نویسنده = دکتر معصومه غریب
بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر NQO1 در ضایعات پیش بدخیم و کارسینوم سلول سنگ‌فرشی دهانه رحم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 10-20

10.22038/ijogi.2022.21575

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر نعما محمدیان روشن؛ دکتر معصومه غریب؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر اسما احراری رودی


گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 95-100

10.22038/ijogi.2021.18310

دکتر معصومه غریب؛ دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر بهنوش مهدی‌زاده


گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 112-117

10.22038/ijogi.2021.17999

دکتر شیرین طراز جمشیدی؛ دکتر سمانه مهجوری؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر معصومه غریب