ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ترس از زایمان طبیعی، یک مشکل شایع در دوران بارداری است که ترس شدید از زایمان ممکن است در انتخاب روش زایمان توسط مادر نقش داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست­زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 95-1394 بر روی 220 زن نخست­زا با سن حاملگی 30-28 هفته مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه ترس از زایمان ویجیما بود. تجزیه ‌و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، تی مستقل و آنالیز رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0>p)؛ به‌طوری‌که در 14 نفر (4/14%) از زنانی که زایمان طبیعی و 98 نفر (7/79%) از زنانی که سزارین را انتخاب کرده بودند، ترس شدید از زایمان وجود داشت. همچنین میانگین نمره ترس از زایمان در زنانی که زایمان طبیعی و سزارین را انتخاب کردند به ترتیب 68/18±18/50 و 48/12 ±23/70 بود که اختلاف آماری معنی‌داری داشت (001/0>p) و شایع‌ترین علت ترس از زایمان، ترس از درد زایمان (9/45%) بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که میزان انتخاب سزارین در زنانی که ترس شدید از زایمان داشتند نسبت به زنانی که ترس متوسط از زایمان داشتند بالاتر بود، لزوم مداخلاتی در زمینه کاهش شدت ترس از زایمان در زنان نخست­زا احساس می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Intensity of fear of Childbirth with choosing mode of delivery in Primiparous Women

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Andaroon 1
 • Masoumeh Kordi 2
 • Sayyed Ali Kimiaei 3
 • Habibollah Esmaeili 4
1 M.Sc. Student of Consultation in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Evidence-Based Health Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Education Sciences, School of Education Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: fear of natural childbirth is a common problem during pregnancy and severe fear of childbirth may have a role in choosing mode of delivery by mother. This study was performed with aim to determine the relationship between fear of childbirth choosing mode of delivery in primiparous women referred to the health centers of Mashhad.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 220 primiparous women with gestational age of 28-30 weeks, who referred to Mashhad health centers in 2015-2016. Data collection tools included demographic questionnaire and Vigima fear of childbirth questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Chi-square test, Fisher exact test, independent t-test, and logistic regression analysis. PResults: There was a significant correlation between intensity of fear of childbirth and choosing mode of delivery (P<0.001), so that there was severe fear of childbirth in 14 cases (14.4%) of women who had selected natural childbirth and 98 (79.7%) of women who had selected caesarean section. Also, mean score of fear of childbirth in women who had selected natural childbirth and cesarean was 50.18 ±18.68 and 70.23 ± 12.48 , respectively that had statistically significant difference (P <0.001), and the most common cause of fear of childbirth was fear of labor pain (45.9%).
Conclusion: Given that caesarean rate was higher in women who had severe fear of childbirth than women with moderate fear of childbirth, some interventions are necessary to reduce fear of childbirth in primiparous women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Childbirth
 • fear
 • Natural Childbirth
 • Primiprous
 1. Rouhe H, Salmela-Aro K, Toivanen R, Tokola M, Halmesmäki E, Ryding EL, et al. Group psychoeducation with relaxation for severe fear of childbirth improves maternal adjustment and childbirth experience-a randomised controlled trial. J Psychosom Obstet Gynecol 2015; 36(1):1-9.
 2. Fenwick J, Gamble J, Nathan E, Bayes S, Hauck Y. Pre‐and postpartum levels of childbirth fear and the relationship to birth outcomes in a cohort of Australian women. J Clin Nurs 2009; 18(5):667-77.
 3. Fenwick J, Gamble J, Creedy DK, Buist A, Turkstra E, Sneddon A, et al. Study protocol for reducing childbirth fear: a midwife-led psycho-education intervention. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13(1):190.
 4. Nasiri F, Sharifi S. Relationship between fear of childbirth and personality type in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(66):18-25. (Persian).
