بررسی میزان، علل و نحوه مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

4 استادیار گروه پرستاری اطفال، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه استفاده از گیاهان دارویی موضوعی نسبتاً رایج است، درحالی‌که گیاهان دارویی بر‌خلاف داروهای شیمیایی، دارای دوزهای تنظیم شده مشخصی جهت مصرف نیستند و می‌توانند پیامدهای تهدید‌کننده بیشتری را برای مادر و جنین به دنبال داشته باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان، علل و نحوه مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1395 بر روی 143 نفر از زنان زایمان کرده در بخش زنان بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 2 بخش بود، انجام گرفت. بخش اول مربوط به گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی و بخش دوم اطلاعات مربوط به عملکرد زنان در رابطه با مصرف گیاهان دارویی در طی بارداری (13 سؤال) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی‌مستقل و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 129 نفر (2/90%) از نمونه‌ها در دوران بارداری از گیاهان دارویی استفاده کرده بودند، 78 نفر (46/60%) 2-1 گیاه دارویی را به‌طور همزمان، 95 نفر (64/73%) گیاهان را به‌صورت دمنوش، 53 نفر (08/41%) زنجبیل (اکثراً برای کنترل تهوع و استفراغ) و 39 نفر (23/30) نعناع (اکثراً برای کنترل سوزش سردل) استفاده کرده بودند. منبع دریافت اطلاعات 122 نفر (57/94%) خانواده و دوستان بود.
نتیجه‌گیری: با تمرکز بر آن‌که اکثر نمونه‌ها در طی دوران بارداری از گیاهان به دلایل مختلف استفاده کرده و منبع دریافت اطلاعات خود را، خانواده و دوستان بیان داشتند، لذا لزوم اگاهی دادن به مادران درباره عوارض و فواید گیاهی رایج مصرفی و بررسی ایمن بودن این گیاهان بر سلامت مادر و جنین امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency, Causes and How to Use Medicinal Herbs during Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Maryam Dabirifard 1
 • Zahra Maghsoudi 2
 • Sara Dabirifard 3
 • Nayer Salmani 4
1 M.Sc. student in Nursing Neonatal Intensive Care Unit, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 M.Sc. student in Nursing Geriatric, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 M.Sc. in Government Management, Shahid Beheshti Hospital, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4 Assistant professor, Department of Pediatric Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the use of medicinal herbs is fairly common,whilemedicinal herbs don’t have specific doses and can have more threatening consequences for the mother and the fetus, so this study was performed with aim to evaluate the frequency, causes and how to use medicinal herbs during pregnancy.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on143 women giving birth in the gynecology ward of Yazd ShahidSadoughi hospital in 2016. Data were collected using a self-designed questionnaires consisted  2 sections. The first part was related to the demographic information and the second part was about the performance of women regarding the use of medicinal herbs during pregnancy (13 items) . Data were analyzed by SPSS software (version 19) and using Chi-square, independent-t, and logistic regression tests. P<0.05was considered significant.
Results: 129 (90.2%) of participants had used medicinalherbs during pregnancy, 78 women (60.46%) had simultaneously used 1-2 medicinal plants, 95 (73.64%) had used as herbal tea, 53 (41.08%) used Ginger (mostly to control nausea and vomiting) and 39 (30.23%) used Peppermint (mostly to control heartburn). The information sources of 122 (94.57%) was family and friends.
Conclusion:Since most samples had used herbs for various reasons during pregnancy and stated family and friends is their source for information; therefore, it is necessary to inform mothers about the risks and benefits of common consumed herbs and to evaluate the safety of these plants on the health of mother and fetus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal Medicine
 • pregnancy
 • Women
 1. Holst L, Wright D, Haavik S, Nordeng H. The use and the user of herbal remedies during pregnancy. J Altern Complement Med 2009; 15(7):787-92.
 2. Broussard CS, Louik C, Honein MA, Mitchell AA, Study NB. Herbal use before and during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(5):443.
 3. Refuerzo JS, Blackwell SC, Sokol RJ, Lajeunesse L, Firchau K, Kruger M, et al. Use of over-the-counter medications and herbal remedies in pregnancy. Am J Perinatol 2005; 22(6):321-4.
