بررسی ارتباط عالئم کلیماتریک با سن یائسگی در زنان یائسه شهر گرگان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 مربی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دکترای آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. دانشجوی دکتری اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران

6 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی یک واقعه بسیار مهم در زندگی زنان است و تأثیر زیادی بر سالمت آنان دارد. آشکارترین نشانه یائسگی،
قطع دائمی قاعدگی است که به دنبال قطع عملکرد تخمدان ها اتفاق افتاده و عالئم کلینیکی خاصی به همراه دارد. مطالعه
حاضر با هدف تعیین ارتباط عالئم کلیماتریک با سن یائسگی در زنان یائسه شهر گرگان در سال 9988 انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت در سال 9988 بر روی 824 زن یائسه از 8 مرکز بهداشتی درمانی شهر
گرگان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری
داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شد که این پرسشنامه شامل مشخصات فردی، ویژگی های قاعدگی، رفتارهای
بهداشتی، وضعیت بهداشت عمومی و عالئم کلیماتریک بود. اعتبار پرسشنامه به وسیله روش اعتبار محتوا و پایایی آن با
یک مطالعه پایلوت و با آلفا کرونباخ 2/78 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
SPSS )نسخه 99( و آزمون آنالیز واریانس انجام شد. میزان p کمتر از 2/25 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: شایع ترین عالئم کلیماتریک زنان یائسه گرگرفتگی )75%(، تپش قلب )79/9%(، تعریق )66/5(، اضطراب )50/6(،
بی خوابی یا کم خوابی )50/9%( و درد مفاصل )52/1%( بود. بر اساس نتایج مطالعه بین عالئم کلیماتریک تعریق، درد
مفاصل و استخوان، بی خوابی و کم خوابی، کاهش حافظه، ترشح از واژن و سردرد با سن یائسگی ارتباط آماری معنی داری
وجود داشت )p>2/25(. الگوی قطع قاعدگی در 51 نفر )7/9%( به صورت ناگهانی و در 707 نفر )12/4%( به صورت
تدریجی بود. یائسگی زودرس در 89 نفر )92/9%( و یائسگی دیررس در 954 نفر )91/0%( اتفاق افتاد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه گویای باال بودن شیوع برخی عالئم کلیماتریک و ارتباط این عالئم با سن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Association between Menopausal Age and Climacteric Symptoms

نویسندگان [English]

