مقایسه تأثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.

3 پژوهشگر، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسانس، کاشان، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره یکی از شایع‌ترین اختلالات زنان است که تأثیر منفی بر فعالیت‌های اجتماعی، دانشگاهی و ورزشی زنان جوان دارد. داروهای شیمیایی و گیاهی زیادی برای درمان آن به‌کار می­رود که هرکدام اثربخشی متفاوتی دارند. در این میان مفنامیک اسید از شایع‌ترین داروهای شیمیایی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول فنیلین که با منشأ گیاهی رازیانه است، بر شدت درد قاعدگی در دختران جوان و مقایسه آن با داروی متداول کنترل درد قاعدگی در ایران یعنی مفنامیک اسید انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1390 بر روی 120 دانشجوی دختر با درد دیسمنوره اولیه شدید و متوسط انجام شد. دانشجویان به‌صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده فنیلین و مفنامیک اسید تقسیم شدند. گروه‌ها کپسول 30 میلی‌گرمی فنیلین و 250 میلی‌گرمی مفنامیک اسید هر 6 ساعت برای دو دوره از دو روز به قاعدگی تا سه روز بعد از شروع درد دریافت کردند. دو گروه قبل از مداخلات از نظر شدت درد و مشخصات فردی همگن بودند. شدت درد با کمک پرسشنامه استاندارد درجه‌بندی چند بُعدی گفتاری ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آنالیز واریانس و مقایسه زوجی بن فرونی انجام شد. آلفای کمتر از 001/0 معنادار تعریف شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری، در بیمارانی که کپسول مفنامیک اسید و فنلین مصرف کرده بودند، کاهش شدت درد یک ماه پس از درمان معنادار بود (001/0>p) و تفاوت معناداری بین شدت دیسمنوره در دو گروه دریافت کننده مفنامیک اسید و فنیلین وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: فنلین و مفنامیک اسید بر روی شدت دیسمنوره تأثیر دارند، اما با توجه به عوارض کمتر فنیلین بر سیستم گوارشی، می‌تواند به‌عنوان داروی مناسبی برای تسکین دیسمنوره استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Fennel and Mefenamic Acid on Severity of Primary Dysmenorrhea

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Momenzadeh 1
 • Maryam Asle Toghiri 2
 • Mohsen Taghizadeh 3
 • Mshnaz Mahlioji 3
 • Fatemeh Rafiee 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Toyserkan branch, Islamic Azad University, Toyserkan, Iran.
3 Researcher, Barij Medicinal Plants Research Center, Kashan, Iran.
4 M.Sc., Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is one of the common problem among women which is associated with negative impact on social, academic, and sports activities of young women. Different chemical and herbal drugs are used for treatment that they have different effectiveness. Mefenemic acid is of common chemical drugs for dysmenorrhea. This study was performed with aim to compare the effectiveness of fennel with mefenamic acid on severity of dysmenorrhea in young girls.
Methods: This double-blind clinical trial was performed on 120 female students with severe and moderate dysmenorrhea. The students were randomly divided into two groups which received the fennel and mefenamic acid. The groups received 30 mg soft capsules of fennel and 250 mg capsules of mefenamic acid every six hours for two consecutive periods, from two days before menstruation until three days after menstruation. Two groups were homogenous in terms of pain severity and individual characteristics before the interventions. Severity of pain was measured by the verbal multidimensional scoring. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and variance analysis and Compare couple Bonferroni. P<0.001 was considered significant.
Results: Based on the results of variance analysis, significant reduction in dysmenorrhea severity was observed in two groups of fennel and mefenamic acid one month after the intervention (P<0.001), but no significant difference was found between two groups of fennel and mefenamic acid in terms of dysmenorrhea severity (P>0.001).
Conclusion: Fennel and mefenamic acid were effective on severity of dysmenorrhea, but considering less complications of fennel on gastrointestinal tract, it can be used as a suitable drug for dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dysmenorrhea
 • Foeniculum vulgare
 • Iran
 • Mefenamic Acid
 • mensuration
 1. Novak E. Berek & Novak's Gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 2. Jabbour HN, Sales KJ. Prostaglandin receptor signalling and function in human endometrial pathology. Trends Endocrinol Metab 2004; 15(8):398-404.
 3. Behmanesh E, Nabi Meybodi R, Mokaberinejad R, Tansaz M, Mozaffarpour SA, Shirooye P. Menstrual pain explanation from Iranian traditional medicine point of view compared to contemporary medicine: a review article. Iran J Obstetr Gynecol Infertil 2016; 19(35):22-31. (Persian).
