بررسی سیستماتیک و متاآنالیز میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، بهبهان ، ایران.

3 استادیار، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

6 استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

7 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

8 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مالی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

9 استادیار، گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: زنان باردار و نوزادان در خطر کمبود ویتامین D قرار دارند که می­تواند باعث عوارض متعدد مادری و جنینی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مروری بدون محدودیت زمانی تا مرداد 1395 بر اساس پروتکل مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (PRISMA) انجام شد. پایگاه‌های Magiran، Iranmedex، SID، Medlib، IranDoc، Scopus، PubMed، Science Direct، Cochrane، Web of Science، CINAHL و موتور جستجویGoogle Scholar توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل با استفاده از کلیدواژه های MeSH جستجو شدند. میانگین اشتراکی با توجه به معنی­دار شدن شاخص I2بر اساس مدل اثرات تصادفی برآورد شد. آنالیز داده­ها با استفاده از نرم‌افزار متاآنالیز Review Manager version 5.3.5 انجام شد.
یافته‌ها: در 19 مطالعه، 4829 زن باردار و 1195 نوزاد بررسی شدند. میانگین سنی زنان باردار 31/0±01/27 سال به‌دست آمد. میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار ایران 02/15 نانوگرم بر میلی‌لیتر (CI 95%: 35/16-68/13) برآورد شد. این میزان در نوزادان در 6 مطالعه، 59/14 نانوگرم بر میلی‌لیتر (CI 95%: 23/19-94/9) برآورد گردید. تفاوت میانگین استاندارد شده غلظت ویتامین D در نان باردار در سه ماهه سوم و نوزادانشان از نظر آماری معنی­دار بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایرانی بسیار پایین می­باشد و بین غلظت ویتامین D مادر در سه ماهه سوم و نوزاد ارتباط مستقیم وجود دارد، لذا پرداختن به مسئله کمبود ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران باید به عنوان یک اولویت مهم بهداشتی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Mean Vitamin D Concentration among Pregnant Women and Newborns in Iran

نویسندگان [English]

