خصوصیات اپیدمیولوژیک، بارِ اقتصادی و روند تغییرات سزارین‌های انجام شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در شهر مشهد: مطالعه‌ای 12 ساله

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار پژوهشی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش فراوانی زایمان سزارین در طول چند دهه گذشته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی را در چهارچوب مجموعه برنامه‌های تحول نظام سلامت تدوین و به مراکز علوم پزشکی کشور ابلاغ نمود. مطالعه حاضر با هدف تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات فراوانی سزارین‌های انجام شده در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت.
روشکار: در این مطالعه مقطعی، اطلاعات تمام مادرانی که جهت ختم بارداری در یک بازه زمانی 12 ساله (97-1386) در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (بیمارستان­ های امام رضا (ع)، قائم (عج) و ام‌البنین (س)) بستری شده بودند، از سیستم اطلاعات بیمارستانی استخراج شد. اطلاعات مورد بررسی شامل سن، مرکز بستری، نوع پذیرش (الکتیو یا اورژانسی)، تعداد قل، نیاز به انتقال مادر به ICU، هزینه کل بستری، مدت زمان بستری و وضعیت پوشش بیمه‌ای مادر بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 26) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: در مجموع 163070 مادر باردار جهت ختم بارداری بستری شده که از این تعداد، 68258 نفر (9/41%) به روش سزارین زایمان نموده بودند. میانه مدت بستری مادران به‌دنبال زایمان واژینال و سزارین به‌ترتیب برابر با 1 و 2 روز بود. 150089 نفر (92%) از مادران بستری تحت پوشش بیمه قرار داشتند و میانه هزینه بستری با احتساب تورم تا سال 1397 جهت انجام زایمان سزارین و طبیعی به‌ترتیب 6/2 و 35/1 میلیون تومان بود. در بستری مادران به‌صورت الکتیو و اورژانس، فراوانی انجام زایمان سزارین به‌ترتیب 76% و 36% بود. به‌طور کلی نرخ انجام سزارین در بازه زمانی مورد بررسی روند افزایشی داشت؛ به‌گونه‌ای که از 36% در سال 1386 به 2/44% در سال 1397 رسیده بود.
نتیجه ­گیری: علی‌رغم تصویب دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در چهارچوب مجموعه برنامه‌های تحول نظام سلامت در سال 1393، همچنان سیر زایمان سزارین رو به افزایش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological Characteristics, Economic Burden and Trend of Changes in Cesarean Sections Performed in Medical University Educational Centers in Mashhad City: A 12-Year Study

نویسندگان [English]

