ارتباط چاقی و اسپرموگرام در مردان با ناباروری ایدیوپاتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

5 استاد گروه زنان و مامایی، پژوهشکده سلامت خانواده، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

6 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

7 کارشناس ارشد مامایی، مرکز باروری و ناباروری نوین کیان، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:از آنجا که ناباروری، کیفیت زندگی و حتی روابط زوجین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تشخیص متغیرهای مؤثر بر قدرت باروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این موارد، چاقی مردان و ارتباط آن با ناباروری است. با توجه به متناقض بودن نتایج حاصل از مطالعات مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با کیفیت پارامترهای اسپرم آنالیز انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 95-1394 بر روی 200 نفر از همسران زنان مراجعه‌کننده به کلینیک ناباروری ولیعصر شهر تهران و دارای معیارهای ورود به مطالعه انجام گرفت. اطلاعات فردی قد، وزن و نتایج اسپرم آنالیز نمونه‌های واجد شرایط وارد پرسشنامه محقق ساخته شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بیش از 77 نفر (5/38%) از افراد شرکت‌کننده در مطالعه در گروه شاخص توده بدنی نرمال، 94 نفر (47%) در گروه دارای اضافه وزن و 29 نفر (5/14%) در گروه افراد چاق قرار گرفتند. بر اساس نتایج مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین شمارش اسپرم، تحرک و شکل اسپرم و شاخص توده بدنی در سه گروه طبقه مردان بر حسب شاخص توده بدنی مشاهده نشد (05/0p>).
نتیجه‌گیری: بین شاخص توده بدنی در سه گروه طبقه‌بندی شده مردان (بر حسب شاخص توده بدنی)، با فاکتورهای اسپرم آنالیز شامل شمارش اسپرم، تحرک و شکل اسپرم­ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between obesity and sperm parameters in men with idiopathic infertility

