بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله‌ای در شهر کرمانشاه در سال 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 رزیدنت گروه داخلی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه‏: دیابت بارداری شایع‌ترین مشکل طبی در دوران بارداری است. با توجه به تفاوت بسیار زیاد در میزان شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن و انجام مطالعه‌ای در این خصوص با روش دو مرحله‌ای در سال 1387 در شهر کرمانشاه، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با روش یک مرحله‌ای انجام شد.
روش‌کار‎‏: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 1272 زن باردار در سن بارداری 24 الی 28 هفته، مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر کرمانشاه انجام شد. آزمایش غربالگری دیابت بارداری (OGTT) برای تمامی واحدهای پژوهش، با روش جدید یک مرحله‏ای انجام شد. اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز در مادران مبتلا به دیابت بارداری شامل: سابقه مرده‌زایی، سقط، ماکروزومی و غیره در مرکز تحقیقات دیابت گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری STATA (نسخه 11) و آزمون‌های آماری تی‌تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‏ها‏: در مطالعه حاضر، میانگین سنی افراد 73/5±97/27 سال بود. شیوع دیابت بارداری در واحدهای پژوهش 81/8% به‌دست آمد. شیوع دیابت بارداری در افراد فاقد عامل خطر 49/6%، در افراد با یک عامل خطر 43/17% و در افراد با بیش از یک عامل خطر 62/21% بود. با افزایش یک سال سن، احتمال ابتلاء به دیابت بارداری 6% و با افزایش یک واحد شاخص توده بدنی، احتمال ابتلاء 9% افزایش داشت. همچنین احتمال ابتلاء به دیابت بارداری در افرادی که سابقه دیابت بارداری داشتند، 25/7 برابر و در افرادی که سابقه سقط داشتند، 44/2 برابر افرادی بود که سابقه سقط نداشتند.
نتیجه‌گیری‏: با توجه به دخیل بودن متغیرهای سن، شاخص توده‌بدنی، سابقه دیابت بارداری و سابقه سقط در ابتلاء به دیابت بارداری، آموزش در افراد دارای اضافه وزن و چاقی، سنین بالا و افرادی که دارای سابقه ابتلاء می‌باشند، می‏تواند در کاهش ابتلاء به دیابت بارداری تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016

نویسندگان [English]

 • Mehrali Rahimi 1
 • Fariba Karami Moghadam 2
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, Students Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes is the most common medical problem in pregnancy. According to several differences in the prevalence of gestational diabetes mellitus and its risk factors and performing a study in this regard by two-step method in Kermanshah in 2008, this study was done with aim to determine the prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors by one-step method.
Methods: This cross-sectional study was performed on 1272 pregnant women at 24 to 28 weeks of gestational age referred to Kermanshah health centers in 2016. The gestational diabetes screening test (OGTT) was carried out by new one-step method for all the women. Information on risk factors in pregnant women with gestational diabetes included: history of stillbirth, miscarriage, fetal macrosomia and others and were collected in diabetes research center. Data analysis was performed using Stata software (version 11) and using t-test and logistic regression. PResults: The mean age of subjects was 27.97±5.73 years. The prevalence of gestational diabetes mellitus was obtained 8.81%. The prevalence of GDM in people without risk factors was 6.49%, in patients with one risk factor was 17.43% and those with more than one risk factor was 21.62%. With one year increase of age, the odds of gestational diabetes increased 6% and with one unit increase of BMI, the odds increased 9%. The risk of gestational diabetes in those who had history of gestational diabetes was 7.25 times and in those who had abortion was 2.44 times than those who had no history of abortion.
Conclusion: Due to the involvement of variables such as age, BMI, history of gestational diabetes and history of abortion in gestational diabetes, training in people with overweight and obesity, old age and people with history of morbidity can be effective to reduce the incidence of gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational Diabetes Mellitus
 • One-step method
 • Prevalence
 • Risk factors
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw Hill; 2014. P. 322-3.
 2. Tabataei A, Fallah Z, Haghighi S, Farmani M, Horri N, Eslamian Z, et al. Prevalence and risk factors for gestational diabetes Mellitus in pregnant women of Isfahan, Iran. Iran J Endocrinol Metab 2007; 9(3):251-9. (Persian).
 3. Goli M, Firouzeh F. Prevalence of gestational diabetes and efficacy of risk factors in screening of referrals to health centers. J Holistic Nurs Midwifery 2014; 24(3):56-63. (Persian).
 4. Larijani B. A review on the prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) in different regions of Iran. J Diabetes Metab Disor 2009; 8(7):47-56. (Persian).
 5. Langer O, Yogev Y, Most O, Xenakis EM. Gestational diabetes: the consequences of not treating. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(4):989-97.
 6. Hirst J, Tran T, Do M, Morris J, Jeffery HE. Consequences of gestational diabetes in an urban hospital in Viet Nam: a prospective cohort study. PLoS Med 2012; 9(7):e1001272.
 7. Cosson E, Benchimol M, Carbillon L, Pharisien I, Pariès J, Valensi P, et al. Universal rather than selective screening for gestational diabetes mellitus may improve fetal outcomes. Diabetes Metab 2006; 32(2):140-6.
 8. Rahimi M, Dinari Z, Najafi F. Prevalence of gestational diabetes and its risk factors in Kermanshah 2009. J Kermanshah Univ Med Sci 2010; 14(3):244-50. (Persian).
 9. Association AD. Classification and diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes Care 2006; 29(Suppl 1):S4-7.
 10. Mirfeyzi M, Azarban AA, Mirheidari M. Analysis of the prevalence of gestational diabetes and risk factors in pregnant women karaj 2008. Iran J Diabetes Lipid Disorders 2010; 9(4):107-15. (Persian).
 11. Bouzari Z, Yazdani S, Abedi Samakosh M, Mohammadnetaj M, Emamimeybodi S. Prevalence of gestational diabetes and its risk factors in pregnant women referred to health centers of Babol, Iran, from September 2010 to March 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(43):6-13. (Persian).
 12. Asnafi N, Taheri B. Incidence of gestational diabetes mellitus in Babol, 2002-2003. J Gorgan Univ Med Sci 2007; 8(4):13-7. (Persian).
 13. Soheilykhah S, Mogibian M, Rahimi-Saghand S, Rashidi M, Soheilykhah S, Piroz M. Incidence of gestational diabetes mellitus in pregnant women. Int J Reprod BioMed 2010; 8(1):24-8. (Persian).
 14. Arora D, Arora R, Sangthong S, Leelaporn W, Sangratanathongchai J. Universal screening of gestational diabetes mellitus: prevalence and diagnostic value of clinical risk factors. J Med Assoc Thai 2013; 96(3):266-71.
 15. O'Sullivan E, Avalos G, O'Reilly M, Dennedy M, Gaffney G, Dunne F, et al. Atlantic DIP: the prevalence and consequences of gestational diabetes in Ireland. Ir Med J 2012; 105(5 Suppl):13-5.
 16. Fuller K, Borgida A. Gestational diabetes mellitus screening using the one-step versus two-step method in a high-risk practice. Clin Diabetes 2014; 32(4):148-50.
 17. Teh WT, Teede HJ, Paul E, Harrison CL, Wallace EM, Allan C. Risk factors for gestational diabetes mellitus: implications for the application of screening guidelines. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2011; 51(1):26-30.
 18. Tabatabaei A, Fallah Z, Haghighi S, Farmani M, Horri N, Eslamian Z, et al. Prevalence and risk factors for gestational diabetes mellitus in pregnant women of Isfahan, Iran. Iran J Endocrinol Metab 2007; 9(3):251-9. (Persian).