بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: احتقان پستان یک مشکل رایج بعد از زایمان است که به عنوان سومین عامل مادری مؤثر بر توقف تغذیه با شیر مادر معرفی شده است و احتمال ایجاد ماستیت و آبسه پستان و کاهش یا قطع شیردهی به دنبال احتقان پستان می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1395 بر روی 94 زن شیرده در روزهای اول تا پنجم بعد از زایمان که مبتلا به احتقان پستان بودند، در درمانگاه مامایی و بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. افراد به دو گروه ماساژ اکتانی و مراقبت‌های مرسوم تخصیص یافتند. شدت احتقان با شاخص استاندارد شدت احتقان تعیین شد. هر دو گروه 2 بار درمان در 2 روز متوالی دریافت کردند. داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به شدت احتقان قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های من ویتنی، تی زوجی، تی مستقل، کای دو و آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین شدت احتقان بعد از مداخله در پستان راست و چپ در گروه ماساژ اکتانی و گروه کنترل کاهش یافت، اما بین دو گروه از نظر میانگین شدت احتقان هر دو پستان تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت؛ به‌طوری‌که کاهش شدت احتقان پستان در گروه ماساژ اکتانی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: ماساژ اکتانی پستان نسبت به مراقبت‌های مرسوم به طور سریع‌تر و مؤثرتر باعث کاهش شدت احتقان پستان بعد از زایمان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Breast Oketani-Massage on the Severity of Breast engorgement

نویسندگان [English]

 • Mahsa Dehghani 1
 • Rahele Babazadeh 2
 • Talat Khadivzadeh 2
 • Seyyede Azam Pourhosseini 3
 • Habibollah Esmaeili 4
1 M.Sc. Student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast engorgement is a common problem after delivery, which is considered as the third influential maternal factor on stopping the breastfeeding; it is possibly due to creating mastitis and breast abscess and reducing or stopping breastfeeding following breast engorgement. This study was performed with aim to determine the effect of breast oketani massage on the severity of breast engorgement.
Methods: This clinical trial was performed on 94 lactating women who were suffering from breast engorgement within the first to fifth days after delivery referred tothe obstetrics clinic and gynecology department of Imam Reza Hospital in 2016. The subjects were divided into two groups of oketani massage and routine care. Severity of engorgement was determined by engorgement severity standard index. Both groups received two treatments on two consecutive days. The collected data regarding the severity of engorgement before and after the intervention were analyzed by SPSS software (Version 20) and Mann-Whitney, paired-t, independent t, Chi-square, and Analysis of Variance (ANOVA) with repeated measurements. P<0.05 was considered significant.
Results: The mean of engorgement severity after intervention in right and left breast was decreased in oketani massage group and control group. However, there was a significant difference between two groups in terms of mean severity of engorgement in both breasts, so that the reduction in the severity of breast engorgement was significantly higher in the oketani group than the control group (P<0.001).
Conclusion: Breast oketani-massage compared to routine care quickly and more efficiently reduces the severity of breast engorgement after delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternative Medicine
 • Breast Engorgement Severity
 • Breast Oketani-Massage
 1. de Sousa L, Haddad ML, Nakano AM, Gomes FA. A non-pharmacologic treatment to relieve breast engorgement during lactation: an integrative literature review. Rev Esc Enferm USP 2012; 46(2):472-9.
 2. Hanif S, Murtaza G, HanifMemon M. Factors associated with cessation of breast feeding. J Dow Univ Health Sci 2011; 5(1):21-5.
 3. Ramezandadeh M .The effect of softening the areola reverse massage with cold compresses on the severity of breast congestion in the postpartum period. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: Nursing and Midwifery School of Mashhad University of Medical Sciences; 2011. (Persian).
 4. Kamali Moradzade M, Ahmadi M, Heshmat R, Akbarzade Baghban A. Comparing the effect of acupressure and intermittent compress on the severity of breast hyperemia in lactating women. Horizon Med Sci 2013; 18(4):155-60.
 5. Walker M. Breastfeeding and engorgement. Breastfeed J 2000; 20(2):11-2.
 6. Oketani S. Oketani's breast massage therapy. Tokyo, Japan: Bong Hwang Dang Press; 1991.
 7. Cho J, Ahn HY, Ahn S, Lee MS, Hur MH. Effects of oketani breast massage on breast pain, the breast milk pH of mothers, and the sucking speed of neonates. Korean J Women Health Nurs 2012; 18(2):149-58.
 8. Cho,jeongsung, Sukhee A. development and evaluation of breastfeeding promotion program for mothers with breast engorgement following cesarean brith.Jornal of Korean academy of Nursing2014; 44(2): 170-178
 9. Khosravan S, Mohammadzadeh-Moghadam H, Mohammadzadeh F, Fadafen SA, Gholami M. The effect of Hollyhock (Althaea officinalis L) leaf compresses combined with warm and cold compress on breast engorgement in lactating women: A randomized clinical trial. J Evid Based Complement Alternat Med 2017; 22(1):25-30.
 10. Demir A, Nikdem KD. Do cold gels treat breast engorgement? A randomized controlled study. Birth 2008; 40:61-4.
 11. Boskabadi H, Maamouri G, Ebrahimi M, Ghayour-Mobarhan M, Esmaeily H, Sahebkar A, et al. Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving breastfeeding. Asia Pac J Clin Nutr 2010; 19(3):301-7.
 12. Karimi A, Khadivzadeh T, Tara F. Evaluate effect of immediate birth mother-infant skin-to-skin contact on exclusive breastfeeding and weight gain. J Mashhad Sch Nurs Midw 2010; 10(1):20–31. (Persian).