بررسی اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت خواب زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

5 دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: در دوران یائسگی کیفیت خواب زنان سیر نزولی پیدا می‌کند. بنابراین لازم است به‌منظور بهبود کیفیت خواب، اقداماتی انجام شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1395 بر روی80 نفر از زنان یائسه فعال و غیرفعال شهر شیراز انجام شد. ملاک فعال بودن افراد، داشتن حداقل سه جلسه یک ‌ساعته فعالیت بدنی در هفته بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) و پرسش‌نامه ویژگی‌های فردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون یو من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: زنان یائسه فعال نسبت به زنان یائسه غیرفعال در مقیاس‌های کیفیت ذهنی خواب (001/0=p)، تأخیر در به خواب رفتن (001/0=p)، کارایی و مؤثر بودن خواب (005/0=p)، اختلالات خواب (004/0=p)، میزان داروی خواب‌آور مصرفی (03/0=p) و کیفیت کلی خواب (001/0=p) در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشتند. ولی در مقیاس‌های طول مدت به خواب رفتن (42/0=p) و اختلال عملکرد صبحگاهی (44/0=p) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: زنان یائسه با انجام منظم فعالیت ورزشی می‌توانند کیفیت خواب خود که یکی از نیازهای اساسی هر انسان است را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of physical activity and exercise on sleep quality in postmenopausal women

نویسندگان [English]

