شناسایی مولکولی گونه‌های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی برای اولین بار در مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مرکز تحقیقات آلرژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ولوواژینیت کاندیدایی (VVC) یکی از شایع‌ترین عفونت­های ناحیه واژینال زنان در سنین باروری می­باشد. در مواردی به دلیل دخالت سویه­های مقاوم کاندیدا آلبیکنس و یا گونه­های غیر آلبیکنس، فرم عود کننده یا راجعه بیماری (RVVC) رخ می­دهد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی کاندیداهای جدا شده از مبتلایان به VVC توسط روش مولکولی PCR-RFLP انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی طی سال‌های 95-1394 بر روی نمونه ترشحات واژن 189 زن با علائم بالینی وولوواژینت در بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ترشحات واژینال افراد جهت تشخیص قطعی، مورد آزمایش مستقیم و کشت بر روی محیط سابورو دکستروز آگار قرار گرفت. ژنوم کلنی­های کاندیدایی رشد کرده در محیط کشت توسط روش جوشاندن استخراج شد. ایزوله­های کاندیدایی به روش مولکولیPCR-RFLP تعیین گونه شدند. نتایج به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های‌ پیرسون و کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از بین 189 بیمار که مورد نمونه‌برداری قرار گرفتند، 108 کشت مثبت کاندیدایی، قابل قبول بودند. گونه‌های کاندیدایی شناسایی شده شامل: 84 مورد (8/77%) آلبیکنس، 10 مورد (3/9%) گلابراتا، 4 مورد (7/3%) کفایر، 1 مورد (9/0%) پاراپسیلوزیس و 1 مورد (9/0%) تروپیکالیس بودند. همچنین 8 مورد (4/7% ) از نمونه­ها دارای دو نوع گونه کاندیدایی بودند. 5 نفر (6/4%) از مبتلایان به VVC، دچار فرم عود کننده بودند.
نتیجه‌گیری: کاندیدا آلبیکنس شایع‌ترین عامل ولوواژینیت کاندیدایی می‌باشد و کاندیدا گلابراتا نیز بیشترین فراوانی را در بین گونه­های غیر آلبیکنس داراست. اغلب مبتلایان دارای فرم غیر عود کننده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Identification of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis for the first time in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Zahra Kord 1
 • Abdolmajid Fata 2
 • Hossein Zarrinfar 3
1 M.Sc., Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Parasitology and Mycology, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant professor, Department of Parasitology and Mycology, Allergy Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vulvovaginal candidiasis (VVC) is one of the most common vaginal infection in women of childbearing age. In some cases, due to the intervention of resistant strains of Candida albicans and non-albicans species, recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) occurs. This study was performed with aim to identify the Candida isolated from patients with vulvovaginal candidiasis by PCR-RFLP method.
Methods: This descriptive study was performed on 189 vaginal discharge obtained from women with clinical presentation of VVC referred to Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences during 2015-2016. The vaginal discharge was examined by direct examination and culture on Sabouraud's dextrose agar medium for definitive diagnosis. The genomic DNA of Candida colonies have grown in culture were extracted by boiling lysis method. The Candida isolates were identified by PCR-RFLP technique. The results were analyzed by SPSS software (version 16) and using Pearson and Chi-square test. PResults: Among 189 sampled patients, 108 positive Candida cultures were acceptable. The Candida species which were identified included C. albicans 84 (77.8%), C. glabrata 10 (9.3%), C. kefyr 4 (3.7%), C. parapsilosis 1 (0.9%) and C. tropicalis 1 (0.9%). About 8 (7.4%) of the specimens contained two species of Candida. RVVC form was observed in 5 (4.6%) of the patients.
Conclusion: The most common cause of VVC was C. albicans; and C. glabrata had the highest frequency among the non-albicans species. Most of patients had non- RVVC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candida albicans
 • Candida glabrata
 • Mashhad
 • PCR-RFLP
 • Vulvovaginal Candidiasis
 1. Richter SS, Galask RP, Messer SA, Hollis RJ, Diekema DJ, Pfaller MA. Antifungal susceptibilities of Candida species causing vulvovaginitis and epidemiology of recurrent cases. J Clin Microbiol 2005; 43(5):2155-62.
