نویسنده = مهری جعفری شبیری
بروز زگیل تناسلی و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی الزهراء تبریز از شهریور سال ۱۳۹۲ تا فروردین سال ۱۳۹۳

دوره 18، شماره 185، اسفند 1394، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2016.6750

جمیله ملکوتی؛ مژگان میرغفوروند؛ مدینه قربانی؛ هانیه صالحی پورمهر؛ شکیبا پوراسد شهرک؛ مهری جعفری شبیری


نقش عوامل فردی اجتماعی و اقتصادی در سرطان دهانه رحم

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 22-31

10.22038/ijogi.2011.5799

مهری جعفری شبیری؛ آتیه چاپاری ایلخچی


شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 63-78

10.22038/ijogi.2007.5949

مهری جعفری شبیری؛ منیره حلیمی؛ علی دسترنج تبریزی؛ جعفر شهامفر