ارتباط بین سواد سلامت مادران باردار با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سواد سلامت مادران در دوران بارداری بیانگر مهارت‌های اجتماعی و شناختی است که انگیزه و توانایی آن‌ها را برای دریافت و استفاده از آگاهی‌های مفید نشان می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سواد سلامت مادری با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی در سال 1394 بر روی 120 زن باردار مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد جهت انجام مراقبت‌های معمول دوران بارداری انجام شد. افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای- چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه سواد سلامت مادری و نتایج بارداری (MHLAPQ) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون‌های آماری تحلیلی، آزمون تی، آنووا، توکی و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره سواد سلامت مادران باردار 54/7±47/42 بود؛ به‌طوری‌که کمترین سطح 21 و بیش‌ترین آن 56 بود. همچنین بین سواد سلامت مادران با سطح تحصیلات، محل زندگی، درآمد ماهیانه خانوار، تعداد بارداری، زمان شروع مراقبت‌ها، تعداد مراقبت انجام شده در طول بارداری، وزن هنگام تولد نوزاد، مصرف مکمل‌ها و آنمی ‌ارتباط معنی‌داری وجود داشت (05/0>p). بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، بین سواد سلامت و نتیجه بارداری ارتباط مثبت معناداری وجود داشت (01/0>p). ولی سن مادر با سواد سلامت و نتیجه بارداری ارتباط معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: بین سواد سلامت مادران و مراقبت‌های دوران بارداری، نتیجه بارداری و وزن هنگام تولد ارتباط معناداری وجود دارد، که لزوم توجه بیشتر به سواد سلامت مادری در برنامه‌های ارتقاء سلامت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between maternal health literacy level with pregnancy care and its outcomes

نویسندگان [English]

 • Seyde Sara Kharazi 1
 • Nooshin Peyman 2
 • Habibolah Esmaily 3
1 M.Sc. student in Health Education and Promotion, Student Research Committee, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of health Education and Promotion, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal health literacy during pregnancy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of women to gain and apply the useful knowledge. This study was performed with aim to investigate the association between maternal health literacy level with pregnancy care and its outcomes.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed in 2015 on 120 pregnant women referred to health centers of Mashhad to perform prenatal care. The subjects were selected by multistage randomized cluster sampling method. Data was collected by using Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome Questionnaire (MHLAPQ). Data was analyzed by SPSS software (version 15) and descriptive statistics, t-test, ANOVA, Tukey and Pearson correlation. PResults: The mean score of maternal health literacy was 42.47±7.54, so that the least score was 21 and the most 56. There was significant relationship between maternal health literacy and educational level, incomes, living place, number of pregnancy, time of starting care and the number of care taken during pregnancy, birth weight, supplements consumption and anemia (P<0.05). Pearson correlation coefficient showed significantly positive relation between health literacy and pregnancy outcomes (P<0.001). But there were no significant relation between maternal age with pregnancy outcomes and health literacy.
Conclusion: There is significant relationship between maternal health literacy with prenatal care, pregnancy outcomes and birth weight that shows the necessity of more attention to maternal health literacy in health promotion programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Birth weight
 • Health Literacy
 • Pregnant Women
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.