تأثیر آموزش والدین بر آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در شیردهی انحصاری تا چهار ماهگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

4 استادیار گروه آمار حیاتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: تغذیه نوزاد با شیر مادر، یکی از اولویت‌های بهداشت عمومی و بهترین شروع در زندگی هر کودک است. با در نظر گرفتن اهمیت دانش و نگرش والدین در مورد مزایای شیر مادر، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش پدران و مادران بر آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در شیردهی تا چهار ماهگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1394 بر روی 76 پدر و مادر دارای نوزاد 3 تا 5 روزه مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید راست‌روش وابسته به مرکز بهداشت کرج جهت دریافت خدمات بهداشتی انجام شد. افراد به روش تصادفی در دو گروه شاهد یا مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه مشخصات فردی و مامایی، آگاهی، نگرش و عملکرد توسط پدران و مادران تکمیل شد. مداخله آموزشی شامل دو جلسه 40 دقیقه‌ای به فاصله یک هفته، در زمان اولین مراجعه و یک هفته بعد از آن بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل، کای دو، من ویتنی و کوواریانس اندازه‌های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران و پدران دو گروه مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله آموزشی، یک هفته بعد و 4 ماه بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>p). بر اساس مقایسه میانگین‌ها، میانگین درصد نمره آگاهی، نگرش و عملکرد مادران و پدران در گروه مداخله افزایش یافته بود.
نتیجه‌گیری: آموزش، تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد، آگاهی و نگرش در میان پدران و مادران در مورد نحوه تغذیه کودک با شیر مادر دارد، لذا استفاده از برنامه‌های آموزشی به منظور یاددهی شیردهی به والدین می‌تواند در رشد و سلامت نوزاد تأثیر زیادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of parents' training on their knowledge, attitudes and performance in exclusive breastfeeding up to four months: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Farideh Panahi 1
 • Masoumeh Simbar 2
 • Razieh Lotfi 3
 • Mitra Rahimzadeh 4
1 M.Sc. student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Research Center, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Social Determinant of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast-feeding is one of the priorities of public health and the best starting in the life of every child. Considering the importance of parents' knowledge and attitude about the benefits of breastfeeding, this study was performed with aim to examine the effect of parents' education on their knowledge, attitude and performance in breastfeeding up to four months.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 76 couples who had 3-5 days neonate and referred to Rastravesh Health Center in Karaj to receive health care services in 2015. The subjects were randomly placed in the control or intervention groups. Demographic and obstetrics, knowledge, attitude and performance questionnaire was completed by the parents. The educational intervention consisted of two 40-minute sessions with a week interval at first visit and one week later. Data were analyzed using SPSS software (version 21) and independent t-test, Chi-square, Mann-Whitney and covariance with repeated measures. P<0.05 was considered significant.
Results: There was significant difference between intervention and control groups in terms of knowledge, attitude and performance of mothers and fathers at three times, including before the intervention, a week later and four months after the intervention (P<0.001). Statistical comparison showed that the mean score of knowledge, attitudes and performance of mothers and fathers had increased in the intervention group.
Conclusion: Education has a significant effect on improving knowledge, attitudes and performance among parents on how to breastfeed the child; so using educational programs regarding correct breastfeeding practice can have an important effect on the growth and health of the neonate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Education
 • Exclusive breastfeeding
 • Knowledge
 • parents
 • Performance
 1. Shahri P, Balooty T, Saadati N, Haghighi ZM. Breast feeding pattern and its relationship with mothers' weight. Payesh 2012; 11(6):893-99. (Persian).
 2. Varaei SH, Mehrdad N, Bahrani N. The relationship between self-efficacy and breastfeeding, Tehran, Iran. J Hayat 2009; 15(3):31-8. (Persian).
 3. Aniebue PN, Aniebue UU, Adimora GN. Knowledge and beliefs about exclusive breastfeeding among rural Nigerian men in Enugu, Southeast Nigeria. Breastfeed Med 2010; 5(4):169-71.
 4. Ministry of Health. National program to promote breastfeeding. Tehran: Health Ministry; 2009. P. 10.
 5. Britton C, McCormick FM, Renfrew MJ, Wade A, King SE. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database Syst Rev 2007; 1:CD001141.
 6. Kalantari N, Roudsari AH. Breastfeeding promotion in Iran: opportunities and challenges. J Comprehensive Pediatr 2013; 4(4):165-6.