 5. Spice K, Jones SL, Hadjistavropoulos HD, Kowalyk K, Stewart SH. Prenatal fear of childbirth and anxiety sensitivity. J Psychosom Obstet Gynecol 2009; 30(3):168-74.
 6. Alimohamadian M, Shariat M, Mahmodi M, Ramezanzadeh F. The effect of pregnancy on the question of elective cesarean section. J Health Sci Res Instit 2004; 2004:133-9. (Persian).
 7. Gibbons L, Belizan JM, Lauer JA, Betran AP, Merialdi M, Althabe F. Inequities in the use of cesarean section deliveries in the world. Am J Obste Gynecol 2012; 206(4):331.e1-19.
 8. Badiee S, Ravanshad Y, Azarfar A, Dastfan F, Babayi S, Mirzayi N. Survey of cesarean deliveries and their causes in hospitals affiliated to Mashhad university of medical sciences, Iran, 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(66):10-7. (Persian).
 9. Aziken M, Omo-Aghoja L, Okonofua F. Perceptions and attitudes of pregnant women towards caesarean section in urban Nigeria. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(1):42-7.
 10. Latifnejad Roudsari R, Zakerihamidi M, Merghati Khoei E, Kazemnejad A. Comparing the cultural beliefs related to mode of delivery among pregnant women and women with childbirth experiences as vaginal delivery or cesarean section (Tonekabon, 2014). J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 24(120):54-68.
 11. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 12. Atghaee M, Nouhi E. The effect of imagination of the pain of vaginal delivery and cesarean section on the selection of normal vaginal delivery in pregnant women attending clinics in Kerman university of medical sciences. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(7):44-50.
 13. Fenwick J, Toohill J, Creedy DK, Smith J, Gamble J. Sources, responses and moderators of childbirth fear in Australian women: a qualitative investigation. Midwifery 2015; 31(1):239-46.
 14. Ghazaie M, Davoodi I, Neysi A, Mehrabizadeh Honarmand M, Bassak Nejad S. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on fear of childbirth, fear of pain, self-efficacy of childbirth and tendency to caesarean in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(31):1-12. (Persian).
 15. Rouhe H, Salmela‐Aro K, Halmesmäki E, Saisto T. Fear of childbirth according to parity, gestational age, and obstetric history. BJOG 2009; 116(1):67-73.
 16. Waldenström U, Hildingsson I, Ryding EL. Antenatal fear of childbirth and its association with subsequent caesarean section and experience of childbirth. BJOG 2006; 113(6):638-46.
 17. Alipour Z, Lamieyan M, Hajizadeh E. Fear of childbirth, trait anxiety and quality sleep in pregnancy and birth outcomes in nulliparous woman. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(28):21-30. (Persian).
 18. Moasheri N, Sharifzadeh G, Ssoltanzadeh V, Khosravi Z, Rakhshani F. Relationship between fear of pain, fear of delivery and attitude towards cesarean section with preferred mode of delivery among pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(179):8-16. (Persian).
 19. Toohill J, Fenwick J, Gamble J, Creedy DK, Buist A, Turkstra E, et al. A randomized controlled trial of a psycho‐education intervention by midwives in reducing childbirth fear in pregnant women. Birth 2014; 41(4):384-94.
 20. DeCherney A, Nathan L, Goodwin TM, Laufer N. Current diagnosis and treatment obstetrics and gynecology: McGraw-Hill Medical; 2012.
 21. Matinnia N, Faisal I, Hanafiah Juni M, Herjar AR, Moeini B, Osman ZJ. Fears related to pregnancy and childbirth among primigravidae who requested caesarean versus vaginal delivery in Iran. Matern Child Health J 2015; 19(5):1121-30.
 22. Ryding EL. Investigation of 33 women who demanded a cesarean section for personal reasons. Acta Obstet Gynecol Scand 1993; 72(4):280-5.
 23. Kızılırmak A, Başer M. The effect of education given to primigravida women on fear of childbirth. Appl Nurs Res 2016; 29:19-24.