بررسی سازگاری با درد زایمان بر اساس باورهای غیر منطقی در دوران بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:خودکارآمدی زایمان به باور فرد در توانایی­اش برای استفاده از رفتارهای مقابله خاص در طی لیبر اشاره می‌کند. مطالعات نشان داده‌اند افراد در شرایطی که باورهای نادرست داشته باشند، از توانایی­های خود استفاده کمتری می­کنند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط انواع باورهای غیرمنطقی با خودکارآمدی زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی- توصیفی در سال 1394 بر روی 702 زن باردار 39-35 هفته، بارداری سوم و کمتر کم خطر مراجعه­کننده به مراکز و پایگاه­های بهداشتی­ درمانی مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های اطلاعات فردی و مامایی، باورهای غیر منطقی جونز و خودکارآمدی زایمان بود. فرم انتخاب واحد پژوهش و پرسشنامه مشخصات فردی و مامایی توسط پژوهشگر، از طریق مصاحبه و اطلاعات ثبت شده در پرونده و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی و خودکارآمدی زایمان توسط واحد پژوهش، در حضور پژوهشگر تکمیل ­شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون­های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی و مدل‌های خطی عمومی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: بر اساس نتایج، میانگین نمره باورهای غیرمنطقی 8/34±7/357 و خودکارآمدی زایمان 2/99±2/439 بود. خودکارآمدی زایمان با باورهای غیرمنطقی بی­مسئولیتی عاطفی و وابستگی، رابطه خطی مستقیم معنادار و با باور غیرمنطقی و انتظار بیش ­از حد از خود، رابطه خطی معکوس معنادار داشت (001/0p<).
نتیجه­گیری: باورهای غیر منطقی انتظار بیش ­از حد از خود، بی­مسئولیتی عاطفی و وابستگی می­توانند سازگاری با درد زایمان را در زنان باردار پیش­بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Labor Pain Coping according to Irrational Beliefs in Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Farideh Khavari 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Azadeh Saki 3
 • Hamid Reza Aghamohammadian Sherbaf 4
1 M.Sc. student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: childbirth self-efficacy points to the beliefs of a person about ability to use certain coping behaviors during labor. Studies showed that when people have false beliefs, use less of their abilities. This study was performed with aim to investigate the relationship between irrational beliefs and childbirth self-efficacy.
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 702 pregnant women in 35-39 weeks of gestation, low risk, and third pregnancy referring to the health centers of Mashhad in 2015. Data collection tools included: Demographic and Midwifery questionnaire, Jones' Irrational Beliefs and Childbirth Self-efficacy Inventory. The form of subjects' selection and Demographic and Midwifery questionnaire was completed by the researcher through interview and data recorded in the file, and Irrational Beliefs and Childbirth Self-efficacy Inventory were completed by research's units in the presence of the researcher. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and spearman correlation, linear regression and general linear models. P<0.05 was considered significant.
Results: According to the results, mean score of irrational beliefs was 357.7±34.8 and 439.2±99.2 for childbirth self-efficacy. Childbirth self-efficacy had a significant direct linear relationship with irrational beliefs of emotional irresponsibility and dependency and had a significant reverse linear relationship with high self-expectations (P<0.001).
Conclusions: Irrational beliefs such as emotional irresponsibility, dependency and self-expectation can predict coping with labor pain in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • childbirth self-efficacy
 • Delivery
 • Irrational beliefs
 1. Kish JA. The developmant of maternal confidence for labour among nulliparous pregnant women. [Doctoral Dissertation]. College Park: University of Maryland; 2003.
 2. Khorsandi M, Ghofranipour F, Hydarnya A, Fqyhzadeh S. Effect of precede proceed model combined with the health belief model and the self- efficacy to increase normal childbirth in noliparouse women. Tehran: Tarbiat Modares University; 2008.
 3. Khorsandi M, Ghofranipour F, Hidarnia A, Faghihzadeh S, Vafaei M, Rousta F, et al. Relaxation effect on reducing fear and vaginal delivery in nulliparous women. J Arak Univ Med Sci 2008; 11(3):29-36. (Persian).
 4. Lowe NK. Self-efficacy for labor and childbirth fears in nulliparous pregnant women. J Psychosom Obstet Gynecol 2000; 21(4):219-24.
 5. Kanani S, Allahverdipour H. Self-Efficacy of choosing delivery method and labor among pregnant women in Pars-Abad city. J Educ Community Health 2014; 1(2):39-47.
 6. Khorsandi M, Ghofranipoor F, Heidarnia A, Faghihzadeh S, Akbarzadeh R, Vafaei M. Perceived self-efficacy study of labor in pregnant women. J Med Council Islamic Repub Iran 2007; 26(1):89-95. (Persian).
 7. Hoshmandi S, Dolatian M, Kamalifard M, Ghojazadeh M. Comparison of labor pain and factors affecting the pain perception among primiparous and multiparous women referring to women’s private and state hospitals in Tabriz in 2010. Tabriz Univ Med Sci Health Serv 2012; 34(3):117-21.
