نویسنده = دکتر منصوره رفائی
بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان شیرده با کم‌کاری میل جنسی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنقر در سال 1397

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 23-32

10.22038/ijogi.2021.18169

دکتر سودابه آقابابایی؛ طاهره حشمتیان؛ دکتر قدرت‌الله روشنایی؛ دکتر سیده مهدیه روحانی محمودآبادی؛ دکتر منصوره رفائی


بررسی عوامل مرتبط با شدت تهوع و استفراغ در دوران بارداری و نحوه کنترل آن توسط زنان باردار در شهر همدان سال 1393

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 23-31

10.22038/ijogi.2019.12323

دکتر سودابه آقابابایی؛ دکتر علیرضا سلطانیان؛ شکوفه شریفی؛ الناز ترک زبان؛ دکتر منصوره رفائی