تأثیر آروماتراپی بر تسکین درد زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: تسکین درد زایمان همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات علم مامایی مطرح بوده است. امروزه روش‌های غیر دارویی تسکین درد از جمله آروماتراپی به دلیل اثرات جانبی کم، مورد توجه می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر آروماتراپی بر تسکین درد زایمان انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مروری پایگاه‌های اطلاعاتی SID، Iranmedex، Magiran، IranDoc،Cochrane Library، PubMed/ MEDLINE، Scopus و Google Scholarبا استفاده از کلید واژه‌های رایحه درمانی، آروماتراپی، درد زایمان و کارآزمایی بالینی تا 9 نوامبر 2016 جستجو شدند. از نظر زبان، جستجو محدود به مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی شد. کیفیت مقالات با استفاده از ابزار ""Risk of bias کوکران بررسی شد. نتایج به صورت کیفی گزارش شدند.
یافتهها: از بین 456 مقاله یافت شده در جستجوی اولیه، 24 کارآزمایی بالینی (3414 مشارکت کننده) برای مرور ساختار یافته انتخاب شد. مطالعات در کشورهای ایران، هند، مصر، کره، ایتالیا و نیوزلند انجام شده بودند. اسانس استفاده شده در 11 مقاله اسطوخودوس، 6 مقاله گل سرخ، 3 مقاله مریم گلی، 3 مقاله شمعدانی، 3 مقاله گل یاس،2 مقاله بابونه، 2 مقاله نعناع فلفلی، 1 مقاله بهارنارنج، 1 مقاله نارنگی، 1 مقاله پرتقال، 1 مقاله میخک، 1 مقاله زنجبیل، 1 مقاله علف لیمو و 1 مقاله کندر بود. اکثر مطالعات مؤید اثربخشی مثبت آروماتراپی بر تسکین درد زایمان بودند.
نتیجهگیری: شواهد موجود نشان می‌دهد آروماتراپی می‌تواند یک روش مؤثر در تسکین درد زایمان باشد، اما انجام مطالعات بیشتر با متدولوژی قوی جهت دستیابی به شواهد دقیق‌تر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aromatherapy on labor Pain relief: a systematic review of clinical trials

نویسندگان [English]

 • Ashraf Ghiasi
 • Maryam Hasani
 • Leila Mollaahmadi
 • Mozhgan Hashemzadeh
 • Arezoo Haseli
PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Alleviating labor pain has always been one of the most important issues in midwifery practice. Nowadays, non-pharmacological pain relief methods such as aromatherapy are considered due to low side effects. This study was performed with aim to review the studies which evaluated the effect of aromatherapy on relief of labor pain.
Methods: In this review study, electronic databases including: SID, Iranmedex, Magiran, IranDoc, Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, Scopus and Google Scholar were searched with the keywords of aromatherapy, labor pain and clinical trial up to November 9, 2016. Search was limited based on English or/and Persian articles. The quality of studies was assessed using the Cochrane "risk of bias" tool. The results were reported qualitatively.
Results: Of 456 articles which were found in the initial search, 24 randomized trials (3414 participants) were selected for systematic review. The studies were conducted in Iran, India, Egypt, Korea, Italy and New Zealand. The used essence were lavender in 11 articles, rose in 6 articles, common sage in 3 articles, geranium in 3 articles, jasmine in 3 articles, chamomile in 2 articles, peppermint in 2 articles, bitter orange in 1 article, mandarin in 1 article, orange in 1 article, pink in 1 article, ginger in 1 article, lemongrass in 1 article and frankincense in 1 article. Most of the studies showed the positive effects of aromatherapy on labor pain relief.
Conclusion: Available data demonstrate that aromatherapy can be an effective intervention for alleviation of labor pain, but more studies with strong methodology are needed to achieve more rigorous evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Clinical trial
 • Labor pain
 • Systematic review
 1. Trout KK. The neuromatrix theory of pain: implications for selected nonpharmacologic methods of pain relief for labor. J Midwifery Womens Health 2004; 49(6):482-8.
