نویسنده = دکتر علی منتظری
مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 19-25

10.22038/ijogi.2020.15993

دکتر زهرا طاولی؛ دکتر زهرا عسگری؛ دکتر فاطمه افشاری؛ دکتر فاطمه طباطبایی؛ دکتر علی منتظری


ارتباط چاقی و اسپرموگرام در مردان با ناباروری ایدیوپاتیک

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 35-41

10.22038/ijogi.2018.12131

مژگان هاشم‌زاده؛ دکتر زیبا تقی‌زاده؛ دکتر زهرا بهبودی مقدم؛ دکتر علی منتظری؛ دکتر بتول رشیدی؛ مهری شمس؛ مینا فرخی