تأثیر شش 6 هفته برنامه‌ ورزشی هوازی بر عوامل هماتولوژیک دختران نوجوان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: قاعدگی باعث خونریزی و ایجاد کم‌خونی می‌شود، در صورتی که تمرینات استقامتی موجب اریتروپویزیس و تحریک خونسازی می‌گردند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ورزشی هوازی بر عوامل هماتولوژیکی دختران نوجوان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1393 بر روی 20 دختر 12-11 ساله شهرستان همدان انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل وارد مطالعه شدند. گروه تجربی به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته تمرینات ورزشی هوازی را انجام دادند. گروه کنترل فعالیت‌های روزمره‌شان را انجام می‌دادند. شمارش کامل سلول‌های خونی (CBC؛ با استفاده از نمونه‌های خونی) و اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max؛ با استفاده از آزمون 1600 متر دویدن و پیاده‌روی) قبل و پس از برنامه ورزشی، در هر دو گروه اندازه‌گیری شد. تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی‌همبسته، تی‌ مستقل، کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شاپیرو- ویلک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اکسیژن مصرفی بیشینه پس از دوره‌ تمرینی در گروه تجربی افزایش یافت (018/0=p). مقادیر RBC، HGB و HCT در هر دو گروه به‌طور معناداری افزایش یافت (05/0>p). گذشته‌ از این، مقادیر MCH و MCHC پس از ورزش در گروه کنترل کاهش یافت (05/0>p). مقدار WBC افزایش معنادار (01/0=p) و مقدار MCHC کاهش معناداری (05/0>p) را به ترتیب در گروه‌های کنترل و تجربی نشان داد. با این ‌وجود، در مقایسه‌ برون‌گروهی تنها متغیر VO2max از نظر آماری معنادار بود (033/0=p)، تغییر معنادار دیگری در دیگر متغیرهای هماتولوژیکی (PLT و MCV) در دو گروه وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: شش هفته تمرین هوازی اثر معناداری بر VO2max شرکت‌کنندگان دارد؛ بدون این که تغییر معناداری را در دیگر عوامل هماتولوژیکی خون ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of 6-Weeks Aerobic Exercise Training on Blood Hematological Factors in Adolescence Girls

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Samavati Sharif 1
 • Akram Rajabi 2
 • Hojjatollah Siavoshi 3
1 Associate Professor, Department of exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Bu-ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 M.Sc. of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 PhD Student of Exercise Physiology, Sports Medicine Research Institute, Physical Education and Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menstruation leads to bleeding and anemia; while endurance training causes erythropoiesis and stimulates hematopoiesis; therefore, this study was performed with aim to evaluate the effects of 6 weeks aerobic exercise training on blood hematological factors in adolescence girls.
Methods: This semi-experimental study was performed on 20 girls aged 11-12 years old in 2014. The subjects were randomly enrolled in two groups (Experimental and Control). Experimental group performed aerobic exercise for three sessions per week for six weeks. The control group continued the usual daily activities. Before and after the exercise programs, complete blood count (CBC; using the blood samples) and maximum oxygen uptake (VO2max; using 1600 meters running and walking) were measured. Data analysis was performed by SPSS software (version 16) and dependent and independent t-test, Kolmogorov Smironov, and Shapiro-Wilk tests. PResults: Increase of VO2max was significant after exercise in experimental group (P=0.018). The value of RBC, HGB, and HCT significantly increased after exercise in two groups (P<0.05). In addition, the value of MCH and MCHC significantly decreased after exercise in control group (P<0.05). The value of WBC significantly increased (P=0.01) and MCHC significantly decreased (P<0.05) in control group and experimental group, respectively. However, comparisons between groups were statistically significant only in VO2max at post-test (P=0.033). No significant difference was observed in other hematological factors (PLT, MCV) in two groups (P>0.05).
Conclusion: Six weeks of aerobic exercise are significantly effective in VO2max without significant changes in other hematological factors in adolescence girls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activity
 • Adolescent
 • Anemia
 • Maturity
 • Women
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.