 8. Khorsandi M, Ghofranipour F, Faghihzadeh S, Hidarnia A, Akbarzadeh Bagheban A, AguilarVafaie M. Iranian version of childbirth selfefficacy inventory. J Clin Nurs 2008; 17(21):2846-55.
 9. Spiby H, Slade P, Escoff D, Henderson B, Fraser RB. Selected coping strategies in labour: an investigation of women's experiences. Birth 2003; 30(3):189-94.
 10. Vasegh Rahimparvar SF, Hamzehkhani M, Geranmayeh M, Rahimi R. Effect of educational software on self-efficacy of pregnant women to cope with labor: a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(1):63-70.
 11. Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive perspective. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1986.
 12. Bandura A. Self- efficacy. 4th ed. San Diego: Academic Press; 1998.
 13. Strecher VJ, DeVellis BM, Becker MH, Rosenstock IM. The role of self-efficacy in achieving health behavior change. Health Educ Q 1986; 13(1):73-92.
 14. Khorsandi M, Ghofranipour F, Hiadarnia A, Fghihzadeh S. Effects of childbirth education classes on self-efficacy of nulliparous women in coping with labour pain. BLA 2008; 8(5):5-13.
 15. Ip W, Chan D, Chien W. Chinese version of the childbirth self efficacy Inventory. J Adv Nurs 2005; 51(6):625-33.
 16. Amidimazaheri M, Taheri Z, Khorsandi M, Hasanzadeh A, Amiri M. A Study of the relationship between self-efficacy and outcome expectations with delivery types election among pregnant women in Shahrekord city. Med Daneshvar 2014; 21(111):55-62. (Persian).
 17. Salomonsson B. Fear is in the air: midwives´ perspectives of fear of childbirth and childbirth self-efficacy and fear of childbirth in nulliparous pregnant women. [Doctoral Dissertation]. Linköping, Sweden: University Electronic Press; 2012.
 18. Pirdel M, Kamali Fard M, Bani S, Ghochanzade M. Determinants the factors affecting labor and labor in primiparous and multiparous admitted to hospital in Tabriz. Nurs Midwifery J 2005; 5:37-46.
 19. Golmakani N, Asl H, Marzieh B, Sajjadi SA, Pourjavad M. Investigating the factors associated with labor pain and coping behavior. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(24):17-25. (Persian).
 20. Amidimazaheri M, Taheri Z, Khorsandi M, Hasanzadeh A, Amiri M. A Study of the relationship between self-efficacy and outcome expectations with delivery types election among pregnant women in Shahrekord city. Daneshvarmed 2014; 21(111):55-62. (Persian).
 21. Abdullahi B, Abdulrahim E. Empowerment of employee: golden key human resource managment. 2nd ed. Tehran: Virayesh; 2006.
 22. Aghmohammadian HR, Zarezade Kheibari S, Horouf Ghanad M, Hokmabadi ME. The relationship between perfectionism sexual function in infertil women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(97):9-17. (Persian).
 23. Kouhestani H, Ghanbari-Hashemabadi B, Taji E. Role of irrational beliefs in anticipation of conflict management styles of nonprofit. [Master Thesis]. Mashhad: Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University; 2013.
 24. Eliis A, Krafourd T. Intimate relations. Tehran: Rasa; 2006.
 25. Aminpoor H, Ahmadzadeh Y. The Study and Comparison of Irrational Beliefs in Addicted and Normal People. J Res Addict 2011; 5(17):107-20. (Persian).
 26. David D, Lymn S, Ellis A. Rational and irrational beliefs: research, theory and clinical practice. Oxford, USA: Oxford University Press; 2009.
 27. Jalali-Tehrani M. Psychotherapy according to Ellis theory. [Master Thesis]. Mashhad: Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University; 1989.
 28. Javidi H, Karimianfard M, Hoseini S. The relationship between personality traits and irrational beliefs and self-efficacy in women compared with normal women victims of violence. [Master Thesis]. Marvdasht, Iran: Facalty of Education & Psychology, Islamic Azad University; 2010.
 29. Aliakbari-Dehkordy M, Salehi S, Rezaei A. The comparison of the relationship between irrational beliefs and defense styles among cardiac patients and ordinary people. Health Psychol 2013; 2(2):19-30. (Persian).
 30. Alizade Sahraei O, Khasravi Z. Irrational Beliefs relationship with Positive and Negative Perfectionism students noshahr city. Sports Psychol Studi 2009; 6(1):18. (Persian).
 31. Aliakbari M, Salehi S, Rezaei A. The comparison of the relationship between irrational beliefs and defense styles among cardiac patients and ordinary people. Health Psychol 2013; 2(6):18-32. (Persian).
 32. Drummond J, Rickwood D. Childbirth confidence: validating the childbirth self-efficacy inventoryin (CBSEI) in an Austrslian sample. J Adv Nurs 1997; 26(3):613-22.
 33. Olayemi O, Adeniji RA, Udoh ES, Akinyemi OA, Aimakhu CO, Shoretire KA. Determinants of pain perception in labour among parturients at the University College Hospital, Ibadan. J Obstet Gynecol 2005; 25(2):128-30.