گزارش یک مورد نادر کانسر کلیه با متاستاز به سرویکس

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی گروه رادیوتراپی و انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان های توپر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تومور سلول کلیوی، توموری غیر قابل پیش بینی و با رفتار تهاجمی است؛ به گونه ای که 50-30 درصد بیماران در زمان تشخیص تومور، متاستاز داشته اند. مهمترین نواحی متاستاز این تومور، استخوان ها، ریه، کبد و مغز می باشد اما متاستاز این تومور به سرویکس بسیار نادر می باشد و تنها چند مورد در دنیا گزارش شده است.
گزارش مورد: بیمار، خانمی 57 ساله بود که با درد غیر اختصاصی شکمی از 10 ماه قبل مراجعه کرده بود. طی این مدت، خونریزی واژینال و کاهش وزن نداشت. پس از انجام سی تی اسکن شکم و لگن و رؤیت توده ای در بخش فوقانی کلیه چپ، تحت نفرکتومی قرار گرفت. گزارش پاتولوژی نمونه ارسالی، کارسینوم سلول کلیوی با درجه بدخیمی سه بود که گسترش به کپسول کلیه داشت، اما کپسول پاره نبود و درگیری لنف نود نیز نداشت. پس از عمل، درد بیمار کاهش یافت و با توجه به حذف کامل تومور، تحت درمان های تکمیلی قرار نگرفت. پس از حدود یک سال پیگیری در سونوگرافی و سی تی اسکن، توده ای در سرویکس مشاهده شد و بیمار تحت هیسترکتومی قرار گرفت که در پاتولوژی نمونه هیسترکتومی، متاستاز RCC به سرویکس گزارش شد.
نتیجه‌گیری: این گزارش بر احتمال متاستاز RCC به سرویکس، علی رغم نادر بودن آن تأکید دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report a Rare Case of Cervical Metastatic of Renal Cancer

نویسندگان [English]

  • Ali Taghizade 1
  • Leyla Pourali 2
  • Parvaneh Dehghan 3
  • Mona Joudi 3
1 Assistant Professor, Department of Radiotherapy and Oncology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Radiotherapy and Oncology, Solid Tumor Treatment Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since renal cell carcinoma (RCC) is an aggressive tumor with unpredictable behavior, 30-50% of patients have metastatic lesions at the time of tumor diagnosis. The most common sites of cancer metastasis includes bones, lungs, liver and brain; however metastasis to the cervix rarely occurs and only few cases have been reported worldwide.
Case report: A 57 years old woman referred with nonspecific abdominal pain from 10 month later, without weight loss and vaginal bleeding. After CT scanning of the abdomen and pelvis, a mass in the superior part of the left kidney was seen and nephrectomy was performed. Pathology reports the third stage of renal cell carcinoma extending to the renal capsule, but the capsule was not ruptured and had no lymph node involvement. After the surgery, patient's pain was relief and considering completing removal of the tumor, no complementary therapies were done. One year follow up of surgery, the patient underwent hysterectomy operation due to a uterine mass in diagnostic CT scan of abdominopelvic and pathological examination confirmed a renal cell carcinoma metastasis to cervix.
Conclusion: This report emphasized the probability of RCC metastasis to the cervix, despite its rarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carcinoma/Renal Cell
  • Cervix Uteri
  • Neoplasm metastasis