 • Sara Honari 1
 • Mahmoud Asoudeh 2
 • Fatemeh Tara 3
 • Mona Najaf Najafi 4
 • Majid Khadem-Rezaiyan 5
1 General Practitioner, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 General Practitioner, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Research, Clinical Research Development Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to the increase in the frequency of cesarean section over the past few decades, the Ministry of Health and Medical Education of Iran compiled the guideline to promote natural childbirth within the framework of the health reform plans and communicated it to the country's medical science centers. The present study was conducted with aim to determine the epidemiological characteristics and changes trend of the frequency of cesarean section performed in the three educational hospitals of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, the information of all mothers admitted to the three educational hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (Imam Reza, Ghaem and Omol-Banin hospitals) due to pregnancy termination during 12 years period (2007-2018) was extracted from the hospital information system. The analyzed information included age, hospitalization center, type of admission (elective or emergency), number of babies, need to transfer mother to ICU, total hospitalization cost, duration of hospitalization, and mother's insurance coverage status. Data was analyzed by SPSS software (version 26). P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Overall, 163070 pregnant women have been admitted for pregnancy termination, of which, 68258 mothers (41.9%) had cesarean section. The median of duration of hospitalization was 1 and 2 days for vaginal and cesarean section, respectively. Also, 150089 (92%) of hospitalized mothers were covered by insurance and median hospitalization cost considering inflation rate (until 2018) was 2.6 and 1.35 million Toman for cesarean section and vaginal delivery, respectively. In elective and emergency admission, the frequency of cesarean delivery was 76% and 365, respectively. In general, the rate of performing cesarean section during this period has been increasing from 36% in 2017 to 44.2% in 2018.
Conclusion: Despite the guidelines for promoting natural childbirth within the framework of the Health reform plans in 2014, cesarean delivery rate is still increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean Section
 • Changes trend Vaginal Delivery
 1. Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion MC. Maternity nursing-revised reprint. Elsevier Health Sciences; 2013.
 2. Francome C, Savage W. Caesarean section in Britain and the United States 12% or 24%: is either the right rate?. Social science & medicine 1993; 37(10):1199-218.
 3. Janbabaee G, Moosazadeh M, Agah R, Khani S, Nezammahalleh A, Fallah M. Trend of cesarean section and natural childbirth in governmental and private hospitals during 2007-2014 and its 2021 forecast in Mazandaran province, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2016; 25(134):1-11.
 4. Amiri M, Raei M, Chaman R, Rezaee N. Investigating some of the factors influencing choice of delivery type in women working in Shahroud University of Medical Sciences. Razi Journal of Medical Sciences 2013; 20(106).
 5. Ghaffari J, Nazari ZE, Gharegozlou M. Evaluating the relationship of the pre-term, method of delivery and breastfeeding with asthma. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008; 18(65):87-90.
 6. Akbarzadeh F, Talaei A, Tavassoli F, Jalaliani S, Talebi M, Modarres Gharavi M, et al. Psychological characteristics of women with vaginal delivery, elective and emergency cesarean section. medical journal of mashhad university of medical sciences 2016; 58(10):611-9.
 7. Fouladi Z, Shaarbafchi Zadeh N, Shaikhvaisi Y, Alimoradnuri M, Bagheri F. The effect of healthcare reform plan to reduce the rate of cesarean in hospitals affiliated to Qom University of Medical Sciences. Military Caring Sciences Journal 2018; 4(3):207-12.
 8. Khazaei L, Khodakarim S, Mohammadbeigi A, Alipour A. Epidemiological trends in cesarean section rate in Qom province, Iran during 2005-2017: a joinpoint regression analysis. Iranian Journal of Epidemiology 2019; 15(2):143-52.
 9. Azami-Aghdash S, Ghojazadeh M, Dehdilani N, Mohammadi M. Prevalence and causes of cesarean section in Iran: systematic review and meta-analysis. Iranian journal of public health 2014; 43(5):545-55.
 10. Dehdgan A, Mirjalily MR, Zare Mehrjardi MH, Raghebian MA, Samiyezargar A, Kazemeini SK. Study of Epidemiology of caesarean sections performed in academic and non-academic hospitals in Yazd between 2013 and 2014. SSU_Journals 2017; 24(10):810-7.
 11. Kazemzade M, Pourolajal J, Ghazanfar Zadeh B, Gahramani M. Promotin safe delivery via educating health staff and pregnant women for cesarean reduction in Malayer. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2007; 25(2):149-53.
 12. Boatin AA, Cullinane F, Torloni MR, Betrán AP. Audit and feedback using the Robson classification to reduce caesarean section rates: a systematic review. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2018; 125(1):36-42.
 13. Grylka-Baeschlin S, Hess TH, Erdin R, Prentl E, Pehlke-Milde J. Availability and accessibility of perinatal data for the Robson classification of caesarean sections in Switzerland. Swiss medical weekly 2018; 148(0304):w14578-.
 14. Loue VA, Gbary EA, Koffi SV, Koffi AK, Traore M, Konan JK, et al. Analysis of caesarean rate and indications of university hospitals in sub-Saharan African developing countries using Robson classification system: the case of Cocody's hospital center, Abidjan-Cote d'Ivoire. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(6):1773-7.
 15. Malakar A, Singh SS, Barik S, Awaradi DS. Trend of Caesarean Section in a Tertiary Care Hospital: A Prospective Observational Study from Andaman and Nicobar Islands, India. Recent Advances in Pathology and Laboratory Medicine (ISSN: 2454-8642) 2019; 5(2):22-6.
 16. Rudey EL, do Carmo Leal M, Rego G. Cesarean section rates in Brazil: Trend analysis using the Robson classification system. Medicine 2020; 99(17).
 17. Qazi M, Saqib N. Rising trend of caesarean section in a tertiary hospital over half decade: a retrospective study. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2018; 7(10):4097-103.
 18. Mylonas I, Friese K. Indications for and risks of elective cesarean section. Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112(29-30):489-95.
 19. Madeiro A, Rufino AC, Santos AO. Cesarean sections in Piauí State: trend and associated factors in the period 2000-2011, Brazil. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2017; 26:81-90.
 20. Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PloS one 2016; 11(2):e0148343.
 21. Betran AP, Ye J, Moller AB, Souza JP, Zhang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. BMJ Global Health 2021; 6(6):e005671.
 22. Freitas PF, Fernandes TM. Association between institutional factors, birth care profile, and cesarean section rates in Santa Catarina. Revista Brasileira de Epidemiologia 2016; 19:525-38.
 23. Rebelo F, Da Rocha CM, Cortes TR, Dutra CL, Kac G. High cesarean prevalence in a national population‐based study in Brazil: the role of private practice. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2010; 89(7):903-8.
 24. Moslehi S, Kazemnejad A, Mohaddesi H, Karimi H. Determination of a 12-year trend of cesarean surgery and vaginal delivery in West Azerbaijan province of Iran and its prediction until 2018. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(6):71-9.
 25. Dadipoor S, Madani A, Alavi A, Roozbeh N, Safari Moradabadi A. A survey of the growing trend of caesarian section in Iran and the world: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(27):8-17.
 26. Zemorshidi M, Ghomian N, Khadem-Rezaiyan M. The ratio of severe maternal outcome and its related factors in an academic hospital from October 2019 to October 2020. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(3):60-68.
 27. Attarian S, Feyzi Z, Jamali J, Firoozi M. The effect of motivation and ability to choice of delivery type on the labor self-efficacy in women with previous cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(2):44-51.