 • Abdossaleh Zar 1
 • Salman Alavi 2
 • Fatemeh Ahmadi 3
 • Fatemeh Rezaie 4
 • Fatemeh Mirghaderi 5
1 Associate professor, Department of Sport Sciences, School of Literature and Humanities Sciences, Jahrom University, Jahrom, Iran.
2 M.Sc. Student in Sport Management, School of Sport Sciences, Allameh Tabtabaee University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
4 B.Sc. Student in Sport Sciences, School of Literature and Humanities Sciences, Jahrom University, Jahrom, Iran.
5 B.Sc. Student in Sport Sciences, School of Literature and Humanities Sciences, Jahrom University, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sleep quality will decline in postmenopausal women. So it is necessary to take steps to improve sleep quality. This study was performed with aim to investigate the effects of physical activity and exercise on sleep quality in postmenopausal women.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 80 active and inactive postmenopausal women in Shiraz in 2016. The activeness criteria was having at least three one-hour sessions of physical activity per week. Data was collected by demographic characteristics questionnaire and standard questionnaire of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data was analyzed by SPSS software (version 18) and Mann-Whitney U test.  PResults: The active postmenopausal women compared to inactive postmenopausal women were in better position in terms of sleep mental quality (p=0.001), delay in falling asleep (p=0.001), the efficiency and effectiveness of sleep (p=0.005), sleep disorders (p=0.004), the hypnotic drug consumption (p=0.03), the overall quality of sleep (p=0.001). But, no significant difference was observed in the scale of the duration of falling asleep (p=0.42) and morning dysfunction (p=0.44).
Conclusion: Postmenopausal women with regular physical activity can improve their sleep quality which is one of the basic needs of every human.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aging
 • Menopause
 • Physical Activity
 • Sleep Quality
 1. Golmakany A, Shariati Sarcheshmeh M, Marouzi P, Rezaie Sani T. Body Mass Index and its relation to menopausal women’s quality of life. Holist Nurs Midwifery J 2016; 26(1):48-55.
 2. Ramezani Tehrani F, Minooee S, Rostami M, Hashemi S, Azizi F. Determination and comparison of estimated menopausal age based on serum anti-mullerian hormone in women with and without polycystic ovarian syndrome. Iran J Endocrinol Metab 2014; 16(4):283-9. (Persian).
 3. Jalili L, Yazdi Zadeh H, Sharifi N, Abedi P, Najar S, Mobini EA. The relationship between physical activity and the severity of menopause symptoms in menopausal women in Ahvaz. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(98):15-23. (Persian).
 4. Makvandi S, Zargar Shushtari S, Yazdizadeh H, Zaker Hoseini V, Bastami A. Frequency and severity of menopausal symptoms and its relationship with demographic factors in pre-and postmenopausal women of Ahvaz, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(49-50):7-15. (Persian).
 5. Barrett-Connor E, Elizabeth GA. Endogenous and exogenous estrogen, cognitive function and dementia in postmenopausal women: evidence from epidemiologic studies and clinical trials. Semin Reprod Med 2009; 27(3):257-82.
 6. Rapkin AJ. Vasomotor symptoms in menopause: physiologic condition and central nervous system approaches to treatment. Am J Obstet Gynecol 2007; 196(2):97-106.
 7. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 8. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, Haghani H. Effect of Sedamin capsule on sleep disorder among menopausal women. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):39-45. (Persian).
 9. Abbasinia H, Alizadeh Z, Vakilian K, Jafari Z, Matourypoor P, Ranjbaran M. Effect of Chamomile extract on sleep disorder in menopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(20):1-7. (Persian).
 10. Farshadbakht F, Tadayun M, Abedi P. The effect of walking with pedometer on sleep subjective quality in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(161):10-9. (Persian).
 11. Faraut B, Boudjeltia KZ, Vanhamme L, Kerkhofs M. Immune, inflammatory and cardiovascular consequences of sleep restriction and recovery. Sleep Med Rev 2012; 16(2):137-49.
 12. Kamphuis J, Meerlo P, Koolhaas JM, Lancel M. Poor sleep as a potential causal factor in aggression and violence. Sleep Med 2012; 13(4):327-34.
 13. Hedayat S, Mokhtar A. The effect of cognitive-behavioral therapy on improving sleep quality in the elderly. JSR 2015; 16(2):60-8.
 14. Atadokht A, Mohammadi I. Effectiveness of aerobics exercises on sleep quality of chronic psychiatric patients admitted in rehabilitation center in Ardabil. J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 14(1):3-14. (Persian).
 15. Azarniveh MS, Tavakoli Khormizi SA. Effect of physical activity on quality of sleep in female students. J Gorgan Univ Med Sci 2016; 18(2):108-14. (Persian).
 16. Akbari Kamrani AA, Shams A, Abdoli B, Shamsipour Dehkordi P, Mohajeri R. The effect of low and moderate intensity aerobic exercises on sleep quality in older adults. Iran J Age 2015; 10(1):72-81. (Persian).
 17. Rezaei B, Shooshtarizadeh S. Factors related to sleep quality among elderly residing at Isfahan nursing homes. Jgn 2016; 2(2):37-49. (Persian).
 18. Sheikhy L. Evaluation the status of sleep quality in elderly people in Kermanshah city. Rehabil Med 2015; 3(4):8-81. (Persian).
 19. Soltani Shal R, Aghamohammadian Sharbaf H, Ghanaei chamanabad A. Effect of exercise on general health, quality of sleep and quality of life in Ferdowsi University of Mashhad students . J Qazvin Univ Med Sci 2013;17(4):39-46. (Persian).
 20. Dadashpoor A, Mohammadi R, A. D. Investigating Effect of a Period of Water Exercise on Sleep Quality in Male Elders. JSSU. 2013;21(3):300-10.
 21. Tartibian B, Abdollah Zadeh N. Comparison of respiratory parameters and sleep quality in active and none active young men: relationship between respiratory parameters and sleep quality. Razi J Med Sci 2014; 20(117):30-9. (Persian).
 22. Khajavi D, Khanmohamadi R. The effect of "green exercise" on improving the sleep quality of female elderly without regular physical activity in Arak city. J Child Fam Stud 2016; 3(2):7-32. (Persian).
 23. Ferris LT, Williams JS, Shen CL, O’Keefe KA, Hale KB. Resistance training improve sleep quality in older adults. J Sports Sci Med 2005; 4(3):354-60.
 24. Elavsky S, McAuley E. Lack of perceived sleep improvement affer 4-month structured exercise prograns. Menopause 2007; 14(3):535-40.
 25. Benloucif S, Orbeta L, Ortiz R, Janssen I, Finkel SI, Bleiberg J, et al. Morning or evening activity improves neuropsychological performance and subjective sleep quality in older adults. Sleep 2004; 27(8):1542-51.
 26. Mirmohammadali M, Ashrafinia F, Rajabi H, Amelvalizadeh M, Sadeghniiat Haghighi K, Kazemnejad A. Effect of exercise on quality of sleep in post-partum women. J Hayat 2012; 18(1):20-9. (Persian).
 27. Salesi M, Jowkar B. Effects of exercise and physical activity on happiness of postmenopausal female. Iran J Age 2011; 6(2):7-14. (Persian).
 28. Dua JS, Cooper AR, Fox KR, A. GS. Exercise training in adults with congenital heart disease: Feasibility and benefits. Int J Cardiol 2010;138(2):196-205.
 29. Passos GS, Poyares D, Santana MG, D’Aurea CV, Youngstedt SD, Tufik S, et al. Effects of moderate aerobic exercise training on chronic primary insomnia. Sleep Med 2011; 12(10):1018-27.