بررسی شیوع یبوست و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان در سال 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: تغییرات فیزیولوژیک جسمی و روانی مربوط به یائسگی، تمام سیستم‌های بدن زن از جمله دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می‌دهدکه در واقعیکی از اختلالات گوارشی که در موارد شدید باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود یبوست می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین یبوست و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان انجام‌ شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 بر روی 450 زن یائسه 65-46 ساله که به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان رودان مراجعه کرده بودند، انجام شد. تشخیص یبوست با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر اساس معیارهای رم III به صورت مصاحبه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون­های تی تست، کای اسکوئر و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس معیارهای رم III، 168 نفر (3/37%) از زنان یائسه یبوست داشتند. بین بروز یبوست و عواملی نظیر سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی، تعداد بارداری، تعداد زایمان طبیعی، سابقه جراحی کف لگن، فعالیت ورزشی روزانه، وعده‌های مصرف میوه و سبزی، وعده‌های مصرف شیر و لبنیات و ساعات خواب در شبانه روز ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: شیوع یبوست در جمعیت زنان یائسه بالا است، با توجه به افزایش جمعیت زنان یائسه و از آنجایی که یبوست می‌تواند کیفیت زندگی افراد را به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد، پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های مراقبت میانسالان و سالمندان به اختلالات روده‌ای به‌ویژه یبوست توجه بیشتری صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of prevalence of constipation and its associated factors in postmenopausal Women referred to health centers of Roudan -2015

نویسندگان [English]

 • Kobra Kamali 1
 • Shahnaz Glian Tehrani 2
 • Mojdeh Banaei 1
 • Mansoureh Jamshidi 2
 • Shokrollah Mohseni 3
1 Faculty Member of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Faculty Member of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Master of Science university of Epidemiology, School of Health, Hormozgan of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Physical and mental physiological changes associated with menopause is affected all the female body systems including the gastrointestinal tract that In fact, one of digestive disorders are constipation which in severe cases quality of life reduced. So this study was performed with the aim to determine constipation and its associated factors in postmenopausal Women in Roudan.
Methods: Present study was cross sectional study. 450 postmenopausal subjects aging 46 to 65 years that referred to selected health centers in Roudan, were selected by convenience sampling in 2016. The data collection tools included a standard questionnaire based on the Rome III criteria by interviewing. The statistical analyses were performed using SPSS (version 16.0) software and data were analyzed using the dependent t-test‚ Chi-square tests and logistic regression.
Results: The average age of participants was 56.88±4.74 years. The prevalence of constipation based on the Rome III criteria was 33.7% (168 individuals). There was a significant statistical relationship between constipation and the variables of education level, occupational status, marital status, economic situation, number of pregnancies, number of natural childbirths, history of pelvic floor surgery, daily sports activities, number of fruits and vegetables servings, number of milk and dairy products servings, and amount of sleep per day (by hour) (P<0.05).
Conclusion: The prevalence of constipation in postmenopausal women is relatively high. Due to the increasing population of postmenopausal women and since constipation can significantly affect their quality of life. it is recommended that in aged care programs, more attention is paid to intestinal disorders (especially constipation).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Menopausal women
 • Constipation
 • associated factor
 • Menopause
 1. 1.        Ghasemi A, Momeni M. Body image in athletes and nonathletes post menopausal females. Salman 2009; 4(13):78-84. (Persian).
  2.        Karimy M. Evaluation of the effect of educational intervention based on empowerment model of health promotion behaviors on menopautic women. Daneshvarmed 2011; 18(94):73-80. (Persian).
  1. Rajaeefard A, Mohammad-Beigi A, Mohammad-Salehi N. Estimation of natural age of menopause in Iranian women: a meta-analysis study. Koomesh 2011; 13(1):1-7. (Persian).
  2. EbrahimiDaryani N, FaramarziGarousi F, Ghofrani H, Hosseini P, Bashashati M, AsadHashtroudi A. Clinical manifestations of irritable bowel syndrome in Iranian men and women: a comparative study. Govaresh 2006; 11(1):17-21. (Persian).
