نویسنده = پروانه دهقان
گزارش یک مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان

دوره 17، شماره 112، شهریور 1393، صفحه 15-19

10.22038/ijogi.2014.3324

فاطمه همایی شاندیز؛ علی عمادی طرقبه؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی؛ امیرحسین جعفریان؛ پروانه دهقان؛ پیام ایزدپناهی


گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در یک بیمار 36 ساله

دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 6-8

10.22038/ijogi.2014.2343

فاطمه همائی؛ فاطمه توسلی؛ سعادت میرصدرائی؛ نوریه شریفی؛ سودابه شهید ثالث؛ پروانه دهقان


گزارش یک مورد نادر کانسر کلیه با متاستاز به سرویکس

دوره 16، شماره 81، دی 1392، صفحه 16-21

10.22038/ijogi.2014.2233

علی تقی زاده؛ لیلا پورعلی؛ پروانه دهقان؛ منا جودی