بررسی میزان و نحوه انجام اقدامات اولیه مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا عمل بیمارستان‌های خراسان رضوی طی سال‌های 1401-1400

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 کارشناس مامایی، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، باخرز، ایران.

3 کارشناس مامایی، بیمارستان امام حسن مجتبی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کلات، ایران.

4 کارشناس مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس مامایی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

7 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

8 استاد گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مفهوم "ساعت طلایی" جهت انجام اقدامات اولیه مراقبت نوزاد، یک استراتژی جدید در حال تکامل برای پیش‌آگهی بهتر نوزادان نارس و ترم است و همه مراقبین سلامت باید در مورد مؤلفه­ ها و اهمیت آن توجیه شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان و ترتیب انجام اقدامات اولیه مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا عمل بیمارستان‌های خراسان رضوی انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی طی سال‌های 1401-1400 روی 1286 نوزاد متولد شده در زایشگاه و اتاق عمل بیمارستان‌های دولتی خراسان رضوی انجام شد. درصد و ترتیب انجام مراقبت­ های نوزادان بلافاصله بعد از زایمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 26) و شاخص­ های آماری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: خشک و گرم کردن در 98%، برقراری تماس پوستی نوزاد با پستان مادر در 65%، وضعیت دادن در 61%، تخلیه ترشحات دهان و تحریک نوزاد در 41%، گذاشتن کلاه در 61%، کنترل تعداد تنفس در 48%، ضربان قلب در 38% و چک درجه حرارت در 25% نوزادان انجام شده بود. خلاصه ترتیب اقدامات مراقبتی انجام شده برای نوزادان به‌ترتیب شامل: بستن بند ناف، شروع تماس پوست با پوست، خشک کردن، گرم کردن، تحریک کردن، پوار کردن، گذاشتن کلاه، تعیین آپگار دقیقه اول، کنترل وزن، کنترل قد، کنترل دور سر، تعیین آپگار دقیقه پنجم، اولین کنترل تعداد تنفس، اولین کنترل تعداد نبض، اولین شیردهی، کنترل دمای بدن، گرفتن اثر کف پا، تزریق ویتامین K، پوشک کردن و انتقال به بخش مامایی بود.
نتیجه­ گیری: زایشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی اقدامات ضروری مانند علائم حیاتی در کمتر از نیمی از نوزادان ارزیابی می­ شود و ترتیب مراقبت‌ها نیز مناسب نمی‌باشد، لذا اصلاح و آموزش عامل مراقبت از نوزاد، نیاز به بازنگری جدی دارد و لازم است مراقبین سلامت در مورد مراقبت‌ها و ترتیب انجام آنها بازنگری نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The percentage and sequence of performing basic measures of newborn care in the delivery or operating room in Khorasan Razavi hospitals during 2021-2022

نویسندگان [English]

