نویسنده = انیس الدوله نانکلی
بررسی مقایسه‌ای پیامدهای مادری - جنینی در زنان با پلاسنتا پرویای قدامی و خلفی

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2017.10426

انیس الدوله نانکلی؛ مریم همتی؛ شهره دژانگاه


نتایج و عوامل مرتبط با درمان بارداری نابجای لوله‌ای با متوتروکسات

دوره 18، شماره 180، بهمن 1394، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2016.6580

انیس الدوله نانکلی؛ فرحناز کشاورزی؛ مریم عمیقی؛ منصور رضایی؛ احمد جاهداری


مقایسه بی‌اختیاری استرسی ادرار چهار ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی

دوره 18، شماره 148، خرداد 1394، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2015.4492

فرحناز کشاورزی؛ انیس الدوله نانکلی؛ طراوت فاخری؛ نسرین جلیلیان؛ منصور رضایی؛ نوشین محمدی؛ محمد حسن امیدوار برنا؛ زینب سوهانی؛ هانیه رضایی؛ احمد خشای


ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و خطر انجام هیسترکتومی

دوره 15، شماره 11، مرداد 1391، صفحه 16-21

10.22038/ijogi.2012.5700

انیس الدوله نانکلی؛ فرید نجفی؛ فرحناز کشاورزی؛ امیر باستانی؛ سارا دائی چین