  3. Amirbaigy MK, Salman Roughani H, Hosaini N, Bootorabi Z. Assessment of colon transit time in idiopathic chronic constipation. J Shahid Sasoughi Univ Med Sci Health Serv 2006; 14(3):20-4. (Persian).
  4. Taghizadeh ZI, Rezaipour A, Kazemnejad AN, Mirsaeedi Z. The study of the effect of vitex agnus-castus on the early menopausal complications in menopaused women. J Hayat 2006; 12(1):67-76. (Persian).
  5. Shohani M, Rasouli FA, HajiAmiry P, Hasanpoor Dehkordi A, Mahmoudi MA. Evaluation of the urogenital problems of menopausal woman referred to the health care centers of Ilam, Iran. Bimont J Hormozgan Univ Med Sci 2009; 13(3):189-96. (Persian).
  6. Gallagher P, O'Mahony D. Constipation in old age. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2009; 23(6):875-87.
  7. Mokhtarifard A, Salari P, Tabatabaei M. Comparing the incidence and intensity of constipation in pregnant house wives and workers who referred to health centers in boujnord in 2001. Med J Mashhad Univ Med Sci 2005; 48(89):290-6. (Persian).
  8. Holtmann G, Enck P. Stress and gastrointestinal motility in humans: a review of the literature. Neurogastroenterol Motil 1991; 3(4):245-54.
  4.        Ponce J, Martínez B, Fernández A, Ponce M, Bastida G, Plá E, et al. Constipation during pregnancy: alongitudinal survey based on self-reported symptoms and the Rome II criteria. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008; 20(1):56-61.
  5.        Brunner LS. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. P. 12.
  6.        Feldman M. Constipationin IN: sleisenger & fordtran, gastrointestinal and liver disease. 8

  th

   ed. Lawrences: Mark Feldman; 2006.
  8.        Jamshed N, Lee ZE, Olden KW. Diagnostic approach to chronic constipation in adults. Am Fam Physician 2011; 84(3):299-306.
  9.        Salmoirago-Blotcher E, Crawford S, Jackson E, Ockene J, Ockene I. Constipation and risk of cardiovascular disease among postmenopausal women. Am J Med 2011; 124(8):714-23.
  10.     Ebrahimi DN, Mirouliaei A, Fereshtehnejad S, Keramati M. Diagnosis and treatment of constipation: a review. J Med Council I.R.I 2012; 27(3):362-79. (Persian). 
  13.     Chiarelli P, Brown W, McElduff P. Constipation in Australian women: prevalence and associated factors. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000; 11(2):71–8.
  14.     Oliveira SC, Pinto-Neto AM, Conde DM, Góes JR, Santos-Sá D, Fonsechi-Carvasan GA, et al. Constipation in postmenopausal women. Rev Assoc Med Bras 2005; 51(6):334-41.
  15.     Ashtari S, Sorouri M, Moghimi DB, Pourhoseingholi MA, Safaee A, Vahedi M, et al. The prevalence of functional bowel disorders in Tehran province: a population-based study. Knowl Health 2011; 6(3):31-9. (Persian). 
  17.     Kaboli SA, Pourhoseingholi MA, Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Habibi M, Pourhoseingholi A, et al. Factors associated with functional constipation in Iranian adults: a population-based study. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2010; 3(2):83-90.
  18.     Roshandel D, Rezailashkajani M, Shafaee S, Zali MR. Symptom patterns and relative distribution of functional bowel disorders in 1,023 gastroenterology patients in Iran. Int J Colorectal Dis 2006; 21(8):814-25.
  19.     Robson KM, Kiely DK, Lembo T. Development of constipation in nursing home residents. Dis Colon Rectum 2000; 43(7):940-3.
  21.     Pires MF, Nogueira RF, Navarro TP. Chronic venous disease and varicose veins. Vascular diseases for the non-specialist. New York: Springer International Publishing; 2017. P. 167-81.
