بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناسی ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری، یکی از شایع‌ترین عوامل زمینه‌ساز اختلالات خواب می­باشد. اختلالات خواب می­تواند باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی در مادران باردار شود و ممکن است برای جنین نیز مشکلاتی به وجود آورد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اختلالات خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1391 بر روی 400 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری که به صورت مستمر به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول مراجعه کردند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی و پرسشنامه­های استاندارد شدت بی‌خوابی مقیاس خواب آلودگی و شاخص کیفیت خواب پتیس بورگبود که توسط مادر تکمیل و سپس با حضور پژوهشگر در هنگام زایمان وضعیت وزن نوزاد و سن حاملگی در چک لیست ثبت می­شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌ کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فراوانی اختلالات خواب در سه ماهه سوم بارداری 63% بود که این اختلالات خواب با زایمان زودرس ارتباط معنی‌داری داشت (038/0=p)، ولی با وزن کم هنگام تولد ارتباط معنی‌داری نداشت (617/0=p).
نتیجه‌گیری: اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداری با برخی پیامدهای نامطلوب بارداری از جمله زایمان زودرس در ارتباط می­باشند، لذا با انجام تدابیر لازم جهت رفع اختلالات خواب می­توان از این گونه پیامدهای بارداری جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between sleep disorders during pregnancy and premature labor and low birth weight

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Najar 1
  • Fatemeh Sharafi 2
  • Poorandokht Afshari 1
  • Mohamad Hosein Haghighizadeh 3
1 M.Sc. of Midwifery, Reproductive Health Promotion Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy is one of the most common background factors of sleep disorders. Sleep disorders can cause physical and psychological problems in pregnant women and may also cause some problems for fetus. This study was performed with aim to determine the relationship between sleep disorders during pregnancy with premature labor and low birth weight (LBW).
Methods: This analytical cross-sectional study was performed in 2012 on 400 pregnant women at third trimester who continuously referred to the Ganjavian hospital in Dezful. Data collection tools were the questionnaire of demographic and obstetrics information and the standard questionnaires of Intensity Sleepiness Index, Sleepiness Scale, Pitisburgh Sleep Quality Index. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Chi-square test. P<0.05 was considered significant.
Results: The frequency of sleep disorders at third trimester of pregnancy was 63% that significant relationship was found between sleep disorders at third trimester of pregnancy and preterm labor (p=0.038), but there was no significant relationship with LBW (p=0.617).
Conclusion: There is a relationship between sleep disorders at third trimester of pregnancy and some undesirable outcomes of pregnancy such as preterm labor, so performing the needed measurements to treat sleep disorders can avoid these kinds of pregnancy outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low birth weight
  • Premature labor
  • Sleep disorders in pregnancy
1-                Shahrifar M. The effect of relaxation in shift nurses, sleep quality and sleepiness place of research. [PhD Dissertation]. Ahwaz, Iran: College of Nursing & Midwifery, Jundishapur University of Medical Science; 2008. P. 107.
2-       Scott L, Rogers AE, Hwang WT, Zhang Y. Effects of critical care nurses’ work hours on vigilance and patients’ safety. Am J Crit Care 2006; 15(1):30-7.
3-       Zeraati F, Seyf RM, Araghchian M, Sabouri T. Assessment of quality of sleep and use of drugs with sedating properties in adult patients hospitalized in Hamadan Ekbatan Hospital. Sci J Hamadan Univ Med Sci Health Serv 2009; 16(4):31-6. (Persian).
4-       Nazarpour S. Sleep disorder in pregnancy and its effect on the length of the labor and type of delivery in Firuzabadi Hospital in Tehran in 2006. Iran J Nurs 2008; 52(20):63-73.
5-       Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams's obstetrics. 22nd ed. New York: McGraw-Hill; 2005.
6-       Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep patterns during and after pregnancy. Obstet Gynecol 2000; 95(1):14-8.
7-       Sharma S, Franco R. Sleep and its disorder in pregnancy. WMJ 2004; 103(5):48-52.
8-       Amir AA, Bolouri B, Sadegh NH, Alavi MH. Impacts of sleeping disturbances in the last month of pregnancy on the length of labor and way of delivery in women referring to the health centers of Saghez, 2006. J Ilam Univ Med Sci 2007; 15(3):8-14. (Persian).
