آگاهی، نگرش و عملکرد متخصصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی در مورد سلامت دهان و دندان در زنان باردار در شهر کرمان در سال 1395

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری دوره مهمی است که طی آن مادر باردار باید آموزش‌های مرتبط با سلامت دهان و معاینات مربوطه را دریافت نماید. مطالعات نشان‌دهنده ارتباط میان مشکلات سلامت دهان و عوارض ناخواسته بارداری همچون تولد زودرس یا وزن پایین هنگام تولد است، لذا مطالعه حضر با هدف بررسی نگرش، آگاهی و عملکرد متخصصین زنان و ماماها در خصوص مراقبت­های بهداشت دهان حین بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی و توصیفی در سال 1395 بر روی متخصصین زنان و زایمان و کارشناسان مامایی در شهر کرمان انجام شد. 204 متخصص زنان و ماما در شهر کرمان توسط یک پرسشنامه خود ایفا پایایی شده شامل اطلاعات فردی و سؤالاتی پیرامون آگاهی، نگرش و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های کای اسکوئر، من ویتنی و پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه 1/2±55/6 بود که در این میان، بین متخصصان زنان و زایمان و ماماها از لحاظ آماری تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد (903/0=p). حدود 165 نفر (81%) از افراد اظهار کردند مراجعین خود را به دندانپزشک ارجاع می­دادند و 174 نفر (7/85%) بیماران نیازمند به درمان‌های دندانپزشکی را به دندان‌پزشک ارجاع می‌دادند. هیچ‌گونه تفاوت آماری معناداری میان نگرش متخصصین زنان و زایمان و ماماها مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که با توجه به سطح آگاهی متخصصین زنان و ماماها در خصوص اهمیت بهداشت دهان حین دوره بارداری، نگرش و عملکرد ایشان مناسب بوده، اما با این وجود همچنان از راهنماهای استاندارد فاصله دارد. این موضوع نشان‌دهنده نیاز به افزایش مهارت و آگاهی ایشان در راستای دستیابی به بهترین مراقبت‌های این دوره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge, Attitude and Practice of Gynecologists and Midwifes toward Oral Health in Pregnant Women in Kerman (2016)

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Malek Mohammadi 1
 • Mahsa Malek Mohammadi 2
1 Associate professor, Department of Social Dentistry and Oral Health, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 PhD Student in Community Oral Health, Student Research Committee, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy is an important period during which the pregnant mother should receive needed oral health education and related examinations. Researches have shown the association between oral health complications and unwanted outcomes of pregnancy such as preterm birth or low birth weight. Therefore, this study was performed with aim to assess the attitude, knowledge and practice of gynecologists and midwifes regarding pregnancy oral health care.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 204 gynecologists and midwifes in Kerman in 2016. They were assessed using a validated self-administered questionnaire including demographic information and questions about knowledge, attitude and practice. Data analysis was conducted using SPSS software (version 21) and Chi-square, Mann Whitney and Pearson tests.
Results: Mean score of knowledge among participants was 6.55±2.1 that no statistically significant difference was found between gynecologists and midwifes (P=0.903). About 165 of them (81%) stated that they referred their patients to the dentist and 174 (85.7%) referred those who needed to dental care to the dentist. There was no statistically significant difference between gynecologists’ and midwifes’ attitude (p>0/05).
Conclusion: The findings showed that considering gynecologists' and midwifes' knowledge about importance of oral health during pregnancy, they had proper attitude and practice, but it still presents discrepancies with standard guidelines that indicates the need to upgrade their skill and knowledge in order to reach the best care for this period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gynecologist
 • Knowledge
 • Oral Health
 • Practice
 • pregnancy
 1. Vergnes JN, Sixou M. Preterm low birth weight and maternal periodontal status: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2007; 196(2):135.e1-7.
 2. Gibbs RS. The relationship between infections and adverse pregnancy outcomes: an overview. Ann Periodontol 2001; 6(1):153-63.
