundaktepe B, Mete B, Uğurlu S. Idiopathic granulomatous mastitis associated with erythema nodosum may indicate a worse prognosis. International Journal of Rheumatic Diseases 2021; 24(11):1370-7.
 73. Li SB, Xiong Y, Han XR, Liu ZY, Lv XL, Ning P. Pregnancy associated granulomatous mastitis: clinical characteristics, management, and outcome. Breastfeeding Medicine 2021; 16(9):759-64.
 74. Dalbaşı E, Akgül ÖL. The effectiveness of methotrexate and low-dose steroid therapy in the treatment of idiopathic granulomatous mastitis. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2021; 30(10):1091-7.
 75. Karami MY, Zangouri V, Habibagahi Z, Tahmasebi S, Ranjbar A, Seyyedy MS, et al. The effectiveness of local steroid injection for the treatment of breast-limited idiopathic granulomatous mastitis: A randomized controlled clinical trial study. Research Square; 2022.
 76. Bayrak BY, Cam I, Eruyar AT, Utkan NZ. Clinicopathological evaluation of idiopathic granulomatous mastitis patients: A retrospective analysis from a tertiary care hospital in Turkey. Annals of diagnostic pathology 2021; 55:151812.
 77. Pala EE, Ekmekci S, Kılıc M, Dursun A, Colakoglu G, Karaali C, et al. Granulomatous mastitis: a clinical and diagnostic dilemma. Turkish Journal of Pathology 2022; 38(1):40-5.
 78. Soltany A, Hraib M, Alkhayer M, Ibraheem B, Alshehabi Z. Clinicopathological features of idiopathic granulomatous mastitis: A retrospective study & educational lessons from Syria. Annals of Medicine and Surgery 2022; 77:103587.
 79. Velidedeoglu M, Umman V, Kilic F, Celik V, Gazioglu E, Hatipoglu E, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: introducing a diagnostic algorithm based on 5 years of follow-up of 152 cases from Turkey and a review of the literature. Surgery Today 2022: 1-3.
 80. Kadivar M, Rashidian S, Jolaii A, Dabiran S. The frequency of idiopathic granulomatous mastitis and the underlying factors in recent 5-year period. Razi Journal of Medical Sciences 2016; 23(143):18-26.
 81. Alamdaran A, Farrokh D, Sajjadi S, Fattahi Masoum AS, Feyzi A, Ghaffari H, et al. Ultrasound Findings in Idiopathic granulomatous mastitis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(37):1-7.
 82. Pourzand A, Gharabaghi MA, Azhough R. Granulomatous lobular mastitis, a clinical experience with 38 cases with emphasis on incidental findings. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2014; 36(1):16-9.
 83. Martinez‐Ramos D, Simon‐Monterde L, Suelves‐Piqueres C, Queralt‐Martin R, Granel‐Villach L, Laguna‐Sastre JM, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: A systematic review of 3060 patients. The breast journal 2019; 25(6):1245-50.