 2. Sobel JD, Faro S, Force RW, Foxman B, Ledger WJ, Nyirjesy PR, et al. Vulvovaginal candidiasis: epidemiologic, diagnostic, and therapy considerations. Am J Obstet Gynecol 1998; 178(2):203–11.
 3. Sobel JD, Zervos M, Reed BD, Hooton T, Soper D, Nyirjesy P, et al. Fluconazole susceptibility of vaginal isolates obtained from women with complicated candida vaginitis: clinical implications. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47(1):34–8.
 4. Barnhart K. Safety and efficacy of bedtime versus day-time administration of the miconazole nitrate 1200 mg. vaginal ovule insert to treat vulvovaginal candidiasis. Curr Med Res Opin 2005; 21(1):127-34.
 5. Lynch ME, Sobel JD. Comparative in vitro activity of antimycotic agents against pathogenic vaginal yeast isolates. J Med Vet Mycol 1994; 32(4):267–74.
 6. Corsello S, Spinillo A, Osnengo G, Penna C, Guaschino S, Beltrame A, et al. An epidemiological survey of vulvovaginal candidiasis in Italy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 110(1):66–72.
 7. Bauters TG, Dhont MA, Temmerman MI, Nelis HJ. Prevalence of vulvovaginal candidiasis and susceptibility to fluconzole in women. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(3):569–74.
 8. Kwok YK, Tay YK, Goh CL, Kamarudin A, Koh MT, Seow CS. Epidemiology and in vitro activity of antimycotics against candidal vaginal/skin/nail infections in Singapore. Int J Dermatol 1998; 37(2):145–9.
 9. Diba K, Namaki A, Ayatolahi H, Hanifian H. Comparison of biochemical and molecular methods for the identification of candida species causing vulvovaginal candidiasis and recurring vulvovaginal candidiasis. Iran J Med Microbiol 2014; 8(3):45-50.
 10. Tietz HJ, Kussner A, Thanos M, De Andrade MP, Presber W, Schonian G. Phenotypic and genotypic characterization of unusual vaginal isolates of Candida albicans from Africa. J Clin Microbiol 1995; 33(9):2462-5.
 11. Mirhendi SH, Adin H, Shidfar MR, Kordbacheh P, Hashemi SJ, Moazeni M, et al. Identification of Pathogenic Candida Species: PCR-Fragment Size Polymorphism (PCR-FSP) Method. Tehran Univ Med J 2008; 66(9):639-45. (Persian).
 12. Zafarghandi AS, Shivaei M, Abbasabadi B, Zabihi A, Amiri Z. Antifungal susceptibility testing of vaginal candida isolates: the broth microdilution method. Tehran Univ Med Sci 2010; 67(11):793-8. (Persian).
 13. Aghamirian MR, Keshavarz D, Jahani HH, Sadeghi GM. Agents associated with candida vulvovaginitis in women referred to health centers in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(3):35-9. (Persian).
 14. Jamilian M, Mashadi E, Sarmadi F, Banijamali M, Farhadi E, Ghanatpishe E. Frequancy of vulvovaginal Candidiasis species in nonpregnant 15-50 years old women in spring 2005 in Arak. Arak Med Univ J 2007; 10(2):7-14.
 15. Sohrabi H, Sarookhani MR, Ezani A. Identification of Candida species associated with vulvovaginal candidiasis by comparison of an innovative molecular method with culture in 2013. Arak Med Univ J 2013; 16(77):48-56.
 16. Panahi F, Kordbacheh P, Rezaie S, Zeini F, Zeraati H, Safara M. Determination of candida species in acute and recurrent candida vulvovaginitis. J Microbiol Knowl 2009; 1(3):7-12. (Persian).
 17. Fan SR, Liu XP, Li JW. Clinical characteristics of vulvovaginal candidiasis and antifungal susceptibilities of Candida species isolates among patients in southern China from 2003 to 2006. J Obstet Gynaecol Res 2008; 34(4):561-6.
 18. Sojakova M, Liptajova D, Borovsky M, Subik J. Fluconazole and itraconazole susceptibility of vaginal yeast isolates from Slovakia. Mycopathologia 2004; 157(2):163-9.