 4. Pinn G, Pallett L. Herbal medicine in pregnancy. Complement Ther Nurs Midwifery 2002; 8(2):77-80.
 5. Forster DA, Denning A, Wills G, Bolger M, McCarthy E. Herbal medicine use during pregnancy in a group of Australian women. BMC Pregnancy Childbirth 2006; 6:21.
 6. John LJ, Shantakumari N. Herbal medicines use during pregnancy: a review from the middle east. Oman Med J 2015; 30(4):229–36.
 7. Glover DD, Rybeck BF, Tracy TS. Medication use in a rural gynecologic population: prescription, over-the-counter, and herbal medicines. Am J Obstet Gynecol 2004; 190(2):351–7.
 8. Dugoua JJ. Herbal medicines and pregnancy. J Popul TherClin Pharmacol 2010; 17(3):e370-8.
 9. Enriquez R, Wu P, Griffin MR, Gebretsadik T, Shintani A, Mitchel E, et al. Cessation of asthma medication in early pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2006; 195(1):149–53.
 10. Bercaw J, Maheshwari B, Sangi-Haghpeykar H. The use during pregnancy of prescription, over-the-counter, and alternative medications among Hispanic women. Birth 2010; 37(3):211-8.
 11. Seely D, Dugoua JJ, Perri D, Mills E, Koren G. Safety and efficacy of panax ginseng during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol 2008; 15(1):e87–94.
 12. Dugoua JJ, Perri D, Seely D, Mills E, Koren G. Safety and efficacy of blue cohosh (Caulophyllum thalictroides) during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol 2008; 15(1):e66-73.
 13. Strandberg TE, Jarvenpaa AL, Vanhanen H, McKeigue PM. Birth outcome in relation to licorice consumption during pregnancy. Am J Epidemiol 2001; 153(11):1085-8.
 14. Veale DJ, Oliver DW, Havlik I. The effects of herbal oxytocics on the isolated "stripped" myometrium model. Life Sci 2000; 67(11):1381-8.
 15. Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? BJOG 2002; 109(3):227-35.
 16. Born D, Barron ML. Herb use in pregnancy: what nurses should know. MCN Am J Matern Child Nurs 2005; 30(3):201-6.
 17. Adams J. Growing popularity of complementary and alternative medicine during pregnancy and implications for healthcare providers. Expert Rev Obstet Gynecol 2011; 6(4):365-6.
 18. Louki C, Grandiner P, Kelle K, Mitchell AA. Use of herbal treatments in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(5):439.e1-10.
 19. Alrawi SN, Fetters MD. Traditional Arabic & Islamic medicine: a conceptual model for clinicians and researchers. Glob J Health Sci 2012; 4(3):164-9.
 20. Moussally K, Oraichi D, Bérard A. Herbal products use during pregnancy: prevalence and predictors. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009; 18(6):454-61.
 21. Al-Riyami, Al-Busaidy IQ, Al-Zakwani IS. Medication use during pregnancy in Omani women. Int J Clin Pharm 2011; 33(4):634–41.
 22. Sereshty M, Azari P, Rafiean M, Kheiri S. Use of herbal medicines by pregnant women in Shahr-e-Kord. J Reprod Infertil 2006; 7(2):125-31. (Persian).
 23. Tabatabaee M. Use of herbal medicine among pregnant women referring to Valiasr Hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. J Med Plants 2011; 10(37):96-108.
 24. Azari S, Naghizadeh S, Hemmatzadeh S, Abbasnezhad O. Reasons of using herbal medicines by pregnant women referred to Tabriz health centers in 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(150):1-7. (Persian).
 25. Al-Ramahi R, Jaradat N, Adawi D. Use of herbal medicines during pregnancy in a group of Palestinian women. J Ethnopharmacol 2013; 150(1):79-84.
 26. Dehghanpor H, Dehghanizadeh H. Factors affecting the consumption of medicinal plants in the city of Yazd. Iran J Med Aromatic Plants 2014; 30(1):57-67. (Persian).
 27. Holst L, Wright D, Haavik S, Nordeng H. Safety and efficacy of herbal remedies in obstetrics—review and clinical implications. Midwifery 2011; 7(1):80–6.
 28. 28.     Hashem Dabaghian F. Knowledge of pregnant women about the efficacy and safety of herbal medicine and their practice during pregnancy. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2012; 2(3):246-56. (Persian).
