ارتباط بین مقدار وزن به دست آمده مادران در حین بارداری با سن حاملگی در زمان تولد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: عوامل مختلفی در رخداد تولد پیش از موعد از قبیل وزن‌گیری مادر حین حاملگی تأثیرگذار هستند. در این بین نقش وزن به دست آمده مادران در حین بارداری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وزن قبل از بارداری، شاخص توده بدنی با سن حاملگی در زمان تولد انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی که در تیر ماه سال 1394 در استان تهران انجام شد، تعداد 5170 زایمان مورد بررسی قرار گرفت که 77 مورد از آن‌ها به دلیل چند قلوزایی از مطالعه کنار گذاشته شدند و 5093 مورد، آنالیز شدند. اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان زنان در 103 بیمارستان توسط 103 مامای آموزش دیده با استفاده از پرسشنامه طراحی شده جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Stata (نسخه 13) و روش‌های آمار توصیفی و روش رگرسیون ساده خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس روش رگرسیون چندگانه، وزن به‌دست آمده در طول بارداری ارتباط معنی‌داری با سن حاملگی در زمان زایمان داشت (001/0=p)؛ به طوری که به ازای یک واحد افزایش در وزن به دست آمده در طول بارداری، سن حاملگی در زمان تولد 052/0 هفته (95% حدود اطمینان: 068/0-036/0 هفته) افزایش (001/0=p) و احتمال تولد نوزاد زودرس کاهش می‌یافت. وزن (818/0=p)، قد (894/0=p) و شاخص توده بدنی (991/0=p) ارتباط معنی‌داری با سن حاملگی نداشتند.
نتیجه‌گیری: وزن‌گیری مناسب مادر در زمان بارداری از عوامل مؤثر در سن حاملگی در زمان تولد است؛ به طوری که وزن‌گیری مناسب منجر به کاهش تولد زودرس در زنان باردار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between weight gain of mothers during pregnancy and gestational age at birth

نویسندگان [English]

 • Amir Almasi-Hashiani 1
 • Mahdi Sepidarkish 1
 • Arezoo Esmailzadeh 2
 • Rezvaneh Cheraghi 3
 • Reza Omani Samani 4
1 PhD student of Epidemiology, Reproductive Epidemiology Research Center, ACECR, Royan Institute, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 M.Sc. of Statistics, Reproductive Epidemiology Research Center, ACECR, Royan Institute, Tehran, Iran
4 Assistant professor, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, ACECR, Royan Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Various factors such as maternal weight gain during pregnancy are important in the occurrence of preterm birth. Among these, the role of maternal weight gain during pregnancy is less studied. The present study was performed with aim to determine the relationship between maternal pre-pregnancy weight, body mass index and gestational age at birth.
MethodsIn this cross-sectional study which was conducted in Tehran in July 2015, a total of 5170 deliveries were examined of which 77 cases were twin pregnancy and excluded from the study and finally, 5093 were analyzed. The data related to pregnancy and delivery in 103 hospitals was collected by 103 trained midwives by using a designed questionnaire. Data analysis was performed by Stata software (version 13), and descriptive statistics methods and linear simple regression. PResults: Multiple linear regression analysis revealed that weight gain during pregnancy was significantly associated with gestational age at birth (P=0.001), so that for every one unit increase in weight gain during pregnancy, gestational age at birth increases 0.052 weeks (95% CI: 0.036-0.068 weeks) (P=0.001) and the chance of preterm labor decreases, but maternal weight (P=0.818), height (P=0.894) and body mass index (P=0.991) were not significantly associated with gestational age.
Conclusion: Weight gain during pregnancy is of the important factor in gestational age at birth, so that appropriate weight gain during pregnancy leads to reduced preterm birth in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Delivery
 • Gestational Age
 • Premature birth
 • Weight gain
 1. Wen SW, Smith G, Yang Q, Walker M. Epidemiology of preterm birth and neonatal outcome. Semin Fetal Neonatal Med 2004; 9(6):429-35.
 2. Steer P. The epidemiology of preterm labour. BJOG 2005; 112(Suppl 1):1-3.
 3. Lomazzi M, Borisch B, Laaser U. The Millennium Development Goals: experiences, achievements and what's next. Glob Health Action 2014; 7:23695.
 4. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller AB, Narwal R, et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. Lancet 2012; 379(9832):2162-72.
 5. Blencowe H, Cousens S, Chou D, Oestergaard M, Say L, Moller AB, et al. Born Too Soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reprod Health 2013; 10(Suppl 1):S2.
 6. Rajaeefard A, Mohammadi M, Choobineh A. Preterm delivery risk factors: a prevention strategy in Shiraz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2007; 13(3):551-9.
 7. Alijahan R, Hazrati S, Mirzarahimi M, Pourfarzi F, Ahmadi Hadi P. Prevalence and risk factors associated with preterm birth in Ardabil, Iran. Iran J Reprod Med 2014; 12(1):47-56.
 8. Wen SW, Smith G, Yang Q, Walker M. Epidemiology of preterm birth and neonatal outcome. Semin Fetal Neonatal Med 2004; 9(6):429-35.
 9. Beck S, Wojdyla D, Say L, Betran AP, Merialdi M, Requejo JH, et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. Bull World Health Organ 2010; 88(1):31-8.
 10. World Health Organization. Born too soon: the global action report on preterm birth. Geneva: World Health Organization; 2012.
 11. Han Z, Mulla S, Beyene J, Liao G, McDonald SD. Maternal underweight and the risk of preterm birth and low birth weight: a systematic review and meta-analyses. Int J Epidemiol 2011; 40(1):65-101.