 • Maryam Zakerihamidi 1
 • Samira Mahmoudi 2
 • Malihe Mohseninia 3
 • Maryam Azari Azghandi 4
 • Nahid Sorgi 5
 • Fatemeh Bagheri 6
 • Maryam Moradi 7
 • Hassan Boskabadi 8
1 Associate Professor, Department of Midwifery, School of Medical Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 B.Sc. of Midwifery, Khatam al-Anbia Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Bakherz, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Imam Hassan Mojtabi Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Kalat, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 B.Sc. of Midwifery, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad Medical Sciences, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
7 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
8 Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The "golden hour" concept is a new evolving strategy for better prognosis of preterm and term infants, and all health care providers should be informed about the components and importance of the golden hour approach. The present study was performed with aim to investigate the percentage and sequence of primary care measures for newborns in the delivery or operating rooms in Khorasan Razavi hospitals.
Methods: This descriptive study was conducted in 2021-2022 on 1286 babies born in the maternity ward and operating room in Khorasan Razavi public hospitals. The percentage and sequence of taking care of newborns were investigated immediately after birth. Data were analyzed by SPSS software (version 26) and Statistical indices. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: Drying and warming in 98%, making skin to skin contact of the baby with the mother's breast in 65%, positioning in 61%, emptying mouth secretions and stimulating the baby in 41%, putting on a hat in 61%, controlling the number Breathing in 48%, heart rate in 38% and temperature check in 25% were done among babies. The summary of the order of care measures performed for newborns was: tying the umbilical cord, starting skin-to-skin contact, drying, warming, stimulating, emptying mouth secretions, putting on a hat, determination of first minute Apgar, weight control, height control, head circumference control, determination of fifth minute Apgar, first respiratory rate control, first pulse rate control, first breastfeeding, body temperature control, foot impressions, vitamin K injection, diapering, and transfer to obstetrics department.
Conclusion: In maternity wards and operating room of Khorasan Razavi public hospitals, essential measures such as vital signs are evaluated in less than half of the babies, and the order of care is not appropriate. Therefore, the modification and training of the neonates' care worker needs a serious revision and it is necessary for the health care workers to review the care and order of their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delivery room
 • Infant care
 • Respiratory rate
 • Skin-to-skin contact
 • Umbilical cord
 1. Sharma D. Golden hour of neonatal life: Need of the hour. Maternal health, neonatology and perinatology 2017; 3(1):1-21.
 2. Raju TN. Timing of umbilical cord clamping after birth for optimizing placental transfusion. Current opinion in pediatrics 2013; 25(2):180-7.
 3. Marshall S, Lang AM, Perez M, Saugstad OD. Delivery room handling of the newborn. Journal of perinatal medicine 2019; 48(1):1-10.
 4. Gupta N, Maliqi B, França A, Nyonator F, Pate MA, Sanders D, et al. Human resources for maternal, newborn and child health: from measurement and planning to performance for improved health outcomes. Human resources for health 2011; 9(1):1-1.
 5. Zakšek TŠ, Došler AJ, Mivšek AP, Petročnik P. Neonatal care in the first hour of life. Selected Topics in Neonatal Care; 2017.
 6. Odent M. The first hour following birth: don't wake the mother!. Midwifery today with international midwife 2002 (61):9-12.
 7. Lambeth TM, Rojas MA, Holmes AP, Dail RB, Ikuta LM, Zukowsky K. First golden hour of life. Advances in Neonatal Care 2016; 16(4):264-72.
 8. Stensgaard CN, Bech CM, Holm-Hansen C, Skytte TB, Ali SM, Mohd UA, et al. Essential newborn care practices for healthy newborns at a district hospital in Pemba, Tanzania: a cross-sectional observational study utilizing video recordings. Global Health Action 2022; 15(1):2067398.
 9. Ayenew A, Abebe M, Ewnetu M. Essential newborn care and associated factors among obstetrical care providers in awi zone health facilities, Northwest Ethiopia: an institutional-based cross-sectional study. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics 2020: 449-58.
 10. Khan SM, Kim ET, Singh K, Amouzou A, Carvajal-Aguirre L. Thermal care of newborns: drying and bathing practices in Malawi and Bangladesh. Journal of global health 2018; 8(1).
 11. Kitamura T, Obara H, Honda M, Mori T, Ito T, Nagai M, et al. Early essential newborn care in national tertiary hospitals in Cambodia and Lao People’s Democratic Republic: a cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth 2022; 22(1):1-9.
 12. Ersdal HL, Mduma E, Svensen E, Perlman JM. Early initiation of basic resuscitation interventions including face mask ventilation may reduce birth asphyxia related mortality in low-income countries: a prospective descriptive observational study. Resuscitation 2012; 83(7):869-73.
 13. Hammer NC, Koch JJ, Hopkins HC. Neonatal resuscitation: updated guidelines from the American Heart Association. American Family Physician 2021; 104(4):425-8.
 14. Bansal SC, Nimbalkar SM. Updated neonatal resuscitation guidelines 2015–major changes. Indian pediatrics 2016; 53(5):403-8.
 15. Laptook AR, Salhab W, Bhaskar B, Neonatal Research Network. Admission temperature of low birth weight infants: predictors and associated morbidities. Pediatrics 2007; 119(3):e643-9.
 16. Chang HY, Sung YH, Wang SM, Lung HL, Chang JH, Hsu CH, et al. Short-and long-term outcomes in very low birth weight infants with admission hypothermia. PloS one 2015; 10(7):e0131976.
 17. Raman S, Shahla A. Temperature drop in normal term newborn infants born at the University Hospital, Kuala Lumpur. Australian and New Zealand journal of obstetrics and gynaecology 1992; 32(2):117-9.
