بررسی یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش‌های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دکترای تخصصی رادیولوژی، بیمارستان منتصریه،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 دکترای تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: برخورد با یک توده پستان با توجه به سن، شرح حال و یافته‌های بالینی متفاوت است. با توجه به این‌که نمای بالینی در اکثریت موارد ماستیت‌های گرانولوماتوز می‌تواند مشابه سرطان پستان باشد، استفاده از سونوگرافی می‌تواند در این بیماران راهگشا بوده، در افتراق آن از بدخیمی کمک کرده و از نگرانی بیمار بکاهد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک و تعیین شاخصه‌های تشخیصی سونوگرافیک با اختصاصیت بالا جهت افتراق آن از سایر انواع ماستیت و بدخیمی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، یافته‌های سونوگرافی در بیمارانی که در بازه زمانی سال‌های 94-1392 با علائم ماستیت، جهت سونوگرافی و بیوپسی از ضایعه مشکوک پستانی به بخش رادیولوژی یکی از بیمارستان‌های امید، دکتر شیخ، قائم (عج) و امام رضا (ع) ارجاع شده بودند، ثبت شد و مواردی که بر اساس هیستوپاتولوژی و آزمایشات میکروبیولوژی و سرولوژی ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک تشخیص داده شده بود، انتخاب شدند و یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی و همبستگی پیرسون انجام شد. مقدار p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه از 155 بیمار ارجاع شده با علائم ماستیت، 130 بیمار ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک بودند. در مطالعه حاضر 4 کرایتریای سونوگرافیک توده هایپواکو، اووال، متعدد و با حاشیه نامنظم و گسترش انگشتی شکل به نسوج اطراف، دارای حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت بالا در تشخیص ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک بودند. حساسیت کلی سونوگرافی در تشخیص ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک 3/92%، اختصاصیت آن 0/80% و ارزش اخباری مثبت و منفی آن به ترتیب 0/96% و 7/66% بود.
نتیجه‌گیری: سونوگرافی برای تشخیص ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک مناسب است، زیرا می‌تواند با حساسیت و اختصاصیت بالا آن را شناسایی کند و در افتراق آن از بدخیمی و دیگر انواع ماستیت کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasound Findings in Idiopathic granulomatous mastitis

نویسندگان [English]

 • Ali Alamdaran 1
 • Donya Farrokh 2
 • Samaneh Sajjadi 3
 • Asieh Sadat Fattahi Masoum 4
 • Ali Feyzi 5
 • Hosein Ghaffari 6
 • Banafsheh Farshid 7
1 Associate professor, Department of Radiology, Surgical Oncology Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate professor, Department of General Surgery, Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 PhD of Radiology, Montaserieh Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 PhD of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menstruation leads to bleeding and anemia; while endurance training causes erythropoiesis and stimulates hematopoiesis; therefore, this study was performed with aim to evaluate the effects of 6 weeks aerobic exercise training on blood hematological factors in adolescence girls.
Methods: This semi-experimental study was performed on 20 girls aged 11-12 years old in 2014. The subjects were randomly enrolled in two groups (Experimental and Control). Experimental group performed aerobic exercise for three sessions per week for six weeks. The control group continued the usual daily activities. Before and after the exercise programs, complete blood count (CBC; using the blood samples) and maximum oxygen uptake (VO2max; using 1600 meters running and walking) were measured. Data analysis was performed by SPSS software (version 16) and dependent and independent t-test, Kolmogorov Smironov, and Shapiro-Wilk tests. PResults: Increase of VO2max was significant after exercise in experimental group (P=0.018). The value of RBC, HGB, and HCT significantly increased after exercise in two groups (P<0.05). In addition, the value of MCH and MCHC significantly decreased after exercise in control group (P<0.05). The value of WBC significantly increased (P=0.01) and MCHC significantly decreased (P<0.05) in control group and experimental group, respectively. However, comparisons between groups were statistically significant only in VO2max at post-test (P=0.033). No significant difference was observed in other hematological factors (PLT, MCV) in two groups (P>0.05).
Conclusion: Six weeks of aerobic exercise are significantly effective in VO2max without significant changes in other hematological factors in adolescence girls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Granulomatous Mastitis
 • Mastitis
 • Ultrasonography
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.