ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

4 کارشناس مامایی

چکیده

مقدمه: اختلالات تخمک گذاری به صورت چرخه های قاعدگی نامنظم، علت 40% از ناباروری ها است. تعیین پاسخ این بیماران به درمان های تحریک تخمک گذاری یکی از اقدامات مهم در شروع درمان است. این مطالعه به منظور بررسی ارزش آزمون چالش کلومیفن در ارزیابی ذخایر تخمدانی انجام شده است.
 
روش کار: این مطالعه توصیفی بر 56 خانم نازا با سن کمتر از 40 سال که برای تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی انتخاب شده بودند، در سال 1382 در مراکز نازایی بابل انجام شده است. در روز سوم سیکل FSH پایه اندازه گیری شد، سپس mg 100 کلومیفن سیترات خوراکی در طی روزهای 5-9 سیکل داده شد و روز دهم مجدداً FSH اندازه گیری گردید. سپس کلیه بیماران که به روش درمانی طولانی
تحریک تخمک گذاری شده بودند و مجموع FSH روز سوم و دهم آنان کمتر از mIU/mL26 بود، به عنوان مواد آزمون کلومیفن طبیعی در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تست و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل و 05/0 p< معنی دار تلقی شد.
 
نتایج: در این مطالعه میانگین سنی بیماران 1/9±1/31 سال بود. از 56 نفر، 49 نفر دارای آزمون چالش کلومیفن سیترات (CCCT) طبیعی بودند که 38 نفر از این تعداد ذخیره تخمدانی مناسب داشتند و 7 نفر ccct غیر طبیعی داشتند که 5 نفر دارای ذخیره مناسب بودند. میانگین نتیجه آزمون چالش کلومیفن mIu/ml1/9 ±5/15 بوده و اکثر افرادی که دارای ccct طبیعی و ذخیره تخمدانی مناسب بودند، کمتر از 35 سال سن داشتند ولی اختلاف معنی داری در سنین پایین و بالای 35 سال بین گروه ccct طبیعی و غیر طبیعی از نظر ذخیره تخمدانی وجود نداشت. همچنین بین میانگین تعداد فولیکول، تخمک های لقاح یافته و تعداد جنین های منتقل شده نیز در دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت.
 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه در ارزیابی ذخیره تخمدانی، سن بیمار، سطح FSH پایه و تعداد فولیکول های پایه علاوه بر آن آزمون چالش کلومیفن را باید مد نظر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ovarian Reserve with Clomiphene Citrate Challenge Test (CCCT)

نویسندگان [English]

  • Mahtab Zinalzadeh 1
  • Zahra Basirat 2
  • Karimollah Hajian 3
  • Mehrangiz Baleghi 4
چکیده [English]

Introduction: Anovulation, as irregular menstrual cycle, causes 40% of infertility. Determining of the response to ovulation induction in these patients appears to be important at the beginning of the treatment. The aim of this study was to evaluate ovarian reserve with clomiphene citrate challenge test.
 
Material and Methods: This descriptive study was performed in the year 2003, on 56 infertile women less than 40 years old who were candidate for micro injection in Infertility Center in Babol. Baseline FSH on day 3 of cycle was measured. They were given 100 mg of oral clomiphene citrate on days 5-9 of their cycles, and FSH on day 10 of cycle was measured again. A long protocol was used for ovulation induction in all patients. FSH on day 3 plus FSH on day 10 of cycle less than 26 miu/ml was considered as normal CCCT. Data was analyzed by t-test and fisher exact test and p<0.05 was considered significant.
 
Result: In this study, mean age of patients was 31.1±9.1 years old. From 56 cases, forty nine had normal CCCT, and 38 of 49 cases had suitable ovarian reserve. seven cases had abnormal CCCT and five of them had suitable ovarian reserve. The mean of CCCT result was 15.5±9.1mIu/ml. The most cases who had normal CCCT and suitable ovarian reserve were less than 35 years old. But there were no significant differences between normal and abnormal CCCT groups in women less than or above 35 years. Also, there were no significant differeces between two groups in folicle number, fertilized oocyte and number of emberyos transferred.
 
Conclusion: In evaluation of ovarian reserve not only ccct results, but also age, basal FSH level and anteral follicullar number mast be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovarian reserve
  • Clomiphen Citrate Challenge Test (ccct)
  • Infertility
1. Vander Spuy ZM, Albertes PJ. Ovarian reserve. Reproductive medicine in twenty first centry.
London: Delonge Zimmer co; 2000.295-303.
2. Ryan K, Berkowitz R, Barbeiri R, Duniaf A, Kistner S. Gynecology and women’s health. 7th
ed.Philadelphia: Lippincot co; 1999. 13, 325-45.
3. Speroff L, Glass R, Kase NI. Clinical gynecoligic endocrinology and infertility, sixthed, LW 8 w
com.Philadelphia:Lippincot Willims and Wilkins; 2005. 1017-18, 1119.
4. TamboT, DalePO,LundeG,Norman N. Prediction of response to controlled ovarian
hyperstimulation. A comparsion of basal and clomiphene citrate challenge test. Obstet Gynecol
1993; 82: 539.
 