 12. McDonald SD, Han Z, Mulla S, Beyene J. Overweight and obesity in mothers and risk of preterm birth and low birth weight infants: systematic review and meta-analyses. BMJ 2010; 341:c3428.
 13. Beyerlein A, Schiessl B, Lack N, Von Kries R. Associations of gestational weight loss with birth‐related outcome: a retrospective cohort study. BJOG 2011; 118(1):55-61.
 14. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ, Mercer BM, Moawad A, Das A, et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit Network. N Engl J Med 1996; 334(9):567-72.
 15. Heffner LJ, Sherman CB, Speizer FE, Weiss ST. Clinical and environmental predictors of preterm labor. Obstet Gynecol 1993; 81(5):750-7.
 16. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008; 371(9606):75-84.
 17. Schieve LA, Cogswell ME, Scanlon KS. An empiric evaluation of the Institute of Medicine’s pregnancy weight gain guidelines by race. Obstet Gynecol 1998; 91(6):878-84.
 18. Rasmussen KM, Catalano PM, Yaktine AL. New guidelines for weight gain during pregnancy: what obstetrician/gynecologists should know. Curr Opin Obstet Gynecol 2009; 21(6):521-6.
 19. Yaktine AL, Rasmussen KM. Weight gain during pregnancy: reexamining the guidelines. Washington, D.C: National Academies Press; 2009.
 20. Abrams B, Altman SL, Pickett KE. Pregnancy weight gain: still controversial. Am J Clin Nutr 2000; 71(5 Suppl):1233S-41.
 21. Gante I, Amaral N, Dores J, Almeida MC. Impact of gestational weight gain on obstetric and neonatal outcomes in obese diabetic women. BMC Pregnancy Childbirth 2015; 15(1):249.
 22. Sebire NJ, Jolly M, Harris J, Regan L, Robinson S. Is maternal underweight really a risk factor for adverse pregnancy outcome? A population-based study in London. BJOG 2001; 108(1):61-6.
 23. Watanabe H, Inoue K, Doi M, Matsumoto M, Ogasawara K, Fukuoka H, et al. Risk factors for term small for gestational age infants in women with low prepregnancy body mass index. J Obstet Gynaecol Res 2010; 36(3):506-12.
 24. Akahoshi E, Arima K, Miura K, Nishimura T, Abe Y, Yamamoto N, et al. Association of maternal pre-pregnancy weight, weight gain during pregnancy, and smoking with small-for-gestational-age infants in Japan. Early Hum Dev 2016; 92:33-6.
 25. Esmaili H, Farhat AS, Najmabadi KM, Dadgar S, Karimi A, Gelayami MK. The Relationship between maternal body mass index at the beginning of pregnancy and infants' birth weight and pregnancy outcomes. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(85):1-10. (Persian).
 26. Dietz PM, Callaghan WM, Cogswell ME, Morrow B, Ferre C, Schieve LA. Combined effects of prepregnancy body mass index and weight gain during pregnancy on the risk of preterm delivery. Epidemiology 2006; 17(2):170-7.
 27. Mamun AA, O'Callaghan M, Callaway L, Williams G, Najman J, Lawlor DA. Associations of gestational weight gain with offspring body mass index and blood pressure at 21 years of age: evidence from a birth cohort study. Circulation 2009; 119(13):1720-7.
 28. Fraser A, Tilling K, Macdonald-Wallis C, Sattar N, Brion MJ, Benfield L, et al. Association of maternal weight gain in pregnancy with offspring obesity and metabolic and vascular traits in childhood. Circulation 2010; 121(23):2557-64.
 29. Hochner H, Friedlander Y, Calderon-Margalit R, Meiner V, Sagy Y, Avgil-Tsadok M, et al. Associations of maternal prepregnancy body mass index and gestational weight gain with adult offspring cardiometabolic risk factors: the Jerusalem Perinatal Family Follow-up Study. Circulation 2012; 125(11):1381-9.
 30. Ehrenthal DB, Maiden K, Rao A, West DW, Gidding SS, Bartoshesky L, et al. Independent relation of maternal prenatal factors to early childhood obesity in the offspring. Obstet Gynecol 2013; 121(1):115-21.
 31. Poston L. Maternal obesity, gestational weight gain and diet as determinants of offspring long term health. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2012; 26(5):627-39.
 32. Dietz PM, Callaghan WM, Cogswell ME, Morrow B, Ferre C, Schieve LA. Combined effects of prepregnancy body mass index and weight gain during pregnancy on the risk of preterm delivery. Epidemiology 2006; 17(2):170-7.
 33. Li Y, Liu QF, Zhang D, Shen Y, Ye K, Lai HL, et al. Weight gain in pregnancy, maternal age and gestational age in relation to fetal macrosomia. Clin Nutr Res 2015; 4(2):104-9.
 34. Furber CM, McGowan L, Bower P, Kontopantelis E, Quenby S, Lavender T. Antenatal interventions for reducing weight in obese women for improving pregnancy outcome. Cochrane Database Syst Rev 2013; 1:CD009334.
 35. Bogaerts A, Ameye L, Martens E, Devlieger R. Weight loss in obese pregnant women and risk for adverse perinatal outcomes. Obstet Gynecol 2015; 125(3):566-75.
 36. Kapadia MZ, Park CK, Beyene J, Giglia L, Maxwell C, McDonald SD. Weight loss instead of weight gain within the guidelines in obese women during pregnancy: a systematic review and meta-analyses of maternal and infant outcomes. PloS One 2015; 10(7):e0132650.
 37. Han Z, Lutsiv O, Mulla S, Rosen A, Beyene J, McDonald SD. Low gestational weight gain and the risk of preterm birth and low birthweight: a systematic review and meta-analyses. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(9):935-54.