  22.     López Cara MA, Tárraga López PJ, Cerdán Oliver M, Ocaña López JM, Celada Rodríguez A, Solera Albero J, et al. Constipation in the population over 50 years of age in Albacete Province. Rev Esp Enferm Dig 2006; 98(6):449-59.
  23.     Choung RS, Rey E, Richard Locke G 3rd, Schleck CD, Baum C, Zinsmeister AR, et al. Chronic constipation and co-morbidities: a prospective population-based nested case-control study. United Eur Gastroenterol J 2016; 4(1):142-51.
  24.     Andy UU, Vaughan CP, Burgio KL, Alli FM, Goode PS, Markland AD. Shared risk factors for constipation, fecal incontinence, and combined symptoms in older US adults. J Am Geriatr Soc 2016; 64(11):e183-8.
  25.     McKenzie YA, Bowyer RK, Leach H, Gulia P, Horobin J, O'Sullivan NA, et al. British Dietetic Association systematic review and evidence‐based practice guidelines for the dietary management of irritable bowel syndrome in adults (2016 update). J Hum Nutr Diet 2016; 29(5):549-75.
  26.     Lindberg G, Hamid SS, Malfertheiner P, Thomsen OO, Fernandez LB, Garisch J, et al. World Gastroenterology Organisation global guideline: constipation--a global perspective. J Clin Gastroenterol 2011; 45(6):483-7.
  27.     Porhosseingholi A, Moghimi-Dehkordi B, Pourhoseingholi MA, Kaboli SA, Safaee A, Vahedi M, et al. The relationship between body mass index and constipation: study based Brjmyt Tehran province. J Kermanshah Univ Med Sci 2012; 16(4):317-22.
  29.     Kunimoto M, Nishi M, Sasaki K. The relation between irregular bowel movment and the life style of working women. Hepatogastroenterology 1998; 45(22):956-60.
  31.     Plourde V. Stress-induced changes in the gastrointestina motor system. Can J Gastroenterol 1999; 13:26-31.
  32.     Lämås K, Karlsson S, Nolén A, Lövheim H, Sandman PO. Prevalence of constipation among persons living in institutional geriatric‐care settings–a cross‐sectional study. Scand J Caring Sci 2016; 31(1):157-63.
  33.     Solomons NW, Bermudez OI. Nutrition in the elderly from low-and middle-income countries. Nutrition and health in a developing world. New York; Springer International Publishing; 2017. P. 579-99.
  34.     Perry CP. Relationship of gynecologic surgery to constipation. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6(1):75-8.
  35.     Krogh K, Chiarioni G, Whitehead W. Management of chronic constipation in adults. United Eur Gastroenterol J 2017; 5(4):465-72. 
  36.     Artal R, O’Toole M. Guidelines of the American college of obstetricians and gynaecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. Br J Sports Med 2003; 37(1):6–12.
  37.     Ferna´ndez-Ban˜ares F. Nutritional care of the patient with constipation. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006; 20(3):575–87.
  38.     Garrigues V, Gálvez C, Ortiz V, Ponce M, Nos P, Ponce J. Prevalence of constipation: agreement among several criteria and evaluation of the diagnostic accuracy of qualifying symptoms and self-reported definition in a population-based survey in Spain. Am J Epidemiol 2004; 159(5):520–6.
  39.     Lundström O, Manjer J, Ohlsson B. Smoking is associated with several functional gastrointestinal symptoms. Scand J Gastroenterol 2016; 51(8):914-22.
  40.     Gattuso JM, Kamm MA. Clinical features of idiopathic megarectum and idiopathic megacolon. Gut 1997; 41(1):93–9.
  41.     Arya LA, Novi JM, Shaunik A, Morgan MA, Bradley CS. Pelvic organ prolapse, constipation, and dietary fiber intake in women: a case-control study. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(5):1687–91.
  42.     Samara D. Gastrointestinal symptoms and sleep disturbance in female nurses. Univ Med 2009; 28(2):100-5.