بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با نوع مزاج در دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان مبینی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 مربی گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شایع­ترین اختلالات روان­تنی در سنین باروری در زنان، سندرم پیش از قاعدگی است که کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. تغییر مزاج می­تواند با تغییر رژیم غذایی صورت ­گیرد. الگوهای غذایی نیز بر شدت سندرم پیش از قاعدگی تأثیر دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع سندرم پیش قاعدگی در مزاج­های مختلف و کشف ارتباط بین آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1395 بر روی 200 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های سبزوار به مدت 2 ماه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش­نامه تعیین مزاج، فرم تعیین موقت سندرم پیش قاعدگی، پرسشنامه افسردگی بک و فرم ثبت روزانه علائم سندرم پیش قاعدگی بود. دانش‌آموزانی که طبق پرسشنامه افسردگی بک درجات شدید افسردگی داشتند، از مطالعه خارج می‌شدند و طبق پرسشنامه تعیین سندرم پیش قاعدگی علائم این سندرم در دو سیکل قاعدگی متوالی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از بین افراد مورد مطالعه 165 نفر (5/82%) سندرم پیش از قاعدگی داشتند. بیشتر افرادی که سندرم پیش از قاعدگی داشتند (49%) مزاج معتدل داشتند. شیوع مزاج­های ترکیبی گرم و خشک، گرم و مرطوب و گرم، در افرادی که سندرم پیش از قاعدگی داشتند 38% بود. بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک ارتباطی بین مزاج‌های مختلف منفرد و ترکیبی با داشتن یا نداشتن سندرم پیش از قاعدگی وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: با وجود بروز بیشتر سندرم پیش از قاعدگی در مزاج­های ترکیبی گرم و خشک، گرم و مرطوب و گرم، ارتباطی بین بروز سندرم پیش از قاعدگی و مزاج افراد وجود ندارد. پیشنهاد می­شود مطالعات آینده با حجم نمونه بالاتر و در تمام قشرهای جامعه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between premenstrual syndrome and type of temperament in high school students

نویسندگان [English]