 2. De La Brière A. Causes of pain in obstetrics. Soins 2013; 778:8-15.
 3. Shnol H, Paul N, Belfer I. Labor pain mechanisms. Int Anesthesiol Clin 2014; 52(3):1-17.
 4. Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 2009; 25(2):155-62.
 5. Nerum H, Halvorsen L, Sørlie T, Oian P. Maternal request for cesarean section due to fear of birth: can it be changed through crisis‐oriented counseling? Birth 2006; 33(3):221-8.
 6. Abushaikha L, Oweis A. Labour pain experience and intensity: a Jordanian perspective. Int J Nurs Pract 2005; 11(1):33-8.
 7. Mohammadkhani Shahri L, Abbaspour Z, Aghel N, Mohammadkhani Shahri H. Effect of massage aromatherapy with lavender oil on pain intensity of active phase of labor in nulliparous women. J Med Plants 2012; 2(42):167-76. (Persian).
 8. Simkin P, Bolding A. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. J Midwifery Womens Health 2004; 49(6):489-504.
 9. Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh M H, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 14(12):1049-60. (Persian).
 10. Vakilian K, Keramat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami M, Attarha M. The effect of lavender oil inhalation on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14(1):34-40. (Persian).
 11. Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy. J Mens Health 2008; 5(1):74-85.
 12. Higgins JP, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 5.1. 0. New York: The Cochrane Collaboration.
 13. Ahmadi A, Karimi S, Aj N, Javadi A. The effect of lavender essence on labor pain in nulliparous women referred to kuosar hospital 2010. Edrak 2013; 32:10-8. (Persian).
 14. Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot amascene controlled trial. BJOG 2007; 114(7):838-44.
 15. Calvert I. Ginger: an essential oil for shortening labour? Pract Midwifery 2008; 8(1):30-4.
 16. Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and reathing techniques on the reduction of labor pain. Complement Med J 2011; 1(1):34-41. (Persian).
 17. Ozgoli G, Aryamanesh Z, Mojab F, Alavi Majd H. A study of inhalation of peppermint aroma on the pain and anxiety of the first stage of labor in nulliparous women: a randomized clinical trial. Qom Univ Med Sci J 2013; 7(3):21-7. (Persian).
 18. Kaviani M, Maghbool S, Azima S, Tabaei MH. Comparison of the effect of aromatherapy with Jasminum officinale and Salvia officinale on pain severity and labor outcome in nulliparous women. Iran J Nurs Midwifery Res 2014; 19(6):666-72.
 19. Mojab F, Talebi A, Alavi Majd H. Investigating the effect of citrus aurantium aroma on severity of labor pain during active phase of labor. Complement Med J 2014; 4(1):733-44. (Persian).
 20. Rashidi Fakari F, Tabatabaee Chehr M, Rashidi Fakari F, Mortazavi H, Kamali H, Tayebi V. The effects of aromatherapy on pain of labor in nulliparous women. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 5(2):359-63. (Persian).
 21. Amir Ali Akbari S, Mojab F. Effect of Matricaria Camomilla aroma on severity of first stage labor pain. J Clin Nurs Midwifery 2015; 4(3):23-31. (Persian).
 22. Pirak A, Salehian T, Yazdkhasti M, Didehvar M, Arzani A. The effect of lavender essence on labor pain and length of delivery time in nulliparous women. J Ilam Univ Med Sci 2015; 23(6):175-84. (Persian).
 23. Ozgoli G, Torkashvand S, Salehi Moghaddam F, Borumandnia N, Mojab F, Minooee S. Comparison of peppermint and clove essential oil aroma on pain intensity and anxiety at first stage of labor. Iran J Obstet Gyncol Infertil 2016; 19(21):1-11. (Persian).
