ارزش تشخیصی تست بدون استرس در پیشگویی بروز عواقب نامطلوب جنینی در زنان باردار پرخطر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 مربی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. دانشجوی دکتری گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 مربی گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت به دنیا آوردن فرزندان سالم، تمایل زیادی برای ارزیابی سلامت جنین وجود دارد. امروزه تست بدون
استرس، اولین و شایع ترین تست پیشنهادی جهت بررسی سلامت جنین در اکثر مطالعات می باشد. ولی ارزش پیشگویی کننده
این تست در مطالعات مختلف متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی تست بدون استرس در بروز عواقب
بارداری در زنان باردار پرخطر با سن بارداری 37 -41 هفته انجام شد.
روشکار: دراین مطالعه گذشته نگر پرونده 250 زن باردار (دارای یکی از عوامل خطرزا شامل پره اکلامپسی، دیابت، کاهش مایع
آمنیوتیک جنین، پاره شدن زودرس غشاها، احساس کاهش حرکت جنین توسط مادر، محدودیت رشد داخل رحمی) مراجعه
کننده به بیمارستان دزیانی شهر گرگان (1388 -89) به روش نمونه گیری تصادفی منظم بررسی شد. پس از بازخوانی مجدد
جواب تست و انجام زایمان، وقوع عواقب جنینی از جمله افت ضربان قلب در طی زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم، نیاز به احیاء،
دفع مکونیومزود هنگام، نیاز به بستریدر بخش مراقبت های ویژه نوزادان، مرگ و میر جنین و نوزادان این افرادمورد بررسی قرار
گرفت. سپس بیماران بر اساس نتیجه واکنشی یا غیرواکنشی تست به دو گروه تقسیم و وقوع عواقب جنینی بعد از زایمان در آنان
مورد مقایسه قرار گرفت و از این طریق شاخص های معیارهای تشخیصی نظیر حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش
اخباری منفی، شاخص یودن و صحت آزمون در بروز عواقب نامطلوب جنینی محاسبه شد و p<0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: در بارداری های پر خطر، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی تست، شاخص یودن و صحت
آزمون در تعیین سرانجام نامطلوب جنینی شامل (آپگار پایین دقیقه 1 و 5، افت ضربان قلب به کمتر از 120 حین لیبر، نیاز به
احیاء، نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، دفع مکونیوم زود هنگام و مرگ جنین) به ترتیب 74/7 ،%43/2%،
17/9 ،%71 ،%48/1% و 63/6% به دست آمد. همچنین بروز آپگار پایین دقیقه 1 و 5، نیاز به احیاء، نیاز به بستری در بخش
مراقبت های ویژه نوزادان در گروه با تست غیرواکنشی به طور معنی داری بیش از گروه با تست واکنشی بود(p<0/05).
نتیجهگیری:واکنشی بودن تست بدون استرس مؤید سالم بودن جنین و توانایی بالاتر این تست برایشناسایی نوزادان سالم می
باشد و نتیجه غیر واکنشی این تست زیاد معتبر نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-Stress Test Diagnostic Values for Predicting Fetal Outcomes in High Risk Pregnancies

نویسندگان [English]

  • Maryam Kabootari 1
  • Elham Mobasheri 2
  • Mostafa Qorbani 3
  • Hamid Asayesh 4
1 Medical Student, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical sciences, Gorgan, Iran
3 Lecturer of Social Medicine, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical sciences, Gorgan, Iran. Ph.D. student of Epidemiology, Faculty of Health, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran.
4 Lecturer of Medical Emergency, Faculty of Paramedical, Ghom University of Medical sciences, Ghom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding the importance of having healthy child, there are several tests for fetal status assessment. Non stress testing is the most widely used primary testing method for assessment of fetal well-being in many researches but the predictability of the test is variable in different studies. Present study was designed to determine diagnostic values of the non-stress test for predicting fetal outcomes in high risk pregnancies 37-41 weeks.