9-       Mardasi F, Tadayon M, Najar S, Haghighizadeh MH. The effect of foot massage on sleep disorder among mothers in postpartum period. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(73):19-28. (Persian).
10-    Wang P, Liou SR, Cheng CY. Prediction of maternal quality of life on preterm birth and low birthweight: a longitudinal study. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13:124.
11-    Kabiry B, Shahri P, Azarnosh S, Hagheghizadeh M, Merfathi S. The relationship between mother’s general health and growth of below-6-month-old infants referred to health centers of west of Ahvaz. Sadra Med Sci J 2015; 3(3):227-34. (Persian).
12-    Owusu JT, Anderson FJ, Coleman J, Oppong S, Seffah JD, Aikins A, et al. Association of maternal sleep practices with pre-eclampsia, low birth weight, and stillbirth among Ghanaian women. Int J Gynecol Obstet 2013; 121(3):261-5.
13-    Malekzadegan A, Moradkhani M, Ashayeri H, Haghani H. Effect of relaxation on insomnia during third trimester among pregnant women. Iran J Nurs 2010; 23(64):52-8. (Persian).
14-    Fung AM, Wilson DL, Lappas M, Howard M, Barnes M, O'Donoghue F, et al. Effects of maternal obstructive sleep apnoea on fetal growth: a prospective cohort study. PLoS One 2013; 8(7):e68057.
15-    Bourjeily G, Raker CA, Chalhoub M, Miller MA. Pregnancy and fetal outcomes of symptoms of sleep-disordered breathing. Eur Respir J 2010; 36(4):849-55.
16-    Louis JM, Auckley D, Sokol RJ, Mercer BM. Maternal and neonatal morbidities associated with obstructive sleep apnea complicating pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(3):261-e1-5.
17-    Franklin KA, Holmgren PA, Jönsson F, Poromaa N, Stenlund H, Svanborg E. Snoring, pregnancy-induced hypertension, and growth retardation of the fetus. Chest 2000; 117(1):137-41.
18-    Nazarpour S. Sleep disorder in pregnancy and its effect on the length of the labor and type of delivery in Firuzabadi Hospital in Tehran in 2006. Iran J Nurs 2008; 20(52):63-73. (Persian).
19-    Sadeghneyat K, Yazdi Z, Firozeh M. Relationship between obstructive sleep apnea and morning headaches. J Qazvin Univ Med Sci 2011; 15(1):26-32. (Persian).
20-    Hoshmand M. The effect of acupressure on sleep quality in hemodialysis patients. [PhD Dissertation]. Ahwaz, Iran: College of Nursing & Midwifery, Jundishapur University of Medical Science; 2010. P. 120.
21-    Afshari P, Manochehri S, Tadayon M. Investigation the relationship between sleep disorder and depression in postmenopausal women. [PhD Dissertation]. Ahwaz, Iran: College of Nursing & Midwifery, Jundishapur University of Medical Science; 2014. P. 105.
22-    Bondad R, Abedian Z, Hassanabady H, Esmaili H. The relationship between sleep pattern and depression in pregnant women in the third trimester. J Kermanshah Univ Med Sci 2005; 9(2):41-51.
23-    Rad P, Amir Ali Akbari S, Sadeghniiat K, Alavi Majd H. Relationship between sleep disorder and pregnancy depression in primigravidae referring to health–treatment centers of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2010. SSU J 2011; 19(4):454-62.
24-    Naud K, Ouellet A, Brown C, Pasquier JC, Moutquin JM. Is sleep disordered in pregnancy? J Obstet Gynaecol Canada 2010; 32(1):28-34.
25-    Shayeghian Z, Tabatabaey SK. Effect of maternal anxiety during third trimester on pregnancy outcomes and infants' mental health. Hayat 2008; 14:57-64. (Persian).
26-    Xu T, Feng Y, Peng H, Guo D, Li T. Obstructive sleep apnea and the risk of perinatal outcomes: a meta-analysis of cohort studies. Sci Rep 2014; 4:6982.
27-    Ayrim A, Keskin EA, Ozol D, Onaran Y, Yidirim Z, Kafali H. Influence of self-reported snoring and witnessed sleep apnea on gestational hypertension and fetal outcome in pregnancy. Arch Gynecol Obestat 2011; 283(2):195-9.