کلیدواژه‌ها = طول مدت زایمان
بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی بر پیشرفت افاسمان، دیلاتاسیون و طول مدت زایمان در زنان نخست‌زا

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 44-51

10.22038/ijogi.2019.13919

آرزو حیدری؛ دکتر نوراسادات کریمان؛ دکتر زهرا نائیجی؛ دکتر فرزانه احمدی


تأثیر حمایت مامای همراه در لیبر بر طول مدت زایمان در زنان با حاملگی اول

دوره 18، شماره 150، خرداد 1394، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2015.4574

سیما خاوندی زاده اقدم؛ رأفت کاظم زاده؛ رویا نیکجو