 7. Avery AB, Magnus JH. Expectant fathers’ and mothers’ perceptions of breastfeeding and formula feeding: a focus group study in three US cities. J Hum Lact 2011; 27(2):147-54.
 8. Tol A, Majlesi F, Shojaeizadeh D, Esmaelee Shahmirzadi S, Mahmoudi Majdabadi M, Moradian M. Effect of the educational intervention based on the health belief model on the continuation of breastfeeding behavior. J Nurs Educ 2013; 2(2):39-47.
 9. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet 2016; 387(10017):475-90.
 10. Foroud A. The effect of postpartum home visit programs on continuation of breast feeding and infant weight gain in Kerman. J Rafsanjan Univ Med Sci Health Ser 2002; 1(4):267-74.
 11. Coutinho SB, Lira PI, Lima MC, Frias PG, Eickmann SH, Ashworth A. Promotion of exclusive breast-feeding at scale within routine health services: impact of breast-feeding counselling training for community health workers in Recife, Brazil. Public Health Nutr 2014; 17(4):948-55.
 12. Fu CY. A randomized controlled trial of a professional breastfeeding support intervention to increase the exclusivity and duration of breastfeeding. [Master Thesis]. Pokfulam, Hong Kong: The University of Hong Kong; 2013.
 13. Harwood K. Intent of expecting fathers to encourage breastfeeding, perceptions of support and barriers to encouraging breastfeeding. [Master Thesis]. Lincoln: University of Nebraska; 2011.
 14. Martin S, Mukuria A, Maero P. Engaging men to increase support for optimal infant feeding in Western Kenya. 5th Breastfeeding and Feminism Symposium, Greensboro, NC; 2010.
 15. Ziaei T, Ghanbari A, Hasanzadehrad A, Yazdani M. Investigating risk factors of failure in exclusive breastfeeding in less than one-year-old children referred to health centers in Rasht city. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(18):32-9. (Persian).
 16. Pollock CA, Bustamante‐Forest R, Giarratano G. Men of diverse cultures: knowledge and attitudes about breastfeeding. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2002; 31(6):673-9.
 17. Hanafi MI, Shalaby SA, Falatah N, El-Ammari H. Impact of health education on knowledge of, attitude to and practice of breastfeeding among women attending primary health care centres in Almadinah. J Taibah Univ Med Sci 2014; 9(3):187-93.
 18. Sencan İ, Tekin O, Tatli MM. Factors influencing breastfeeding duration: a survey in a Turkish population. Eur J Pediatr 2013; 172(11):1459-66.
 19. Bahri N, Bagheri S, Erfani M, Rahmani R, Tolidehi H. The comparison of workshop-training and booklet-offering on knowledge, health beliefs and behavior of breastfeeding after delivery. Iran J Obstet Gynecol Inferti 2013; 15(32):14-22. (Persian(.
 20. Akbari PA, Akbarzadeh M. The effect of education on knowledge of family planning by married men. International Congress of Gynecology and Reproductive Health, Mashad, Iran; 2011.
 21. Sherriff N, Hall V. Engaging and supporting fathers to promote breastfeeding: a new role for Health Visitors? Scand J Caring Sci 2011; 25(3):467-75.
 22. Pontes CM, Alexandrino AC, Osório MM. The participation of fathers in the breastfeeding process: experiences, knowledge, behaviors and emotions. J Pediatr 2008; 84(4):357-64.
 23. Akbari P, Niazi M. The role of men in promoting reproductive health services. Congress university of medical sciences with a focus on biomedical: Student Research Committee University of Medical Sciences, Ardabil, Iran; 2010.
 24. Mitchell‐Box K, Braun KL. Fathers’ thoughts on breastfeeding and implications for a theory‐based intervention. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2012; 41(6):E41-50.
 25. Ozluses E, Celebioglu A. Educating fathers to improve breastfeeding rates and paternal-infant attachment. Indian Pediatr 2014; 51(8):654-7.
 26. Bich TH, Cuong NM. Changes in knowledge, attitude and involvement of fathers in supporting exclusive breastfeeding: a community-based intervention study in a rural area of Vietnam. Int J Public Health 2017; 62(Suppl 1):17-26.
 27. Bich TH, Hoa DTP, Målqvist M. Fathers as supporters for improved exclusive breastfeeding in Viet Nam. Matern Child Health J 2014; 16(6):1444-53.
 28. Abbass-Dick J, Stern SB, Nelson LE, Watson W, Dennis CL. Coparenting breastfeeding support and exclusive breastfeeding: a randomized controlled trial. Pediatrics 2015; 135(1):102-10.
