نویسنده = دکتر مرضیه قاسمی
فراوانی فاکتورهای مختلف مؤثر بر سقط در بیماران با سابقه سقط مکرر در استان سیستان و بلوچستان در سال 97-1396

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 16-24

10.22038/ijogi.2023.22596

دکتر نرجس نوری؛ دکتر فرنوش سادات قاسمی هاشمی؛ دکتر جاوید دهقان؛ دکتر مرضیه قاسمی


بررسی دقت یافته‌های نقص پرشدگی‌های بدون تشخیص در هیستروسالپنگوگرافی توسط هیستروسکوپی در زنان نابارور

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 20-27

10.22038/ijogi.2023.22158

دکتر مریم رضوی؛ دکتر مرضیه قاسمی؛ دکتر ابوالفضل پاینده؛ دکتر فاطمه شیرخانی


مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در پره‌اکلامپسی با بارداری نرمال: مطالعه مورد- شاهدی

دوره 23، شماره 9، آذر 1399، صفحه 61-68

10.22038/ijogi.2020.17385

سجاد زارع هرفته؛ نرجس نوری؛ محبوبه پراچه؛ نرجس کیخا؛ دکتر مرضیه قاسمی