نویسنده = حمید آسایش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط عالئم کلیماتریک با سن یائسگی در زنان یائسه شهر گرگان

دوره 15، شماره 26، آبان 1391، صفحه 15-20

حمید آسایش؛ علی اکبر عبداللهی؛ مصطفی قربانی؛ مرتضی منصوریان؛ عزیز رضاپور؛ مهدی نوروزی؛ حسین انصاری


2. ارزش تشخیصی تست بدون استرس در پیشگویی بروز عواقب نامطلوب جنینی در زنان باردار پرخطر

دوره 15، شماره 7، تیر 1391، صفحه 17-23

مریم کبوتری؛ الهام مبشری؛ مصطفی قربانی؛ حمید آسایش