 29. Brown A, Davies R. Fathers' experiences of supporting breastfeeding: challenges for breastfeeding promotion and education. Matern Child Nutr 2014; 10(4):510-26.
 30. Taspınar A, Coban A, Kucuk M, Sirin A. Fathers' knowledge about and attitudes towards breast feeding in Manisa, Turkey. Midwifery 2013; 29(6):653-60.
 31. Van Wagenen SA, Magnusson BM, Neiger BL. Attitudes toward breastfeeding among an Internet panel of US males aged 21–44. Matern Child Health J 2015; 19(9):2020-8.
 32. Dashti M, Scott JA, Edwards CA, Al-Sughayer M. Predictors of breastfeeding duration among women in Kuwait: results of a prospective cohort study. Nutrients 2014; 6(2):711-28.
 33. Labarere J, Castell M, Fourny M, Durand M, Pons JC. A training program on exclusive breastfeeding in maternity wards. Int J Gynecol Obstet 2003; 83(1):77-84.
 34. Karimi FZ, Bagheri S, Tara F, Khadivzadeh T, Mousavi Bazaz SM. Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding self-efficacy in primiparous women, 3 month after child birth. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(120):1-8. (Persian).
 35. Boskabadi H, Abdollahy A, Maamouri G, Esmaeili H. Factors associated with hypernatremia in term infants with Jaundice. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(63):1-7. (Persian).
 36. Joshi A, Amadi C, Meza J, Aguire T, Wilhelm S. Evaluation of a computer-based bilingual breastfeeding educational program on breastfeeding knowledge, self-efficacy and intent to breastfeed among rural Hispanic women. Int J Med Inform 2016; 91:10-9.
 37. Nilsson IM, Strandberg‐Larsen K, Knight CH, Hansen AV, Kronborg H. Focused breastfeeding counselling improves short‐and long‐term success in an early‐discharge setting: A cluster‐randomized study. Matern Child Nutr 2017; 10:12432.
 38. Tavafian S, Adili F. Promoting breast-feeding through health education: a randomized controlled trial. Payesh 2005; 4(2):127-32. (Persian).
 39. Froehlich J, Boivin M, Rice D, McGraw K, Munson E, Walter KC, et al. Influencing university students' knowledge and attitudes toward breastfeeding. J Nutr Educ Behav 2013; 45(3):282-4.
 40. Kang NM, Song Y, Im EO. Korean university students’ knowledge and attitudes toward breastfeeding: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2005; 42(8):863-70.
 41. Kermani RM, Zoljalali SH, Azari A, Kouhpayezadeh J. The role of training workshops of newborn cares in promotion of mothers’ knowledge. Iran J Pediatr 2007; 17(Suppl 1):41-6.
 42. Sharifirad G, Golshiri P, Shahnazi H, Barati M, Hassanzadeh A. The impact of educational program based on BASNEF model on breastfeeding behavior of pregnant mothers in Arak. Arak Med Univ J 2010; 13(1):63-70.
 43. Raisi Dehkordi Z, Raei M, Ghassab Shirazi M, Raisi Dehkordi SA, Mirmohammadali M. Effect of telephone counseling on continuity and duration of breastfeeding among primiparus women. J Hayat 2012; 18(2):57-65. (Persian.(
 44. Cantrill RM, Creedy DK, Cooke M. How midwives learn about breastfeeding. Aust J Midwifery 2003; 16(2):11-6.
 45. Mojalli M, Basiri Moghadam M, Shamshiri M. Effectiveness of instructional environment and related factors on breastfeeding function of mothers. Horizon Med Sci 2010; 16(1):59-64.
 46. Seighali F, Fallahi M, Farahani Z. The effect of breastfeeding workshop on attitude, knowledge and practice of participants. Razi J Med Sci 2014; 21(118):92-101.
 47. Bertini G, Perugi S, Dani C, Pezzati M, Tronchin M, Rubaltelli FF. Maternal education and the incidence and duration of breast feeding: a prospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 37(4):447-52.
 48. Simbar M, Nahidi F, Ramezani Tehrani F, Akbarzadeh A. Educational needs assessment for men's participation in perinatal care. East Mediterr Health J 2011; 17(9):689-96.
 49. Simbar M, Nahidi F, Tehrani FR, Ramezankhani A. Fathers’ educational needs for perinatal care in urban Iran: a qualitative approach. J Biosoc Sci 2010; 42(5):633-41.