نویسنده = زهرا بصیرت
ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2007.5943

مهتاب زینال زاده؛ زهرا بصیرت؛ کریم ا... حاجیان؛ مهرانگیز بالغی