 • Milad Azami 1
 • Gholamreza Badfar 2
 • Masoumeh Shohani 3
 • Akram Mansouri 4
 • Mohammad Hosein Yekta-Kooshali 5
 • Ali Sharifi 6
 • Shoboo Rahmati 7
 • Atefeh Navader 1
 • Ali Soleymani 8
 • Marzieh Parizad Nasirkandy 9
1 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Behbahan Medical University, Behbahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Nursing, Faculty of Paramedicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 MSc of Internal Surgery Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 BSc student in Radiology, Student Research Committee, School of Nursing, Midwifery and Paramedicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences , Ilam, Iran.
7 MSc student in Epidemiology, Student Research Committee, School of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
8 M.Sc. in Management, Department of Finance, School of Medicine, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.
9 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnant women and newborns are at risk of vitamin D deficiency (VDD). VDD during pregnancy can lead to several maternal and fetal complications. This study was performed with aim to determine the mean concentration of 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] in pregnant women and newborns in Iran.
Methods: This meta-analysis study was performed without time limitation up to August 2016 based on the protocol of systematic review and meta-analysis studies (PRISMA). To access relevant studies, databases of Magiran, Iranmedex, SID, Medlib, IranDoc, Scopus, PubMed, Science Direct, Cochrane, Web of Science, CINAHL and Google Scholar were independently searched by two researchers. Search was performed using MeSH keywords. Pooled estimator was calculated according to significant I2 index based on the random effects model. Data were analyzed using Review Manager software version 5.3.5.
Results: Among 19 studies, 4,829 pregnant women and 1,195 newborns were enrolled. The mean age of pregnant women was 27.01±0.31 years. Mean concentration of vitamin D in pregnant women was 15.02 ng/ml (95% CI: 13.68-16.35). This rate in newborns of 6 studies was calculated 14.59 ng/ml (95% CI: 9.94-19.23). The standardized mean difference (SMD) of 25(OH)D concentration was significant in pregnant women at third-trimester and their newborns (P=0.001).
Conclusion: Mean concentration of vitamin D in pregnant women and newborns in Iran is very low and there is a direct relationship between maternal concentrations of vitamin D at third-trimester and newborn. Therefore, addressing VDD in Iranian pregnant women and newborns should be considered as a health priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Meta-analysis
 • Newborns
 • Pregnant Women
 • Vitamin D
 1. Barrett H, McElduff A. Vitamin D and pregnancy: an old problem revisited. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2010; 24(4):527-39.
 2. Holick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr 2008; 87(4):1080S-6.
 3. Aghajafari F, Nagulesapillai T, Ronksley PE, Tough SC, O’Beirne M, Rabi DM. Association between maternal serum 25-hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2013; 346:f1169.
 4. Palacios C, De-Regil LM, Lombardo LK, Peña-Rosas JP. Vitamin D supplementation during pregnancy: Updated meta-analysis on maternal outcomes. J Steroid Biochem Mol Biol 2016; 164:148-55.
 5. Ghomian N, Lotfalizade M, Movahedian A. Comparative study of serum level of vitamin D in pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(140):1-6. (Persian).
 6. Rezaei M, Farhadifar F, Shahgheibi S, Hojati N. Comparison of serum vitamin D levels in pregnant women with preeclampsia with healthy pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(113):1-6. (Persian).
 7. Arnson Y, Amital H, Shoenfeld Y. Vitamin D and autoimmunity: new aetiological and therapeutic considerations. Ann Rheum Dis 2007; 66(9):1137-42.
 8. Amital H, Szekanecz Z, Szücs G, Dankó K, Nagy E, Csépány T, et al. Serum concentrations of 25-OH vitamin D in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) are inversely related to disease activity: is it time to routinely supplement patients with SLE with vitamin D? Ann Rheum Dis 2010; 69(6):1155-7.
 9. Ascherio A, Munger KL, Simon KC. Vitamin D and multiple sclerosis. Lancet Neurol 2010; 9(6):599-612.
 10. Trump DL, Deeb KK, Johnson CS. Vitamin D: considerations in the continued development as an agent for cancer prevention and therapy. Cancer J 2010; 16(1):1-9.
 11. Mohammad Beigi R, Afkhamzadeh A, Daneshpour NS. The effect of calcium-vitamin D in efficacy of induction ovulation in infertile women with polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(14):7-13. (Persian).
 12. Zangene M, Veisi F, Nankali A, Rezaei M, Ataee M. Evaluation of the effects of oral vitamin-d for pelvic pain reduction in primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(88):14-20. (Persian).
 13. Azami M, Nikpey S, Pakzad I, Sayehmiri K. Effects of immunization to hepatitis B vaccine in Iranian health staff: a systematic review and meta-analysis study. Koomesh 2016; 17(4):789-95.
 14. Mansouri A, Norouzi S, YektaKooshali MH, Azami M. The relationship of maternal subclinical hypothyroidism during pregnancy and preterm birth: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. IJOGI. 2017;19(40):69-78.
 15. Hatami G, Ahmadi S, Motamed N, Eghbali SS, Amirani S. 25-OH Vitamin D serum level in pregnant women in Bushehr-2012. Iran South Med J 2014; 16(6):410-8. (Persian).
 16. Maghbooli Z, Hossein-Nezhad A, Shafaei AR, Karimi F, Madani FS, Larijani B. Vitamin D status in mothers and their newborns in Iran. BMC Pregnancy Childbirth 2007; 7:1.
 17. Abbasian M, Chaman R, Amiri M, Ajami ME, Jafari-Koshki T, Rohani H, et al. Vitamin D deficiency in pregnant women and their neonates. Glob J Health Sci 2016; 8(9):54008.
 18. Ainy E, Ghazi AA, Azizi F. Changes in calcium, 25(OH) vitamin D3 and other biochemical factors during pregnancy. J Endocrinol Invest 2006; 29(4):303-7.
 19. Akhlaghi F, Vakili R, Khorasani E. Evaluation of umbilical cord vitamin D level and maternal factors effective on it in three hospitals of Emam Reza, Ghaem & Omol Banin during 2013-2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(134):1-7. (Persian).