 
5. Vladimirov IK, Tacheva DM, Kainov KB, Ivanova AV, Blagoeva VD.Prognostic value of some
ovarian reserve tests in poor responders. Arch Gynecol Obstet 2005; 272(1): 74-9.
6. Hendriks DJ, Broekmans FJ, Bancsi LF, De jong FH, Looman CW, Te Velde ER. Repeated
clomiphene citrate challenge testing in the prediction of outcome in IVF: a comparison with
basal markers for ovarian reserve. Hum Reprod 2005; 20(1): 163-9.
7. Bnyalos RP, Daneshmand S, Brzechffa PR. Basalestradiol and follicle stimulating hormone
predict fecundity in women of advanced reproductive age underoing ovulation induction therapy.
Fertil steril 1997; 68: 272.
8. Tobar Hicks AB, Fox MD, Sanchez Rumos likaunitz AM, Freeman MF. Clinical characteristics
of patients with an abnormal clomuiphene citrate challenge test. Amjobstet cynecol 2003;
189(2): 348-52.
9. Csemiczky G, Havlin J, Fried G. Predictive power of clomiphene citrate challenge test for failure
of in vitro fertilization treatment. Acta obstet gyecol scond 2002; 81(10): 954-61.
10. Vander stege JG, Vander linden PS. Useful predictors of ovarian stimulation response in women
undergoing in vitro fertilization. Gynecol obstes invest 2001; 52(1): 43-6.
11. Van Rooij IA, Broekmans FJ, Hunault CC,et al . Use of ovarian reserve tests for the prediction of
ongoing pregnancy in couples with unexplained or mild male infertility. Reprod Biomed Online
2006; 12(2): 182-90.
12. Van voorhis BJ. Outcomes from assisted reproductive technology. Obstet Gynecol 2006; 107(1): 183-200.
13. Swanton A, Child T. Reproduction and ovarian ageing. J Br Menopause Soc 2005; 11(4): 126-31.
14. Aubriot FX. Is the concentration of plasma FSH a criterion for refusal?. J Gynecol Obstet Biol
Reprod)paris) 2005; 34(7pt2): 5S27-5S29.
15. Kumbak B, Oral E, Kahraman S, Karlikaya G, Karagozoglu H. Young patients with diminished
ovarian reserveundergoing assisted reproductive treatments: a preliminary report. Reprod
Biomed Online 2005; 11(3): 294-9.
16. Toner JP. Ovarian reserve female age and the chance for pregnancy. Minerra gincol 2003; 55(5):
399-406.
17. Leverro CO, Nappi L, Mei LL, Earriero C, Tartagni M. Evaluation of functional ovarian reserve
in 60 patients. Repord biomed online 2003; 7(2): 200-4.
18. Ng EH, Chan CC, Tang OS, Ho PC. Antral follicle count and FSH concentration after
clomiphene citrate challenge test in the prediction of ovarian response during IVF treatmrnt.
Hum Reprod 2005; 20(6):1647-54.
19. Derman SG, Seifer DB. In vitro fertilization in the older patinents. Curr womans health Rep
2003; 3(5): 375-83.
20. Yanushpolsky EH, Hurwitz S, Tikh EI, Racowsky C. Predictive usefulness of cycle day lo
follicle stimulating hormaone level in a clomiphene citrate challenge test for in vitro fertilization
outcome in women younger than 40 years of age. Fertil steril 2003; 80(1): 111-15.
21. Gulekli B, Bulbul Y, Onvural A, Yorukoglu K,Posaci C, Demir N, Erten O. Accuracy of ovarian
reserve test. Hun Repord 1999; 14(11): 2822-6.
22. Corson SL, Guttman J, Batzer FR, Wallace H, Klein N, Soules MR. Inhihin B as a test of ovarian
reserve for in fertile women. Hum repord 1999; 14(11): 2818-21.
23. Watt AH, Legedza AT, Ginsburg ES, Barbieri RL, Clarke RN, Hornstein MD. The prognostic
value of age and follicle stimulating hormone levels in women over 40 years of age undergoing
in vitro fertilization. J Assist repord centry 2000; 17(5): 264-8.
24. Dubey AK, Wang HA, Duffy P, Penzias AS. The correlation between follicular measurment.
Oocyte morphology and fertilization rate in an in vitro fertilization program. Fertil steril 1995;
64(4): 787-90.
25. Ectors FJ, Vander halmen P, Nijs M, Cerhaegen G, Delvigne A. Relationship of human follicular
diameter with oocyte fertilization and development after in vitro fertilization of intracytoplasmic
sperm injection. Ham repord 1997; 12(9): 2002-8.