بررسی ناهنجاری‌های مادرزادی جنین منتهی به صدور مجوز سقط درمانی در اداره کل پزشکی قانونی اصفهان از سال 1390 لغایت 1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پزشکی قانونی، اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی قانونی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس مامایی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 اپیدمیولوژیست، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: همچون برخی کشورهای جهان، در ایران نیز از دیرباز سقط جنین به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی موضوعی حساس بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی قانونی توزیع و علت جنینی سقط‌هایی که توسط پزشکی قانونی مورد تأیید قرار گرفته و برای آنها مجوز قانونی انجام سقط صادر شده است، انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر با رویکرد اپیدمیولوژی قانونی، بر روی داده­های سقط­ با علل جنینی در پزشکی قانونی استان اصفهان از سال 93-1391 انجام شد. در این مدت در مجموع 629 مجوز قانونی سقط به علل جنینی صادر شده است که پس از بررسی پروندۀ سقط­های مذکور، داده‌های مربوط به سن مادر، تحصیلات مادر، شهرستان محل سکونت، علت جنینی سقط و سن جنین استخراج و در فرم جمع‌آوری داده‌ها ثبت و سپس با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS (نسخه18) با روش‌های آمار توصیفی و روش تحلیلی رگرسیون مولتی نامیال تجزیه و تحلیل گردید. میزانp  کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از نظر توزیع فراوانی اختلالات مربوط به جنین، 233 موارد (4/37%) صدور مجوز قانونی سقط ناشی از اختلالات مربوط به سر جنین (cephalic disorder) ثبت شده است. دومین اختلال جنینی شایع هیدروپس فتالیس است که (18%) 113 مورد را در بر می گیرد. سومین اختلال، مشکلات کروموزومی یا تریزومی‌ها است که شامل(5/13%) 85 مورد می­گردد. دیسپلازی اسکلتی با (11%) 69 مورد، چهارمین اختلال شایع و پس از آن تالاسمی ماژور با (3/7%) 46 مورد قرار دارد.
نتیجه‌گیری: توزیع سقط جنین در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان بسیار متفاوت است و الگوی یکسانی ندارد. با توجه به بخش قابل توجهی از سقط‌های جنینی که به پزشکی قانونی مراجعه نمی­کنند و نیز مادرانی که مراجعه می‌کنند ولی موفق به دریافت مجوز قانونی سقط نمی‌شوند، تعیین سیمای واقعی سقط جنین در استان اصفهان به سادگی ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fetal congenital abnormalities leading to the licensing of therapeutic abortion in Legal Medicine of Isfahan from 2012 to 2014

نویسندگان [English]

 • Ali Soleymanpour 1
 • Mahboobeh Mogharehzadeh 1
 • Maryam Pourbakhtiyar 2
 • Narges Mehmandoost 3
 • Jalal karimi 4
1 B.Sc. of Legal Medicine, Legal Medicine Center of Isfahan Province, Isfahan, Iran.
2 MSc in Legal Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 BSc of Midwifery, Shahinshahr Treatment and Health Web, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Epidemiologist, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: As many countries, abortion has always been a sensitive issue in terms of cultural, social, political and religion in Iran. This study was performed with aim to investigate the distribution and causes of fetal congenital abnormalities leading to the licensing of therapeutic abortion in Legal Medicine of Isfahan province.
Methods: This retrospective study with forensic epidemiology approach was performed on the records of therapeutic abortions certificates with fetal causes in Legal Medicine of Isfahan province from 2012 to 2014. During the study period, a total of 629 therapeutic abortions certificates with fetal causes were recorded which after evaluation of the mentioned abortions, data related to age, education and residence of the mother and the age of the fetus and the fetal causes of abortion were extracted and were recorded in data collection form. Data were analyzed by SPSS software (version 18) in descriptive statistics and analytic method of multinomial regression. P<0.05 was considered significant.
Results: In terms of frequency distribution of fetal abnormalities, 233 (37.4%) cases of legal abortions certificates were due to cephalic disorders. The second most commonly fetal disorder is hydrops fetalis with 113(18%) cases. The third disorder is chromosomal or trisomy problems, which contains 85(13.5%) of the cases. Skeletal dysplasia with 69 (11%) cases, the fourth most common disorder, followed by thalassemia major with 46 (7.3%) cases.
Conclusion: The distribution of abortion is not the same in different cities of Isfahan. Considering the fact that a significant portion of abortions don’t refer to Legal Medicine and also the mothers who refer to Legal Medicine, but can't receive legal permission, so it is not possible to determine the true feature of abortion in Isfahan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forensic epidemiology
 • Forensic medicine
 • Legal abortion
 1. Singh S, Wulf D, Hussain R, Bankole A, Sedgh G. Abortion worldwide: a decade of uneven progress. New York: Guttmacher Institute Google Scholar; 2009. P. 67.
 2. Sedgh G, Bearak J, Singh S, Bankole A, Popinchalk A, Ganatra B, et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends. Lancet 2016; 388(10041):258–67.
 3. The upward trend abortion in Iran. The World of Economy. Available at: URL: http://www.donya-e-eqtesad.com; 2016.
 4. Motaghi Z, Poorolajal J, Keramat A, Shariati M, Yunesian M, Masoumi SZ. Induced abortion rate in Iran: a meta-analysis. Arch Iran Med 2013; 16(10):594–8.
 5. Melorose J, Perroy R, Careas S. No title no title. Stat Agric Land Use Base 2015; 1(3):91–4.
 6. Bazmi S, Behnoush B, Kiani M, Bazmi E. Comparative study of therapeutic abortion permissions in central clinical department of Tehran legal medicine organization before and after approval of law on abortion in Iran. Iran J Pediatr 2008; 18(4):315–22.
 7. Farhangi H, Ghasemi A, Badiei Z. Report of some cases of recurrent pregnancy loss due to congenital deficiency of factor XIII. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(138):18–21. (Persian). 
 8. Samadirad B, Khamnian Z, Hosseini MB, Dastgiri S. Congenital anomalies and termination of pregnancy in Iran. J Pregnancy 2012; 2012:574513.
 9. Ghadi PA, Aminian Z. The study of abortion licences being issued by legal medicine office of Kerman in 2005 and a short comparison with last years issued licences. J Kerman Univ Med Sci 2007; 14(2):147-52. (Persian).
 10. Rostamnejad M, Asadzade F, Mostafizadezade F, Koromi M. Evaluation of Abortion cases referred to the Forensic Medicine Center of Ardebil. Sch Nurs Ardabil 2011; 11:38-42. (Persian).
 11. Naiiji Hamed, et al. Abortion requests in forensic medicine in the province of Tehran. Journal of Forensic Medicine, Spring 2011, Volume 17, pp. 47-41
 12. F. Gary Cunningham and et al. Williams obstetrics 21th. ed. Translator Bahram Ghazi jahani and et al. Galban Publications, 2010