کلیدواژه‌ها = اتاق زایمان
بررسی مدت زمان و بستن بند ناف در نوزادان متولد شده در بیمارستان‌های دولتی خراسان رضوی طی سال‌های 1399 تا 1401

دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 13-22

10.22038/ijogi.2024.67424.5433

دکتر مریم ذاکری حمیدی؛ هانیه صمدانی؛ مینا زوفنون؛ مرضیه شاهسون قره غونی؛ فاطمه رمضانپور؛ قدسیه بسکابادی؛ دکتر مریم بهمدی؛ دکتر حسن بسکابادی


بررسی میزان و نحوه انجام اقدامات اولیه مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا عمل بیمارستان‌های خراسان رضوی طی سال‌های 1401-1400

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2023.23238

دکتر مریم ذاکری حمیدی؛ سمیرا محمودی؛ ملیحه محسنی‌نیا؛ مریم آذری ازغندی؛ ناهید سورگی؛ فاطمه باقری؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن بسکابادی


تأثیرآشناسازی زنان اول زا با پرسنل بخش و محیط اتاق زایمان بر اضطراب قبل از زایمان

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2012.5738

معصومه دل آرام؛ اکرم کرمی دهکردی