 29. Cuzzolin L, Francini-Pesenti F, Verlato G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. Use of herbal products among 392 Italian pregnant women: focus on pregnancy outcome. Pharmacoepidemiol Drug Safety 2010; 19(11):1151–8.
 30. Kennedy DA, Lupattelli A, Koren G, Nordeng H. Herbal medicine use in pregnancy: results of a multinational study. BMC Complement Altern Med 2013; 13(355):1-10.
 31. Facchinetti F, Pedrielli G, Benoni G, Joppi M, Verlato G, Dante G, et al. Herbal supplements in pregnancy: unexpected results from a multicentre study. Hum Reprod 2012; 27(11):3161–7.
 32. Louik C, Gardiner P, Kelley K, Mitchell AA. Use of herbal treatments in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(5):439.e1–10.
 33. Glover DD, Amonkar M, Rybeck BF, Tracy TS. Prescription, over-the-counter, and herbal medicine use in a rural, obstetric population. Am J Obstet Gynecol 2003; 188(4):1039–45.
 34. Maats FH, Crowther CA. Patterns of vitamin, mineral and herbal supplement use prior to and during pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002; 42(5):494–6.
 35. Moradi LM, Taleb AM, Saeidi M. Efficacy and safety of ginger to reduce nausea and vomiting of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Payesh 2008; 7(4):345-54. (Persian).
 36. Fischer-Rasmussen W, Kjaer SK, Dahl C, Asping U. Ginger treatment of hyperemesis gravidarum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991; 38(1):19–24.
 37. Wilkinson JM. What do we know about herbal morning sickness treatments? A literature survey. Midwifery 2000; 16(3):224–8.
 38. Haji Sharifi A. Secrets of herbal drugs. Tehran: Golshan Publication; 2003. P. 44. (Persian).
 39. Boskabadi H, Maamouri1 G, Mafinejad S. The effect of traditional remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on idiopathic neonatal jaundice. Iran J Pediatr 2011; 21(3):325-30.
 40. Nabavizadeh SH, Safari M, Khoshnevisan F. The effect of herbal drugs on neonatal jaundice. Iran J Pediatr 2005; 15(2):133-8.
 41. Ye R, Ren A, Zhang L, Li Z, Liu J, Pei L, et al. Tea drinking as a risk factor for neural tube defects in Northern China. Epidemiology 2011; 22(4):491-6.
 42. Nordeng H, Bayne K, Havnen GC, Paulsen BS. Use of herbal drugs during pregnancy among 600 Norwegian women in relation to concurrent use of conventional drugs and pregnancy outcome. Complement Ther Clin Pract 2011; 17(3):147-51.
 43. MacLennan AH, Myers SP, Taylor AW. The continuing use of complementary and alternative medicine in South Australia: costs and beliefs in 2004. Med J Aust 2006; 184(1):27-31.
 44. Forster DA, Denning A, Wills G, Bolger M, McCarthy E. Herbal medicine use during pregnancy in a group of Australian women. BMC Pregnancy Childbirth 2006; 6:21.
 45. Refuerzo JS, Blackwell SC, Sokol RJ, Lajeunesse L, Firchau K, Kruger M, et al. Use of over-the-counter medications and herbal remedies in pregnancy. Am J Perinatol 2005; 22(6):321-4.
 46. Holst L, Nordeng H, Haavik S. Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008; 17(2):151-9.
 47. Frawley J, Adams J, Sibbritt D, Steel A, Broom A, Gallois C. Prevalence and determinants of complementary and alternative medicine use during pregnancy: results from a nationally representative sample of Australian pregnant women. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2013; 53(4):347–52.
 48. Hall HG, Griffiths DL, McKenna LG. The use of complementary and alternative medicine by pregnant women: a literature review. Midwifery 2011; 27(6):817–24.
 49. Nordeng H, Harven GC. Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13(6):371-80.
 50. Duru CB, Uwakwe KA, Chinomnso NC, Mbachi II, Diwe KC, Agunwa CC, et al. Socio-demographic determinants of herbal medicine use in pregnancy among Nigerian women attending clinics in a Tertiary hospital in Imo State, South-East, Nigeria. Am J Med Stud 2016; 4(1):1-10.