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Hashemzadeh 1
 • Ziba Tagizadeh 2
 • Zahra Behboodi Mogadam 3
 • Ali Montazeri 4
 • Batool Rashidi 5
 • Mehri Shams 6
 • Mina Farokhi 7
1 PhD student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Community Health Research, Health Research Center, Health Research Institute, Jihad University, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Family Health Research Center, Vali-e Asr Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 M.Sc. of Midwifery, Novin Kian Fertility and Infertility Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since infertility affects quality of life and even couples' relationships, it is important to identify the variables affecting fertility. One of these cases is obesity in men and its relationship with infertility. Regarding the contradictory results of various studies, this study was conducted with aim to determine the relationship between body mass index and quality of sperm parameters.
Methods: This cross-sectional study was performed on 200 women's husbands with inclusion criteria who referred to Infertility Clinic of Vali-e-Asr Tehran in 2015-2016. Individual data, height, weight and sperm results of the subjects were entered to the researcher-made questionnaire. Data were analyzed using SPSS (version 18) and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: More than 38.5% (n=77) of participant were in the normal BMI group. 47% (n=94) were overweight and 14.5% (n=29) were in the obese group. Based on the results, there was no significant relationship between sperm counts, sperm motility and sperm shape and BMI in the three groups of men based on BMI (p> 0.05).
Conclusion: There is no significant relationship between BMI in three groups of men (based on BMI), with sperm analyses factors including sperm counts, sperm motility and sperm shape.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • BMI
 • Sperm analysis
 1. World Health Organization. Multiple definitions of infertility. Geneva: World Health Organization; 2016.
 2. Sharlip ID, Jarow JP, Belker AM, Lipshultz LI, Sigman M, Thomas AJ, et al. Best practice policies for male infertility. Fertil Steril 2002; 77(5):873-82.
 3. Direkavand Moghadam A, Delpisheh A, Sayemiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(81):1-7. (Persian).
 4. Tansaz M, Adhami S, Mokaberinejad R, Namavar Jahromi B, Atarzadeh F, Jaladat AM. An overview of the causes and symptoms of male infertility from the perspective of traditional Persian medicine. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(182):11-7. (Persian). 
 5. Salahi M, Ghasemi F. Comprehensives review on obstetrics. 18th ed. Tehran, Iran: Noor Danesh Publication; 2006.
 6. Schilling K, Toth B, Rösner S, Strowitzki T, Wischmann T. Prevalence of behaviour-related fertility disorders in a clinical sample: results of a pilot study. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(5):1307-14.
 7. Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999-2004. JAMA 2006; 295(13):1549-55.
 8. Tuan NT, Tuong PD, Popkin BM. Body mass index (BMI) dynamics in Vietnam. Eur J Clin Nutr 2008; 62(1):78-86.
 9. Death-Wesly T, Wang H, Popkin BM. Under-and overnutrition dynamics in Chinese children and adults (1991-2004). Eur J Clin Nutr 2007; 62(11):1302.
 10. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: World Health Organization; 2014.
 11. Eneli IU, Skybo T, Camargo CA. Weight loss and asthma: a systematic review. Thorax 2008; 63(8):671-6.
 12. McClean KM, Kee F, Young IS, Elborn JS. Obesity and the lung: 1·epidemiology. Thorax 2008; 63(7):649-54.
 13. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Diet and lifestyle in the prevention of ovulatory disorder infertility. Obstet Gynecol 2007; 110(5):1050-8.
 14. Metwally M, Ong KJ, Ledger WL, Li TC. Does high body mass index increase the risk of miscarriage after spontaneous and assisted conception? A meta-analysis of the evidence. Fertil Steril 2008; 90(3):714-26.
 15. Bacon CG, Mittleman MA, Kawachi I, Giovannucci E, Glasser DB, Rimm EB. A prospective study of risk factors for erectile dysfunction. J Urol 2006; 176(1):217-21.
 16. Esposito K, Giugliano F, Di Palo C, Giugliano G, Marfella R, D'andrea F, et al. Effect of lifestyle changes on erectile dysfunction in obese men: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291(24):2978-84.
 17. Pasquali R. Obesity and androgens: facts and perspectives. Fertil Steril 2006; 85(5):1319-40.
 18. Berga SL, Yen SS. Reproductive failure due to central nervous system-hypothalamic-pituitary dysfunction. Yen and Jaffe’s Reproductive Endocrinology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2004.
 19. Chavarro JE, Toth TL, Wright DL, Meeker JD, Hauser R. Body mass index in relation to semen quality, sperm DNA integrity, and serum reproductive hormone levels among men attending an infertility clinic. Fertil Steril 2010; 93(7):2222-31.
 20. Hammoud AO, Wilde N, Gibson M, Parks A, Carrell DT, Meikle AW. Male obesity and alteration in sperm parameters. Fertil Steril 2008; 90(6):2222-5.
 21. Aggerholm AS, Thulstrup AM, Toft G, Ramlau-Hansen CH, Bonde JP. Is overweight a risk factor for reduced semen quality and altered serum sex hormone profile? Fertil Steril 2008; 90(3):619-26.
 22. Nangia AK, Luke B, Smith JF, Mak W, Stern JE. National study of factors influencing assisted reproductive technology outcomes with male factor infertility. Fertil Steril 2011; 96(3):609-14.
 23. World Health Organization. Department of reproductive health and research. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. Geneva: World Health Organization; 2010.
 24. Pauli EM, Legro RS, Demers LM, Kunselman AR, Dodson WC, Lee PA. Diminished paternity and gonadal function with increasing obesity in men. Fertil Steril 2008; 90(2):346-51.
 25. Qin DD, Yuan W, Zhou WJ, Cui YQ, Wu JQ, Gao ES. Do reproductive hormones explain the association between body mass index and semen quality? Asian J Androl 2007; 9(6):827-34.
 26. Koloszar S, Fejes I, Zavaczki Z, Daru J, Szöllősi J, Pal A. Effect of body weight on sperm concentration in normozoospermic males. Arch Androl 2005; 51(4):299-304.
 27. Kort HI, Massey JB, Elsner CW, Mitchell‐Leef D, Shapiro DB, Witt MA, et al. Impact of body mass index values on sperm quantity and quality. J Androl 2006; 27(3):450-2.
 28. Pasquali R, Patton L, Gambineri A. Obesity and infertility. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obesity 2007; 14(6):482-7.
 29. Martini AC, Tissera A, Estofán D, Molina RI, Mangeaud A, de Cuneo MF, et al. Overweight and seminal quality: a study of 794 patients. Fertil Steril 2010; 94(5):1739-43.
 30. Relwani R, Berger D, Santoro N, Hickmon C, Nihsen M, Zapantis A, et al. Semen parameters are unrelated to BMI but vary with SSRI use and prior urological surgery. Reprod Sci 2011; 18(4):391-7.
 31. Fejes I, Koloszar S, Szöllo˝ si J, Zavaczki Z, Pal A. Is semen quality affected by male body fat distribution? Andrologia 2005; 37(5):155-9.
 32. Magnusdottir EV, Thorsteinsson T, Thorsteinsdottir S, Heimisdottir M, Olafsdottir K. Persistent organochlorines, sedentary occupation, obesity and human male subfertility. Hum Reprod 2005; 20(1):208-15.
 33. Fejes I, Koloszar S, Zavaczki Z, Daru J, Szöllösi J, Pal A. Effect of body weight on testosterone/estradiol ratio in oligozoospermic patients. Arch Androl 2006; 52(2):97-102.
 34. Stefan S. Du Plessis, Stephanie Cabler, Debra A. McAlister, Edmund Sabanegh & Ashok Agarwal. The effect of obesity on sperm disorders and male infertility; Nature Reviews 2010
 35. Choobineh H, Sadighi Gilani M, Hassanzadeh G, Saeepour N, Habibi M, Falahi P, et al. Assessment of Socio-Demographic Characteristics of Infertile Men Who Referred to Shariati Hospital, Tehran, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(47.48):6-12. (Persian).
 36. Jensen TK, Andersson AM, Jørgensen N, Andersen AG, Carlsen E, Skakkebæk NE. Body mass index in relation to semen quality and reproductive hormonesamong 1,558 Danish men. Fertil Steril 2004; 82(4):863-70.
 37. Kaufman JM, Vermeulen A. The decline of androgen levels in elderly men and its clinical and therapeutic implications. Endoc Rev 2005; 26(6):833-76.