 24. Alavi N, Nemati M, Kaviani M, Tabaie MH. The effect of lavender aromatherapy on the pain intensity perception and intarapartum outcomes in primipare. Armaghane Danesh 2010; 15(1):30-7. (Persian).
 25. Roozbahani N, Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. The effect of rose water aromatherapy on reducing labor pain in primiparous women. Complement Med J 2015; 5(1):1042-53. (Persian).
 26. Setayeshvalipour N, Kheyrkhah M, Neysani L, Haghani H. Comparison effect of aromatherapy oil rose and warm water footbath in active phase of labor, on anxiety and pain severity in primiparous women. [Master Thesis]. Tehran, Iran: Faculty of Nursing and Midwifery of Tehran University of Medical Sciences; 2012. (Persian)
 27. Janula R, Mahipal S. Effectiveness of aromatherapy in reducing labour pain and duration of labour among primigravidas: a pilot study. Int J Health Sci Res 2014; 4(2):124-8.
 28. Janula R, Mahipal S. Effectiveness of aromatherapy and biofeedback in promotion of labour outcome during childbirth among primigravidas. Health Sci J 2015; 9(1):1-5.
 29. Lamadah SM, Nomani I. The effect of aromatherapy massage using lavender oil on the level of pain and anxiety during labour among primigravida women. Am J Nurs Sci 2016; 5(2):37-44.
 30. Safarzadeh AM, Khodakarami N, Fathizadeh N, Safdari F. The effect of massage therapy on the severity of labor in primiparous women. J Shahrekord Univ Med Sci 2008; 9(4):20-5. (Persian).
 31. Hongratanaworakit T. Relaxing effect of rose oil on humans. Nat Prod Commun 2009; 4(2):291-6.
 32. Hamdamian S, Mojab F, Hajian S, Talebi A. Investigation of efficacy of rosa amascene aroma on intensity of pain and anxiety in first stage of labor on primiparous in jajarm javadolame hospital in 2013. [Master Thesis]. Tehran, Iran: Faculty of Nursing and Midwifery of Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2014. (Persian).
 33. Hur MH, Park MH. Effects of aromatherapy on labor process, labor pain, labor stress response and neonatal status of primipara: Randomized clinical trial. Korean J Obstet Gynecol 2003; 46(4):776-83.
 34. Clebsch B. The new book of salvias: sages for every garden. Portland: Timber Press; 2003. P. 344.
 35. Hongratanaworakit T. Stimulating effect of aromatherapy massage with jasmine oil. Nat Prod Commun 2010; 5(1):157-62.
 36. Joseph RM, Fernandes P. Effectiveness of jasmine oil massage on reduction of labor pain among primigravida mothers. Nitte Univ J Health Sci 2013; 3(4):104-7.
 37. Lis-Balchin M. Geranium oil and its use in aromatherapy. Geranium and Pelargonium: History of Nomenclature, Usage and Cultivation. Florida, USA: CRC Press, 2003. P. 344.
 38. Srivastava JK, Pandey M, Gupta S. Chamomile, a novel and selective COX-2 inhibitor with anti-inflammatory activity. Life Sci 2009; 85(19-20):663-9.
 39. Kligler B, Chaudhary S. Peppermint oil. Am Fam Physician 2007; 75(7):1027-30.
 40. Leite MP, Fassin Jr J, Baziloni EM, Almeida RN, Mattei R, Leite JR. Behavioral effects of essential oil of Citrus aurantium L. inhalation in rats. Rev Bras Farmacog 2008; 18:661-6.
 41. Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D, Idaomar M. Biological effects of essential oils–a review. Food Chem Toxicol 2008; 46(2):446-75.
 42. Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research. Food Chem Toxicol 2008; 46(2):409-20.

Ammon HP. Boswellic acids (components of frankincense) as the active principle in treatment of chronic inflammatory diseases. Wien Med Wochenschr 2001; 152(15-16):373-8.