 3. Han YW, Redline RW, Li M, Yin L, Hill GB, McCormick TS. Fusobacterium nucleatum induces premature and term stillbirths in pregnant mice: implication of oral bacteria in preterm birth. Infect Immun 2004; 72(4):2272-9.
 4. James JD. Dental caries in pregnancy. J Am Dental Assoc 1941; 28(11):1857-62.
 5. Rhodus NL. Oral health and systemic health. Minn Med 2005; 88(8):46-8.
 6. Afiat M, Sanaei A. Relationship of preterm premature rupture of membranes with periodontal diseases. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(154):1-33. (Persian).
 7. Gaffield ML, Gilbert BJ, Malvitz DM, Romaguera R. Oral health during pregnancy: an analysis of information collected by the pregnancy risk assessment monitoring system. J Am Dent Assoc 2001; 132(7):1009-16.
 8. Gilbert BC, Shulman HB, Fischer LA, Rogers MM. The Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS): methods and 1996 response rates from 11 states. Matern Child Health J 1999; 3(4):199-209.
 9. Bahri Binabaj N, Bahri Binabaj N, Iliati H, Salarvand S, Mansoorian MR. Assessment of DMFT index in pregnant women and its relationship with knowledge, attitude and health behaviors in terms of oral and dental cares (Mashhad-2009). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(3):13-20. (Persian).
 10. Al-Tamimi S, Petersen PE. Oral health situation of schoolchildren, mothers and schoolteachers in Saudi Arabia. Int Dental J 1998; 48(3):180-6.
 11. HajiKazemi E, Mohseni SH, Oskouie F, Haghani H. The association between knowledge, attitude and performance in pregnant women toward dental hygiene during pregnancy. Iran J Nurs 2005; 18(43):31-8.
 12. Ratnapalan S, Bentur Y, Koren G. Doctor, will that x-ray harm my unborn child? CMAJ 2008; 179(12):1293-6.
 13. Kazemi HH, Zeinal Zadeh M, Farsam F, Khafri S, Matloubi N. Pregnant women's self-report of oral health condition and its relation with oral clinical status. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(186):9-16. (Persian).
 14. Wooten KT, Lee J, Jared H, Boggess K, Wilder RS. Nurse practitioner's and certified nurse midwives' knowledge, opinions and practice behaviors regarding periodontal disease and adverse pregnancy outcomes. J Dent Hyg 2011; 85(2):122-31.
 15. Bahri N, Iliati HR, Bahri N, Sajjadi M, Boloochi T. Effects of oral and dental health education program on knowledge, attitude and short-time practice of pregnant women (Mashhad-Iran). J Mashhad Dent Sch 2012; 36(1):1-12.
 16. Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential dental public health. Oxford, UK: OUP Oxford; 2013.
 17. Golkari A, Khosropanah H, Saadati F. Evaluation of knowledge and practice behaviors of a group of Iranian obstetricians, general practitioners, and midwives, regarding periodontal disease and its effect on the pregnancy outcome. Journal of public health research. 2013 Sep 5;2(2):15.
 18. George A, Johnson M, Duff M, Blinkhorn A, Ajwani S, Bhole S, Ellis S. Maintaining oral health during pregnancy: perceptions of midwives in Southwest Sydney. Collegian. 2011 Jun 30;18(2):71-9.
 19. Patil S, Thakur R, Madhu K, Paul ST, Gadicherla P. Oral health coalition: knowledge, attitude, practice behaviours among gynaecologists and dental practitioners. Journal of International Oral Health. 2013 Jan 1;5(1):8.
 20. Kloetzel MK, Huebner CE, Milgrom P. Referrals for dental care during pregnancy. Journal of Midwifery & Women’s Health. 2011 Mar 1;56(2):110-7.
 21. Rocha JM, Chaves VR, Urbanetz AA, Baldissera RD, Rösing CK. Obstetricians' knowledge of periodontal disease as a potential risk factor for preterm delivery and low birth weight. Brazilian oral research. 2011 Jun;25(3):248-54.