نویسنده = امیر الماسی حشیانی
ارتباط بین مقدار وزن به دست آمده مادران در حین بارداری با سن حاملگی در زمان تولد

دوره 19، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2016.7219

امیر الماسی حشیانی؛ مهدی سپیدارکیش؛ آرزو اسماعیل زاده؛ رضوانه چراغی؛ رضا عمانی سامانی


ارتباط بین بروز بیش از حد گیرنده HER2 با میزان بازگشت مشاهده شده سرطان پستان

دوره 17، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2014.2869

کامران مشفقی؛ امیر الماسی حشیانی؛ جواد متذکر