مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در پره‌اکلامپسی با بارداری نرمال: مطالعه مورد- شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 متخصص زنان و مامایی، بیمارستان علی ابن ابیطالب، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 کارشناس ارشد بافت و جنین‌شناسی، مرکز درمان ناباروری مولود، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص زودهنگام پره‌اکلامپسی به‌عنوان یکی از عوارض دوران بارداری در کنترل این بیماری و پیشگیری از خطرات بعدی برای مادر و جنین بسیار حائز اهمیت است. نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) و نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) هر دو نسبت التهابی هستند که می‌توان به راحتی محاسبه کرد. NLR و PLR به‌عنوان پیش‌بینی کننده عوارض رایج حاملگی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، اما نتایج متناقض بودند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی با زنان باردار نرمال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد-شاهدی در سال 1397 بر روی 153 زن باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر زاهدان انجام شد. بیماران به سه گروه کنترل، پره‌اکلامپسی خفیف و پره‌اکلامپسی شدید تقسیم شدند. داده‌های مربوطه با استفاده از فرم‌های اطلاعاتی از پیش طراحی شده جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در گروه پره‌اکلامپسی به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه کنترل بود (008/0=p)، اما نسبت پلاکت به لنفوسیت بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (236/0=p).
نتیجه‌گیری: از آنجا که نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در گروه مبتلا به پره‌اکلامپسی به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود، به‌نظر می‌رسد که می‌توان از نسبت نوتروفیل به لنفوسیت جهت پیش‌بینی پره‌اکلامپسی استفاده نمود.
کلمات کلیدی: پره‌اکلامپسی، لنفوسیت، نوتروفیل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neutrophil to lymphocytes ratio and platelets to lymphocytes ratio in pre-eclampsia and normal pregnancy: A case-control study

نویسندگان [English]

 • Sajad Zare Herafteh 1
 • Narjes Nouri 2
 • Mahboubeh Peracheh 3
 • Narjes Kikha 4
 • Marzieh Ghasemi 5
1 General Practitioner, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Pregnancy Health Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Gynecologist and Obstetrician, Ali Ibne Abitaleb Hospital, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 M.Sc. of Histology and Embryology, Moloud Infertility Treatment Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
5 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Pregnancy Health Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Early diagnosis of preeclampsia as one of the complications of pregnancy is very important in controlling this disease and preventing further risks for the mother and fetus. Neutrophils to lymphocytes ratio (NLR) and platelets to lymphocytes ratio (PLR) are both inflammatory ratios which can be easily calculated. NLR and PLR were previously tested as predictors of common pregnancy complications, but the results were inconsistent. Therefore, this study was performed with aim to compare neutrophils to lymphocytes ratio and platelets to lymphocytes ratio in women with preeclampsia and normal pregnant women.
Methods: This case-control study was performed on 153 pregnant women referred to Ali Ibne Abitaleb Hospital of Zahedan in 2018. Patients were divided into three groups: control, mild preeclampsia and severe preeclampsia. Data were collected using pre-designed information forms. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and ANOVA and Tukey tests. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: The ratio of neutrophils to lymphocytes in the preeclampsia group was significantly higher than the control group (P = 0.008), but the ratio of platelet to lymphocyte was not significantly different between the two groups (P=0.236).
Conclusion: Since the ratio of neutrophils to lymphocytes in the preeclampsia group was significantly higher than the control group, it seems that neutrophils to lymphocytes ratio can be used to predict preeclampsia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lymphocyte
 • Neutrophil
 • Preeclampsia
 1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’ task force on hypertension in pregnancy. Obstetrics and gynecology 2013; 122(5):1122-31.
 2. Hutcheon JA, Lisonkova S, Joseph KS. Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2011; 25(4):391-403.
 3. Phipps EA, Thadhani R, Benzing T, Karumanchi SA. Pre-eclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies. Nat Rev Nephrol. 2019 May;15(5):275-289. doi: 10.1038/s41581-019-0119-6. Erratum in: Nat Rev Nephrol 2019; 15(6):386.
 4. Duckitt K, Harrington D. Risk factors for pre-eclampsia at antenatal booking: systematic review of controlled studies. BMJ 2005; 330(7491):565.
 5. Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, Ray JG; High Risk of Pre-eclampsia Identification Group. Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large cohort studies. BMJ 2016; 353:i1753.