 • Zahra Mohebbi Dehnavi 1
 • Marzie Torkmannejad Sabzevari 2
 • Sedighe Rastaghi 3
 • Mostafa Rad 4
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, Moboni Hospital, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
3 Instructor, Department of Biostatistics, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
4 Assistant professor, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is one of the most common psychosomatic disorders in women at reproductive age that affects their quality of life. Temperament modification can occur with changing in diet. Diet patterns also affect PMS. This study was performed with aim to evaluate the relationship between PMS and types of temperament in high school students.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 200 high school students in Sabzevar during 2 months in 2016. Data collection tools included temperament standard questionnaire, temporary identification PMS questionnaire, Beck depression questionnaire, and PMS daily record form. The students who had severe depression according to the Beck Depression Inventory were excluded from the study, and the symptoms of this syndrome were collected in two consecutive menstrual cycles according to the premenstrual syndrome questionnaire. Data was analyzed by SPSS software (version 23) and Chi-square and Logistic regression test. P< 0.05 was considered significant.
Results: 165 participants (82.5%) had PMS. Most of them (49%) had moderate temperament. The prevalence of mix temperaments of hot and wet, hot and dry, and hot was 38% in PMS participants. Logistic regression test showed no relationship between variety of single and mix temperaments and having or not having PMS (P>0.05).
Conclusion: However, PMS incidence was observed in combined hot and wet, hot and dry temperaments; there is no relationship between PMS and temperaments. So, it is recommended to do further studies in all layer of society with greater sample size.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold temperament
 • Hot temperament
 • mix temperament
 • Moderate temperament
 • Premenstrual Syndrome
 1. Azhari S, Karimi NC, Attarzadeh HS, Mazloom SA. Officacy of group aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2005; 8(2):119-28. (Persian).
 2. Sepehrirad M, Tozandejani H. Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy training and nutritional strategies based on traditional medicine on Premenstrual Syndrome. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2016; 19(177):11-9. (Persian).
 3. Ramezanpour F, Bahri N, Bagheri L, Fathi Najafi T. Incidence and severity of premenstrual syndrome and its relationship with social and demographic characteristics among students’ College, Gonabad-2013. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2015; 18(169):21-8. (Persian).
 4. Tschudin S, Bertea PC, Zemp E. Prevalence and predictors of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in a population-based sample. Arch Womens Ment Health 2010; 13(6):485-94.
 5. Forrester-Knauss C, Zemp Stutz E, Weiss C, Tschudin S. The interrelation between premenstrual syndrome and major depression: results from a population-based sample. BMC Public Health 2011; 11:795.
 6. Babazadeh R, Keramat A. Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review. Feze J Kashan Univ Med Sci 2011; 15(2):174-87. (Persian).
 7. Delaram M, Sadeghian Z, Jafari F, Khairi S, Bekhradi E, Rafeiyan M. Comparison of effect of echinophora-platyloba, fennel and placebo on pre-menstural syndrome in Shahre Kord university students. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2011; 19(2):201-10. (Persian).
 8. Bagherzadeh R, Zahmatkeshan N, Motamed N, Khoramroudi R, Ganjou M. Prevalence of maternal blues, postpartum depression and their correlation with premenstrual syndrome in women refferred to health centers affiliated to Bushehr University of Medical Sciences. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2009; 12(3):9-15. (Persian).
 9. Mahmoodi Z, Shahpoorian F, Bastani F, Parsay S, Hoseini F. Comparison of the effect of carbohydrate rich supplement and diet on premenstrual syndrome. J Kermanshah Univ Med Sci 2010; 14(1):10-9. (Persian).
 10. Naseri M. Traditional Iranian medicine (TIM) and its promotion with guidelines of world health organization. Daneshvar Med 2004; 11(52):53-66. (Persian).
 11. Teng CT, Filho AH, Artes R, Gorenstein C, Andrade LH, Wang YP. Premenstrul dysphoric symptoms amongst Brozilian college students. Eur Arch Psychiatryclin Neurosci 2005; 255(1):51-6.
 12. Meschino JP. Premenstrual syndrome: the role of nutrition, supplementation and chiropractic in PMS management. California: Dynamic Chiropractic; 2002. P. 1-11.
 13. Thys-Jacobs S. Micronutrients and the premenstrual syndrome: the case for calcium. J Am Coll Nutr 2000; 19(2):220-7.
 14. Kord Afshari GH, Mohhamdi Kenri H, Esmaeili S. Nutration in Iranian Islamic medicine. 17th ed. Tehran: Nasl Nikan; 2008. (Persian).
 15. Wurtman JJ, Brzezinski A, Wurtman RJ, Laferrere B. Effect of nutrient intake on premenstrual depression. Am J Obstet Gynecol 1989; 161(5):1228-34.
 16. Mohebi Dehnavi Z, Jafarnejad F, Mojahedi M, Shakeri MT, Sardar MA. The relationship between warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2016; 18(179):17-24. (Persian).
 17. Ahanchi O, Saeedimehr M. Rereading the concept of temperament based on the modern medicine. Philosophy Sci 2011; 1(2):1-23. (Persian).
 18. Mahdizadeh R, Safari S, KabiriSamani D. Relationship between temperament and physical activity level in non-athlete university students. J Islamic Iran Trad Med 2013; 4(1):35-40. (Persian).
 19. Chamanzari H, Saqebi SA, Harati K, Hoseyni SM, Zarqi N, Mazlum SR. Evaluation of temperament–based diet education on quality of life in patients with GERD. Evid Base Care 2014; 3(4):29-38.
 20. Nazemi M, HassaniA, Moghaddam HK. Effect of taking soybean supplement and regular aerobic exercise in water on mental and physical symptoms of premenstrual syndrome among female students. J Knowl  Health 2014; 9(2):58-65. (Persian).
 21. Jamilian M, Jamalian H, Mirzaie S. Rose damascena vs. omega-3 in the treatment of premenstural syndrome: a randomized, and placebo-controlled clinical trial. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(3):551-41. (Persian).
 22. Behzadi K, Jafarirad S, Mousavi P, Saki O. Effect of dried black seed grape on controlling the severity of premenstrual syndrome symptoms. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2016; 19(3):1-34. (Persian).
 23. Bakhshani NM, Mousavi MN, Khodabandeh G. Prevalence and severity of premenstrual symptoms among Iranian female university students. J Pak Med Assoc 2009; 59(4):205-8.
 24. Jafarnejad F, Shakeri Z, Najafi MN, Fadardi JS. Evaluation the relationship between stress and the risk of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2013; 16(76):8-11. (Persian).
 25. Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(3):e15924.

Tashakkori A, Barefoot J, Mehryar AH. What does the Beck Depression Inventory measure in college students? Evidence from a non-western culture. J Clin Psychol 1989; 45(1):595-602. (Persian).