 18. Beletew B, Mengesha A, Wudu M, Abate M. Prevalence of neonatal hypothermia and its associated factors in East Africa: a systematic review and meta-analysis. BMC Pediatr 2020; 20(1):148.
 19. The secretariat of the strategic council for the development of health guidelines. Guidelines for the prevention of hypothermia in hospitalized infants 1400.
 20. Getie BA, Yismaw AE, Tiguh AE. Kangaroo mother care knowledge and practice among mothers who gave birth to preterm and low birth weight babies in Amhara regional state referral hospitals, North West Ethiopia. International Journal of Africa Nursing Sciences 2022; 17:100470.
 21. Cadwell K, Brimdyr K, Phillips R. Mapping, measuring, and analyzing the process of skin-to-skin contact and early breastfeeding in the first hour after birth. Breastfeeding Medicine 2018; 13(7):485-92.
 22. El-Nagger NM, El-Azim HA, Hassan SM. Effect of kangaroo mother care on premature infants’ physiological, behavioral and psychosocial outcomes in Ain Shams Maternity and Gynecological Hospital, Cairo, Egypt. Life Sci J 2013; 10(1):703-16.
 23. Urmila KV, Ravikumar KU. Study to assess the knowledge, attitude and practice of Kangaroo mother care among post-natal mothers in a tertiary care centre of North Kerala, India. Int J Contemp Pediatr 2018; 5(3):992-6.
 24. Saugstad OD. Delivery room management of term and preterm newly born infants. Neonatology 2015; 107(4):365-71.
 25. Kumar M. Routine oro/nasopharyngeal suction versus no suction at birth. Paediatrics & Child Health 2020; 25(1):9-11.
 26. Fawke J, Wyllie J, Udaeta E, Rüdiger M, Ersdal H, Wright MD, et al. Suctioning of clear amniotic fluid at birth: A systematic review. Resuscitation Plus 2022; 12:100298.
 27. Dekker J, Martherus T, Cramer SJ, Van Zanten HA, Hooper SB, Te Pas AB. Tactile stimulation to stimulate spontaneous breathing during stabilization of preterm infants at birth: a retrospective analysis. Frontiers in Pediatrics 2017; 5:61.
 28. Kattwinkel J, Perlman JM, Aziz K, Colby C, Fairchild K, Gallagher J, et al. Part 15: neonatal resuscitation: 2010 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation 2010; 122(18_suppl_3):S909-19.
 29. Giang HT, Duy DT, Vuong NL, Ngoc NT, Pham TT, Tuan LQ, et al. Prevalence of early skin-to-skin contact and its impact on exclusive breastfeeding during the maternity hospitalization. BMC pediatrics 2022; 22(1):1-0.
 30. Safari K, Saeed AA, Hasan SS, Moghaddam-Banaem L. The effect of mother and newborn early skin-to-skin contact on initiation of breastfeeding, newborn temperature and duration of third stage of labor. International breastfeeding journal 2018; 13(1):1-8.
 31. Ali NB, Priyanka SS, Bhui BR, Herrera S, Azad MR, Karim A, et al. Prevalence and factors associated with skin-to-skin contact (SSC) practice: findings from a population-based cross-sectional survey in 10 selected districts of Bangladesh. BMC Pregnancy and Childbirth 2021; 21:1-3.
 32. Shiras T, Bradley SE, Johns B, Cogswell H. Sources for and quality of neonatal care in 45 low-and middle-income countries. Plos one 2022; 17(7):e0271490.
 33. Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J, Wyckoff MH, Aziz K, Guinsburg R, et al. Part 7: neonatal resuscitation: 2015 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. Resuscitation 2015; 95:e169-201.
 34. McCarthy LK, Morley CJ, Davis PG, Kamlin CO, O’Donnell CP. Timing of interventions in the delivery room: does reality compare with neonatal resuscitation guidelines?. The Journal of pediatrics 2013; 163(6):1553-7.
 35. World Health Organization. Second biennial progress report: 2016-2017 (action plan for health newborn infants in the Western Pacific region: 2014-2020).
 36. Farrar D, Airey R, Law GR, Tuffnell D, Cattle B, Duley L. Measuring placental transfusion for term births: weighing babies with cord intact. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2011; 118(1):70-5.
 37. Eichenbaum-Pikser G, Zasloff JS. Delayed clamping of the umbilical cord: a review with implications for practice. Journal of midwifery & women's health 2009; 54(4):321-6.
 38. McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Evidence‐Based Child Health: A Cochrane Review Journal 2014; 9(2):303-97.
 39. Bhatt S, Alison BJ, Wallace EM, Crossley KJ, Gill AW, Kluckow M, et al. Delaying cord clamping until ventilation onset improves cardiovascular function at birth in preterm lambs. The Journal of physiology 2013; 591(8):2113-26.
 40. Polglase GR, Dawson JA, Kluckow M, Gill AW, Davis PG, Te Pas AB, et al. Ventilation onset prior to umbilical cord clamping (physiological-based cord clamping) improves systemic and cerebral oxygenation in preterm lambs. PloS one 2015; 10(2):e0117504.
 41. Moore ER, Bergman N, Anderson GC, Medley N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2016; 11(11):CD003519.
 42. Das A, Mhanna M, Sears J, Houdek JW, Kumar N, Gunzler D, et al. Effect of fluctuation of oxygenation and time spent in the target range on retinopathy of prematurity in extremely low birth weight infants. Journal of neonatal-perinatal medicine 2018; 11(3):257-63.
 43. Warburton A, Monga R, Sampath V, Kumar N. Continuous pulse oximetry and respiratory rate trends predict short-term respiratory and growth outcomes in premature infants. Pediatric research 2019; 85(4):494-501.
 44. Sankar MJ, Sinha B, Chowdhury R, Bhandari N, Taneja S, Martines J, et al. Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality: a systematic review and meta‐analysis. Acta paediatrica 2015; 104:3-13.
 45. Patel A, Bucher S, Pusdekar Y, Esamai F, Krebs NF, Goudar SS, et al. Rates and determinants of early initiation of breastfeeding and exclusive breast feeding at 42 days postnatal in six low and middle-income countries: a prospective cohort study. Reproductive Health 2015; 12(2):1-1.
 46. Hassan B, Zakerihamidi M. The correlation between frequency and duration of breastfeeding and the severity of neonatal hyperbilirubinemia. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2018; 31(4):457-63.