نویسنده = دکتر مجید خادم رضاییان
خصوصیات اپیدمیولوژیک، بارِ اقتصادی و روند تغییرات سزارین‌های انجام شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در شهر مشهد: مطالعه‌ای 12 ساله

دوره 26، شماره 7، مهر 1402، صفحه 12-24

10.22038/ijogi.2023.23284

دکتر سارا هنری؛ دکتر محمود آسوده؛ دکتر فاطمه تارا؛ دکتر مونا نجف نجفی؛ دکتر مجید خادم رضاییان


بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی‌بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی‌علامت مشهد

دوره 24، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 90-99

10.22038/ijogi.2022.20047

دکتر مسعود یوسفی؛ دکتر حسین پریزاد؛ دکتر هادی فارسیانی؛ دکتر مجید خادم رضاییان