نویسنده = دکتر قدرت‌الله مداح
گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 95-100

10.22038/ijogi.2021.18310

دکتر معصومه غریب؛ دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر بهنوش مهدی‌زاده


گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 112-117

10.22038/ijogi.2021.17999

دکتر شیرین طراز جمشیدی؛ دکتر سمانه مهجوری؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر معصومه غریب