Methods: This study was performed retrospectively and reviewed two hundred and fifty high-risk cases include (pregnancy- induced hypertension, diabetes mellitus, oligohydramnios, premature rupture of membranes, decreased fetal movement, intrauterine growth restriction) in Dezyani hospital that performed non-stress testing before delivery and after reanalysis of test. We followed this parameters: decrease fetal heart rate during delivery, one and five minute apgar scores, need to resuscitation, NICU admission, meconium passage and fetal death. With respect of reactive and non-reactive response divided into two groups and based on occurrence of fetal complications after delivery compared between them. In this way sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, Yuden index and accuracy of the test were estimated.
Results: We found that sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, Yuden index and accuracy of the non-stress test for predicting fetal outcomes in high-risk cases were 43.2%, 74.7%, 48.1%, 71%, 17.9% and 63.6%. The frequency of low apgar, need to resuscitation and NICU admission were more common in the group of pregnancies with a non reactive NST than in the group with reactive NST. The difference was statistically significant (p<0.05).
Conclusion: Reactive non-stress test is a good predictor of the healthy fetus, but non-reactive non-stress test is not valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic values
  • Fetal outcomes
  • High-risk pregnancy
  • Non stress test
1. Castillo PA, Devoe LD, Arthur M, Searle N, Metheny WP, Ruedrich DA. The preterm nonstress test:
effects of gestational age and length on study. Am J Obstet Gynecol 1999 Jan;160(1):172-5.
2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
22nd ed. New York:McGraw-Hill;2005:443-71
3. Baskett TF. Gestational age and fetal biophysical assessment. Am J Obstet Gynecol 1988 fEB;158(2):332-4.
4. Devoe LD. The nonstress test. Obstet Gynecol Clin North Am 1990 Mar;17(1):111-28.
5. Naderi T, Nikian Y, Amin Zadeh F. [Sensitivity and specificity of NST in cases with decrease of fetal
movement and amniotic fluid volume] [Article in Persian]. J Babol Univ Med Sci 2002;4:7-10.
6. Lotfalizadeh M, Mohammadzadeh A, Qomhan N, Kashani E, Ghorbani S. [Evaluation of the correlation
between fetal well being tests with APGAR score and PH of umbilical artery in high risk pregnant women]
[Article in Persian]. J Hormozgan Univ Med Sci 2008;2(12):121-27.
7. Niromanesh S, Haydari F. [Predictive accuracy of nonstress test in high risk pregnancies] [Article in
Persian]. J Tehran Univ Med Sci. 2001;59(2):41-4.
8. Bhide A, Bhatlacharya MS. Predictive value of nonreactive nonstress test in evaluating neonatal outcome. J
Postgrad Med 1990 Apr;36(2)104-5.
9. Tongsong T, Srismboon J. Aminiotic fluid volume as a predictor of fetal distress in postterm pregnancy. Int
J Gynecol Obstet 1993 Mar;40(3):213-7.
10. Williams KP, Farquharson DF, Bebbington M, Dansereau J, Galerneau F, Wilson RD, et al. Screening for
fetal well-being an a high–risk pregnant population comparing the nonstress test with umbilical artery
Doppler velocimetry: a randomized controlled controlled clinical trial. Am J Obstet Gynecol 2003
May;188(5):1366-71.
11. Salamalekis E, Vitoratos N, Loghis C, Mortakis A, Zourlas PA. The predictive value of a nonstress test
taken 24 h before delivery in high-risk pregnancies. Int J Gynecol Obstet 1994 May;45(2):105-7.
12. Lenstrup C, Haase N. Predictive value of antepartum fetal leart rate non- stress test in high risk
pregnancy.ActaObstetGynecolScand 1995;64(2):133-8.
13. Jensen OH, Guimaraes MS. Prediction of fetal outcome by Doppler examination and by the non-stress test.
Acta Obstet Gynecol Scand 1991;70(4-5):271-4.
14. Ivanov B, Malinova M. [Comparative study of pathological Doppler and non-stress test in IUGR] [Article
in Bulgarian]. Akush Ginekol (Sofiia) 2011;50(7):12-6
15. Figueras F, Martinez JM, Puerto B, Coll O, Cararach V, Vanrell JA. Contraction stress test versus
ductusvenosus Doppler evaluation for the prediction of adverse perinatal outcome in growth-restricted
fetuses with non-reassuring non-stress test. Ultrasound Obstet Gynecol 2003 Mar;21(3):250-5.