 19. Kalkanci A, Berk E, Aykan B, Caglar K, Hizel K, Arman D, et al. Epidemiology and antifungal susceptibility of Candida species isolated from hospitalized patients. J Med Mycol 2007; 17(1):16-20.
 20. Gualco L, Debbia EA, Bandettini R, Pescetto L, Cavallero A, Ossi MC, et al. Antifungal resistance in Candida spp. isolated in Italy between 2002 and 2005 from children and adults. Int J Antimicrob. Agents 2007; 29(2):179-84.
 21. De Padue RF, Guilhermetti E, Svidzinski TE. In vitro activity of antifungal agents on yeasts isolated from vaginal secretion. Acta Scientiarum 2003; 25(1):51-4.
 22. Arzeni D, Del Poeta M, Simonetti O, Offidani AM, Lamura L, Balducci M, et al. Prevalence and antifungal susceptibility of vaginal yeasts in outpatients attending a gynecological center in Ancona, Italy. Eur J Epidemiol 1997; 13(4):447-50.
 23. Nazeri M, Mesdaghinia E, Moraveji SA, Atabakhshiyan R, Soleymani F. Prevalence of vulvovaginal candidiasis and frequency of candida species in women. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(86):254-62. (Persian).
 24. Muriel MA, Vizcaino MJ, Bilbao R, Herruzo R. Identification of yeast and sensitivity in vitro against different antifungal agents. Enferm Infecc Microbiol Clin 2000; 18(3):120-4.
 25. Shopova E, Ioneva M. The identification of species of the genus Candida. Akush Ginekol (Sofiia) 1996; 35(1-2):36-7.
 26. Lisiak M, Klyszejko C, Marcinkowski Z, Gwiezdzinski Z. Yeast species identification in vulvovaginal candidiasis: susceptibility to nystatin. Ginekol Pol 2000; 71(9):959-63.
 27. Weissenbacher T, Witkin SS, Ledger WJ, Tolbert V, Gingelmaier A, Scholz C, et al. Relationship between clinical diagnosis of recurrent vulvovaginal candidiasis and detection of Candida species by culture and polymerase chain reaction. Arch Gynecol Obstet 2009; 279(2):125-9.
 28. Richter SS, Galask RP, Messer SA, Hollis RJ, Diekema DJ, Pfaller MA. Antifungal susceptibilities of Candida species causing vulvovaginitis and epidemiology of recurrent cases. J Clin Microbiol 2005; 43(5):2155-62.
 29. Zarrinfar H, Kaboli S, Dolatabadi S, Mohammadi R. Rapid detection of Candida species in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary symptoms. Braz J Microbiol 2016; 47(1):172-6.
 30. Mohammadi R, Mirhendi H, Rezaei-Matehkolaei A, Ghahri M, Shidfar MR, Jalalizand N, et al. Molecular identification and distribution profile of Candida species isolated from Iranian patients. Med Mycol 2013; 51(6):657-63.
 31. Khorsand I, Ghanbari Nehzag MA, Zarrinfar H, Fata A, Naseri A, Badiee P, et al. Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(168):15-22. (Persian).
 32. Fata A, Tavasoli F, Mousavi SH, Basharaolamin SA. The therapeutic effect of clotrimazole, nystatin, and povidone iodine in treatment of vaginal candidiasis. Med J Mashhad Univ Med Sci 2007; 49(94):373-8. (Persian).
 33. Grigoriou O, Baka S, Makrakis E, Hassiakos D, Kapparos G, Kouskouni E. Prevalence of clinical vaginal candidiasis in a university hospital and possible risk factors. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126(1):121-5.
  1. Hossein M, Mirhendi SH, Brandão J, Mirdashti R, Rosado L. Comparison of enzymatic method rapid yeast plus system with RFLP-PCR for identification of isolated yeast from vulvovaginal candidiasis. Iran J Basic Med Sci 2011; 14(5):443-50.

Mirhendi H, Makimura K, Khoramizadeh M, Yamaguchi H. A one-enzyme PCR-RFLP assay for identification of six medically important Candida species. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2006; 47(3):225-9.