بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌مدیای آموزشی بر میزان اضطراب قبل از سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 کارشناسی ارشد هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: اغلب بیماران درجاتی از اضطراب را قبل از اعمال جراحی تجربه می‌کنند که افزایش آن موجب بروز عوارضی در آنها می­شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر استفاده از مولتی‌مدیای آموزشی بر میزان اضطراب قبل از عمل در بیماران تحت عمل سزارین در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1393 بر روی 162 نفر از بیماران 50-16 ساله مراجعه کننده به بیمارستان­های آموزشی بوشهر که جهت انجام عمل جراحی سزارین الکتیو مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. به گروه آزمون در شب قبل از عمل یک لوح فشرده (حاوی فیلم آموزشی مرتبط با عمل جراعی و انواع بیهوشی) با فرمت VCD داده شد و توسط پژوهشگر به نمایش گذاشته شد. برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. جهت تعیین میزان اضطراب از پرسشنامه سنجش اضطراب قبل از عمل آمستردام استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های تی تست و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نمره اضطراب کل در گروه کنترل 99/4±92/21 و در گروه آزمون 88/5±44/17 بود که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار بود (05/0>p). بین نمره اضطراب کل در هر دو گروه مورد و شاهد و مشخصات فردی نمونه­ها ارتباط آماری معنی­داری مشاهده نشد (05/0˃p).
نتیجه‌گیری: استفاده از مولتی‌مدیای آموزشی برای کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی سزارین مؤثر می­باشد، لذا پیشنهاد می­گردد برای بیماران قبل از عمل جراحی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of educational multimedia on anxiety before cesarean section

نویسندگان [English]

 • Zeinab Rabiei 1
 • Faezeh Jahanpour 2
 • Farzan Azodi 3
 • Parviz Azodi 4
1 M.sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
3 Medical student, Students’ Research Committee, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
4 M.Sc. in Anesthetics, School of Para-medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Most people experience some degree of anxiety before surgery that when it increased can cause serious complications. This study was performed with aim to evaluate the effect of educational multimedia on preoperative anxiety in patients undergoing cesarean section in Bushehr University of Medical Sciences.
Methods: This single-blind clinical trial was performed on 162 patients aged 16 to 50 years referred to the educational hospitals of Bushehr for elective cesarean section in 2014. The subjects were assigned to experimental and control groups. One night before the surgery, the experimental group was given a VCD (containing educational videos related to surgery and various types of anesthetics) and was shown by the researcher. The control group received no intervention. Amsterdam questionnaire was used to assess preoperative anxiety. Data was analyzed by SPSS software (version 19) and t-test and ANOVA. P<0.05 was considered significant.
Results: The mean score of total anxiety in the control group was 21.92±4.99 and in the experimental group was 17.44±5.88, and the difference was statistically significant (p<0.05). No significant relationship was observed between anxiety score in both groups and demographic factors of the samples.
Conclusion: The use of educational multi-media is effective to reduce the patient's anxiety before surgery; therefore it is recommended to be used in patients before surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Caesarean section
 • Education
 • Multimedia
 1. Vaeroy H, Jull M, Hoivik B. Prevalence of depression among general hospital surgical inpatient. Nord J Psychiatry 2003; 57(1):13-6.
 2. Jlala HA, French JL, Foxall GL, Hardman JG, Bedforth NM. Effect of preoperative multimedia information on perioperative anxiety in patients undergoing procedures under regional anesthesia. Br J Anaesth 2010; 104(3):369-74.
 3. Nikandish R, Anvar M, Avand A, Habibi N, Gahramani N, Dorri R. Translation and validation of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) for Iranian population. Res Med 2007; 1(31):79-84.
 4. Kalkhoran MA, Karimollahi M. Religiousness and preoperative anxiety. a correlational study. Ann Gen Psychiatry 2007; 6:17.
 5. Mir Bagher AjorPaz N, Ranjbar N. Effect of reaction of Holy Quran on anxiety of women before cesarean section: a randomizes clinical trial. J Qom Univ Med Sci 2010; 4(1):15-9. (Persian.(
 6. Berry K. Operating room technique. New York: Mosby; 2004. P. 345-62.
 7. Jawaid M, Musbtaq A, Mukbtar S, Khan Z. Preoprative anxiety before elective surgery. Neurosciences 2007; 12(2):145-8.
 8. Bailey L. Strategies for decreasing patient anxiety in the perioperative setting. AORN J 2010; 92(4):445-57.
 9. Cooke M, Chaboyer W, Schluter P, Hiratos M. The effect of music on preoperative anxiety in day surgery. J Adv Nurs 2005; 52(1):47-55.
 10. Pritchard MJ. Identifying and assessing anxiety in pre-operative patients. Nurs Stand 2009; 23(51):35-40.
 11. Miller R. Anesthesia. New York: Mosby; 2004. P. 651-5.
 12. Mikandish R, Anvar M, Avand A, Habibi N, Gahramani N, Dorri R. Translation and validation of the amesterdam preoperative anexiety and information scale (APAIS) for Iranian population. Res Med 2007; 31(1):79-84.
 13. McEwen A, Moorthy C, Quantock C, Rose H, Kavanagh R. The effect of videotaped preoperative information on parental anxiety during anesthesia induction for elective pediatric procedures. Paediatr Anaesth 2007; 17(6):534-9.
 14. Ghanei Gheshlagh R, Dastras M, Fazlali Pour Miyandoab M, Naseri O. The relationship between preoperative anxiety and postoperative nausea and vomiting. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2014; 23(4):269-74. (Persian).
 15. Nahm ES, Stevens L, Scott P, Gorman K. Effects of a web-based preoperative education program for patients undergoing ambulatory surgery: a preliminary study. J Hospital Administ 2012; 1(1):21-9.
 16. Zakerimoghadam M, Aliasgharpoor M, Mehran AB, Mohammadi SA. Effect of patient education about pain control on preoperative anxiety in patients undergoing abdominal surgery. J Hayat 2009; 15(4):13-22. (Persian).
 17. Zafarnia N, Kohan S, Abaszadeh A, Nakhaei N, Miri S, Solimani L. The effect of therapeutic touch on preoperative anxiety in female patients awaiting surgery. J Razi Nurs Midwifery Sch Kerman 2009; 10(19):42-51. (Persian).