 6. Cunningham FG, Kenneth J, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
 7. Zheng WF, Zhan J, Chen A, Ma H, Yang H, Maharjan R. Diagnostic value of neutrophil-lymphocyte ratio in preeclampsia: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019; 98(51):e18496.
 8. Canzoneri BJ, Lewis DF, Groome L, Wang Y. Increased neutrophil numbers account for leukocytosis in women with preeclampsia. Am J Perinatol 2009; 26(10):729-32.
 9. Orange S, Horvath J, Hennessy A. Preeclampsia is associated with a reduced interleukin-10 production from peripheral blood mononuclear cells. Hypertens Pregnancy 2003; 22(1):1-8.
 10. Jinna S, Khandhar PB. Thrombocytopenia. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2019.
 11. Cines DB, Levine LD. Thrombocytopenia in pregnancy. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2017; 2017(1):144-151.
 12. Mannaerts D, Heyvaert S, De Cordt C, Macken C, Loos C, Jacquemyn Y. Are neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), and/or mean platelet volume (MPV) clinically useful as predictive parameters for preeclampsia? J Matern Fetal Neonatal Med 2019; 32(9):1412-1419.
 13. Kim MA, Han GH, Kwon JY, Kim YH. Clinical significance of platelet-to-lymphocyte ratio in women with preeclampsia. Am J Reprod Immunol 2018; 80(1):e12973.
 14. Cakmak HA, Dincgez Cakmak B, Abide Yayla C, Inci Coskun E, Erturk M, Keles I. Assessment of relationships between novel inflammatory markers and presence and severity of preeclampsia: Epicardial fat thickness, pentraxin-3, and neutrophil-to-lymphocyte ratio. Hypertens Pregnancy 2017; 36(3):233-239.
 15. Serin S, Avcı F, Ercan O, Köstü B, Bakacak M, Kıran H. Is neutrophil/lymphocyte ratio a useful marker to predict the severity of pre-eclampsia? Pregnancy Hypertens 2016; 6(1):22-5.
 16. Toptas M, Asik H, Kalyoncuoglu M, Can E, Can MM. Are neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio predictors for severity of preeclampsia?. Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics 2016; 5(1):27-31.
 17. Yavuzcan A, Cağlar M, Ustün Y, Dilbaz S, Ozdemir I, Yildiz E, et al. Mean platelet volume, neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio in severe preeclampsia. Ginekol Pol 2014; 85(3):197-203.
 18. Jafari Zare S, Jafary R, Motavalli R. Evaluation of Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) as a Marker to Determine the Extent of Disease in Patients with Preeclampsia. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2017; 16(4):389-98.
 19. Laresgoiti-Servitje E, Gómez-López N, Olson DM. An immunological insight into the origins of pre-eclampsia. Hum Reprod Update 2010; 16(5):510-24.
 20. Ann-Charlotte I. Inflammatory mechanisms in preeclampsia. Pregnancy Hypertens 2013; 3(2):58.
 21. Kirbas A, Ersoy AO, Daglar K, Dikici T, Biberoglu EH, Kirbas O, et al. Prediction of Preeclampsia by First Trimester Combined Test and Simple Complete Blood Count Parameters. J Clin Diagn Res 2015; 9(11):QC20-3.
 22. Sari I, Sunbul M, Mammadov C, Durmus E, Bozbay M, Kivrak T, et al. Relation of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio with coronary artery disease severity in patients undergoing coronary angiography. Kardiol Pol 2015; 73(12):1310-6.
 23. Seckin KD, Karslı MF, Yucel B, Bestel M, Yıldırım D, Canaz E, et al. The utility of tumor markers and neutrophil lymphocyte ratio in patients with an intraoperative diagnosis of mucinous borderline ovarian tumor. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 196:60-3.
 24. Kilincalp S, Çoban Ş, Akinci H, Hamamcı M, Karaahmet F, Coşkun Y, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, and mean platelet volume as potential biomarkers for early detection and monitoring of colorectal adenocarcinoma. Eur J Cancer Prev 2015; 24(4):328-33.
 25. Prasmusinto D, Jono RC, Lisnawati Y. Neutrophil Lymphocyte Ratio and Red Cell Distribution Width as a Marker of Preeclampsia: A Retrospective Study. J Preg Child Health 2017; 4(2):307.
 26. Oylumlu M, Ozler A, Yildiz A, Oylumlu M, Acet H, Polat N, et al. New inflammatory markers in pre-eclampsia: echocardiographic epicardial fat thickness and neutrophil to lymphocyte ratio. Clin Exp Hypertens 2014; 36(7):503-7.