  • Hamid Asayesh 1
  • Ali Akbar Abdollahi 2
  • Mostafa Qorbani 3
  • Morteza Mansourian 4
  • Aziz Rezapour 5
  • Mehdi Noroozi 6
  • Hossain Ansari 7
1 Lecturer, Department of Medical Emergencies, Faculty of Paramedical, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
2 Lecturer, Department of Internal Surgery, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Lecturer, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 Ph.D. of Health Education, Faculty of Health, Baghiatollah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Ph.D. Student of Health Economy, Hospital Management Research Center, Teheran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ph.D. Student of Health Economy, Faculty of Health, Baghiatollah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Ph.D. Student of Epidemiology, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 Ph.D. Student of Epidemiology, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ph.D. Student of Epidemiology, Health Promotion Research Centre, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is an important event in the life of every woman and has a major effect on her health. The most obvious sign of menopause is permanent stop of menstruatewhich is the consequence of cessation of ovarian function and it has specific clinical symptoms. The Present study was designed to assess the association between mean age of menopauses and climacteric symptoms in menopause women in Gorgan city, 2009.
Methods: This cross-sectional population-based study was held on 804 menopause women in 8 Gorgan health centers who were chosen through multi-stage sampling method. The subjects were selected randomly. Data were collected by the means of a questionnaire that included demographic questions, menstrual characteristics, healthy behaviors, public health status and frequency of climacteric symptoms. The questionnaire validity and reliability was assessed via pilot study and internal consistency was confirmed by Cronbach's Alpha 0.78.Collected data were analyzed by using SPSS statistical software version 13, variance analysis test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The most frequent climacteric symptoms in menopause women were flushing (75%), palpitation (71.3%), sweating (66.5%), anxiety (52.6%), insomnia (52.1%), joint pain (50.9%) and.The results showed significant associations among sweats, sleep disturbances, poor memory or forgetfulness, vaginal discharge, headache and menopause age (p<0.05). The menstrual cessation pattern was sudden in 59 (7.3%) and gradual in 727(90.4 %) participants. Premature menopause had happened in 81(10.1%) and post-mature menopause in 154(19.2 %) in women.
Conclusion: High prevalence of some climacteric symptoms and their association with menopausal age among participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climacteric symptoms
  • Menopausal women
  • Menopauses
1. Tavasoli F, Sharifian J, [Age at natural menopause among women referring to health centers in Mashhad]
[Article in Persian]. J Obstet Infertil 2002;2(4):26-32.
2. Nohjah S, Latifi S M, Mohamad Jafari R. [Age at natural menopause and its related factors in Ahvaz] [Article in
Persian]. J Ahvaz Univ Med Sci 2006;4(3):216-21.
3. Fallahzadeh H. Age at natural menopause in Yazd, Islamic Republic of Iran. Menopause 2007 Dec 23;13(4):21-7.
4. Ghanchilar N, Khamene S, shahamfar J, Jafari M. [Attitude of women about menopause and it’s related factors]
[Article in Persian]. J Tabriz Univ Med Sci 2005;37(60):54-7.
5. Abdollahi F, Shabankhani B, Zarghami B. [Age at natural menopause in Mazandaran] [Article in Persian]. J
Mazandaran Univ Med Sci 2003;14(42):61-6
6. Mortazavimoghadam G, Khazaee Z, Izadpanah A M. [Average of age at natural menopause and related factors
in Birjand] [Article in Persian]. J Shahekord Univ Med Sci 2004;5(3):53-61.
7. Ortiz AP, Harlow SD, Sowers M, Nan B, Romaguera J. Age at natural and factors associated with menopause state
among Puerto Rican women aged 40-59 years, living in Puerto Rican. Menopause 2006 Jan-Feb 13(1):116-24.
8. Yahya S, Rehan N. Age, patterns and symptoms of menopause among rural women of Lahore. J Ayub Med Coll
Abbottabad 2002 Jul-Sep 14(3):9-12.
9. van der Mooren MJ, Kenemans P,Postmenopausal hormone therapy: impact on menopause-related symptoms,
chronic disease and quality of life. Drugs 2004;64(8):821-36.
10. Cagnacci A, Cannoletta M, Caretto S, Zanin R, Xholli A, Volpe A,Increased cortisol level: a possible link
between climacteric symptoms and cardiovascular risk factors . Menopause 2010 Mar;18(3):273-8. 
 
11. Park C, Overton C. Premature menopause linked to CVD and osteoporosis. Practitioner 2010;254(1727):21-2.
12. Soltani A. [Prevalence of menopause complication and related factors in Ilam] [Article in Persian] J Ilam Univ
Med Sci 2002;10(36-37):44-9.
13. Ayranci U, Orsal O, Arslan G, Emeksiz DF. Menopause status and attitudes in a Turkish midlife female
population: an epidemiological study. BMC Womens Health 2010 Jan 11;10:1.
14. Aytollahi SM, Ghaem H, Ayatollahi SA. Sociodemographic factors and age at natural menopause in Shiraz,
Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2005 Jan-Mar;11(1-2):146-54.
15. Yang D, Haines CJ, Pan P, Zhang Q, Sun Y, Hong S, et al. Menopausal symptoms in mid-life women in
southern China. Climacteric 2008 Aug;11(4):329-36.
16. Bernis C, Reher DS. Environmental contexts of menopause in Spain: comparative results from recent research.
Menopause 2007 Jul-Aug;14(4):777-87.
17. Parazzini F, Progetto Menopausa Italia Study Group. Determinants of age at menopause in women attending
menopause clinics in Italy. Maturitas 2007 Mar 20;56(3):280-7.