 4. Banikarim C, Chacko MR, Kelder SH. Prevalence and impact of dysmenorrhea on hispanic female adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000; 154(12):1226-9.
 5. Moradi Ardakani F. Prevalence of dysmenorrhea before and after menstruation and related factors in female students of Shiraz city. [Master Thesis]. Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 1998. (Persian).
 6. Kamjou A. Prevalence and intensity of primary dysmenorrhea and some relative factors in bandar abbas students'dormitory. Med J Hormozgan Univ 2001; 5(3):6-9. (Persian).
 7. Sadeghifar M. Prevalence of premenstrual syndrome Dysmnvrya and high school girls in Babol. [Master Thesis]. Babol, Iran: Babol University of Medical Sciences; 2002. (Persian).
 8. Farhadi M. Prevalence of dysmenorrheaon high school girls. [Master Thesis]. Kashan, Iran: Kashan University; 2004. (Persian).
 9. French L. Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2005; 71(2):285-91.
 10. Lim TK. Edible medicinal and non-medicinal plants. New York: Springer; 2012.
 11. Fennelin soft capsule. The Essence of Herbal Medicine. Available at: URL: http://www.barijessence.com/?page=relatedarticle&itemid=246; 2016.
 12. Genazzani AR, Brincat M. Frontiers in gynecological endocrinology: Volume 1: from symptoms to therapies. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2014.
 13. Direkvand-Moghadam A, Khosravi A. Comparison of Verbal Multidimensional Scoring system (VMS) with Visual Analogue Score (VAS) for evaluating of Shirazi Thymus Vulgaris on menstrual pain. J Pharm Biomed Sci 2012; 23(19):1-5.
 14. Modaress Nejad V, Motamedi B. Comparison between the pain-relief effect of fennel and mefenamic acid on primary dysmenorrhea. J Rafsanjan Univ Med Sci 2006; 5(1):1-6.
 15. Zahedifard T, Firozi M. Assessment of the articles related to primary dysmenorrhea in dimension of menstrual pain assessment tools. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(4):17-27. (Persian).
 16. Delaram M, Sadeghian Z, Parvin N, Kazemiyan A, Shams S. Comparison of analgesic effect of agnogol with mefenamic acid in the treatment of primary dysmenorrhea. J Res Dev Nurs Midwifery 2015; 12(1):1-7. (Persian).
 17. Rezaeyan M, Abdali N, Araban M. Comparing analgesic effects of extra virgin olive oil and Ibuprofen on the intensity of primary dysmenorrhea: a crossover clinical trial. Iran J Nutr Sci Food Technol 2014; 9(2):67-74. (Persian).
 18. Masoumi SZ, Asl HR, Poorolajal J, Panah MH, Oliaei SR. Evaluation of mint efficacy regarding dysmenorrhea in comparison with mefenamic acid: a double blinded randomized crossover study. Iran J Nurs Midwifery Res 2016; 21(4):363-7.
 19. Jenabi E, Asle Toghiri M, Hejrati P. The comparison of the effects of antiplain of valeriana officinalis risom and mefenamic acid in relief of primary dismenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(2):42-7. (Persian).
 20. Khazaeeian S, Navidian A, Navabi Rigi S. Evaluation effects of oral aloe vera gel on the intensity of primery dysmenorrhea. Med Surg Nurs Quart 2012; 1(1):35-40.
 21. Yaghmaei M, Moradi AV, Hosseini RE. Comparison of therapeutic effect between mefenamic acid and mefenamic acid plus fish oil in reduction of the severity of pain in primary dysmenorrhea. J Guilan Univ Med Sci 2004; 13(49):68-73. (Persian).
 22. Bekhradi R, Zafari M. Comparing the effects of vitamin E and fennel extract on intensity of primary dysmenorrhea. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22(88):103-7. (Persian).
 23. Bokaie M, Enjezab B. The effects of oral fennel extract on the intensity of menstrual bleeding in relieving dysmenorrheal: a randomized clinical trial. Community Health J 2014; 8(1):55-62. (Persian).
 24. Nazarpour S, Azimi H. Comparison of therapeutic effects of fennelin and mefenamic acid on primary dysmenorrhea. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 17(61):54-61. (Persian).
 25. Namavar Jahromi B, Tartifizadeh A, Khabnadideh S. Comparison of fennel and mefenamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. Int J Gynecol Obstet 80(2):153-7.
 26. Zeraati F, Shobeiri F, Nazari M, Araghchian M, Bekhradi R. Comparative evaluation of the efficacy of herbal drugs (fennelin and vitagnus) and mefenamic acid in the treatment of primary dysmenorrhea. Iran J Nurs Midwifery Res 2014; 19(6):581-4.