کلیدواژه‌ها = تست غربالگری
بررسی آزمایشات غربالگری پیش از تولد مادران باردار و مقایسه آن با کاریوتیپ جنین

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 22-28

10.22038/ijogi.2018.10234

مجتبی بکتاشیان؛ مریم صدقی؛ منصور صالحی؛ فاطمه سادات میرلوحی؛ الهه زارعان؛ عاطفه باقرصاد؛ صادق ولیان؛ رسول سراییان؛ مجید حسین زاده


بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2010.5866

قدسیه علوی؛ جواد حسینی نژاد؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ محمدتقی شاکری