 20. Rahbar N, Rajabi M, Mirmohamadkhani M. 25-hydroxy Vitamin D serum level in pregnant women with 8-12 gestational weeks in Semnan city and its association with Fasting Blood Sugar and Body Mass Index. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(167):1-8. (Persian).
 21. Rostami M, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Hosseinpanah F, Alavi Majd SH. Prevalence of Vitamin D deficiency and related factors among pregnant women referred to Masjed Soleimam health centers in 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(164):1-24. (Persian).
 22. Asadi M, Saeidifard F, Qorbani M, Adabi K. Vitamin D deficiency and mode of delivery: a study in Tehran women general hospital. Tehran Univ Med J 2015; 73(6):442-6. (Persian).
 23. Pirdehghan A, Vakili M, Dehghan R, Zare F. High prevalence of vitamin D deficiency and adverse pregnancy outcomes in Yazd, a central province of Iran. J Reprod Infertil 2016; 17(1):34-8.
 24. Maghbooli Z, Hossein-Nezhad A, Karimi F, Shafaei AR, Larijani B. Correlation between vitamin D3 deficiency and insulin resistance in pregnancy. Diabetes Metab Res Rev 2008; 24(1):27-32.
 25. Asemi Z, Taghizadeh M, Sarahroodi S, Jazayeri S, Tabasi Z, Seyyedi F. Assessment of the relationship of vitamin D with serum antioxidant vitamins E and A and their deficiencies in Iranian pregnant women. Saudi Med J 2010; 31(10):1119-23.
 26. Khalessi N, Kalani M, Araghi M, Farahani Z. The Relationship between maternal vitamin D deficiency and low birth weight neonates. J Family Reprod Health 2015; 9(3):113-7.
 27. Jafarzadeh L, Motamedi A, Behradmanesh M, Hashemi R. A comparison of serum levels of 25-hydroxy vitamin d in pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus and women without risk factors. Mater Sociomed 2015; 27(5):318-22.
 28. Salek M, Hashemipour M, Aminorroaya A, Gheiratmand A, Kelishadi R, Ardestani PM, et al. Vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in Isfahan, Iran. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2008; 116(6):352-6.
 29. Kazemi A, Sharifi F, Jafari N, Mousavinasab N. High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in an Iranian population. J Womens Health (Larchmt) 2009; 18(6):835-9.
 30. Bassir M, Laborie S, Lapillonne A, Claris O, Chappuis MC, Salle BL. Vitamin D deficiency in Iranian mothers and their neonates: a pilot study. Acta Paediatr 2001; 90(5):577-9.
 31. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Phys Ther 2009; 89(9):873-80.
 32. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Gaceta Sanitaria 2008; 22(2):144-50.
 33. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ 2003; 327(7414):557–60.
 34. Harbord RM, Harris RJ, Sterne JA. Updated tests for small-study effects in meta-analyses. Stata J 2009; 9(2):197.
 35. Ioannidis JP. Interpretation of tests of heterogeneity and bias in meta-analysis. J Eval Clin Pract 2008;14:951-7.
 36. Sterne JA, Harbord RM. Funnel plots in meta-analysis. Stata J 2004; 4:127–41.
 37. Saraf R, Morton SM, Camargo CA Jr, Grant CC. Global summary of maternal and newborn vitamin D status - a systematic review. Matern Child Nutr 2015; 12(4):647-68.
 38. Heshmat R, Mohammad K, Majdzadesh SR, Forouzanfar MH, Bahrami A, Ranjbar Omarani GH, et al. Vitamin d deficiency in Iran: a multi-center study among different urban areas. Iran J Public Health 2008; 37(Supple 1):72-8.
 39. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency and insufficiency revisited. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(4):1153-8.
 40. Hovsepian S, Amini M, Aminorroaya A, Amini P, Iraj B. Prevalence of vitamin D deficiency among adult population of Isfahan City, Iran. J Health Popul Nutr 2011; 29(2):149-55.
 41. Rahmati SH, Yadegarazadi AR, Shamloo B, Rabiei Fakhr F, Azami MH, Borji MI, et al. The frequency of vitamin d deficiency among referred to clinical laboratories in Eyvan city during 2015 and 2016- Ilam province, Iran. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J 2016; 24(3):261-68. (Persian).
 42. ahargahi B, Jazayeri A, Jalali M, Keshavarz SA, Shahrokhi M. Determination of Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Level in Lactating Women and Factors affecting it in Islam Abad Gharb (2004). 2007. 2007;11(2).
 43. Hosseini S, Ahmadi Ahangar A, Ghanbari N, Bijani A. Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City . JBUMS. 2016; 18 (8) :20-28.
 44. Azami M, Darvishi Z, Sayehmiri K. Systematic Review and Meta-Analysis of the Prevalence of Anemia Among Pregnant Iranian Women (2005 - 2015). Shiraz E-Med J 2016; 17: e38462.
 45. Sayehmiri K, Darvishi Z, Azami M, Qavam S. The prevalence of anemia in first, second and third trimester of pregnancy in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18:7-15. (Persian).
 46. Abbasalizadeh Sh, Darvishi Z, Abbasalizadeh F, Azami M, Borji M, et al. The prevalence of helicobacter pylori infection among iranian pregnant women- a meta-analysis study. Journal of Knowledge & Health 2016;11:17-23.
 47. Azami M, Khataee M, Bigam bigdeli-shamlo M, Abasalizadeh F, Abasalizadeh Sh, et al. Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Infection in Pregnant Women of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. IJOGI 2016; 19(18): 17-30.
 48. Sayehmiri F, Bakhtiyari S, Darvishi P, Sayehmiri K. Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. IJOGI 2016; 15(40): 16-32.
 49. Azami M, Beigom Bigdeli Shamloo M, YektaKooshali MH, Rahmati Sh, Parizad Nasirkandy M. The Prevalence of Depression among Pregnant Women in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2017. In Press.
 50. Sayehmiri K , Veisani Y. Prevalence of Postpartum Depression in Iran - A Systematic Review and Meta-Analysis. IJOGI 2012; 15(14): 21-29.
 51. Við Streym S, Kristine Moller U, Rejnmark L, Heickendorff L, Mosekilde L, Vestergaard P. Maternal and infant vitamin D status during the first 9 months of infant life-a cohort study. Eur J Clin Nutr 2013; 67(10):1022-8.
 52. Grant CC, Stewart AW, Scragg R, Milne T, Rowden J, Ekeroma A, et al. Vitamin D during pregnancy and infancy and infant serum 25-hydroxyvitamin D concentration. Pediatrics 2014; 133(1):e143-53.
 53. Thomas SD, Fudge AN, Whiting M, Coates PS. The correlation between third-trimester maternal and newborn-serum 25-hydroxy-vitamin D in a selected South Australian group of newborn samples. BMJ Open 2011; 1(2):e000236.