نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات نوزادن، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: انتقال مادری- کودکی ایدز یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال این بیماری است و آگاهی کافی و عملکرد مناسب ماماها می‌تواند نقش مهمی در کاهش آن داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 133 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد سه پرسشنامه متغیرهای فردی، پرسشنامه نیازهای درک شده و پرسشنامه نیازهای واقعی در مورد انتقال مادری- کودکی ایدز را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های مک نیمار، کای اسکوئر و مدل خطی عمومی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نیازهای آموزشی درک شده (9/63% ماماها) و نیازهای آموزشی واقعی اکثر مشارکت‌کنندگان (2/87% ماماها) در سطح زیاد بود و تفاوت معنی‌داری بین آن‌ها مشاهده شد (0001/0>p). بیش‌ترین نیاز آموزشی درک شده در دو حیطه تشخیص و درمان ایدز و کمترین آن در حیطه فیزیوپاتولوژی بیماری بود (001/0>p). بیش‌ترین نیاز آموزشی واقعی در حیطه راه‌های انتقال و کمترین نیاز در حیطه درمان و پیگیری بود (001/0>p).
نتیجه‌ گیری: نیازهای آموزشی درک شده و واقعی در مورد پیشگیری از انتقال مادر- کودکی ایدز در اکثر ماماها زیاد است. پیشنهاد می‌شود که این موضوع مهم در برنامه‌های آموزش مدون ماماها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived and real educational needs of midwives about prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV, (Hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences- 2015)

نویسندگان [English]

 • Narjes Bahri 1
 • Amin Bajdi 2
 • Robab Latifnejad Roodsari 3
 • Khadijeh Mirzaee 4
 • Habibollah Esmaeili 5
 • Mona Larki 6
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, school of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery, Patient Safety Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Professor, Department of Biostatistics, Neonates Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 MSc. in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal to Child Transmission of AIDS is one of the most important transmission ways of this disease. Midwives' adequate knowledge and correct performance can have an important role in its reduction. This study was performed with aim to assess perceived and real needs of midwives regarding prevention of mother to child transmission of AIDS (PMTCT).
Methods: This cross-sectional study was conducted on 133 midwives working at hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences in 2015. Participants completed three questionnaires including demographic characteristics, perceived needs and real needs about PMTCT. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and McNemar test, Chi-square and general linear model. PResults: The majority of participants had high level of perceived needs (63.9% of midwifes) and real educational needs (87.2% of midwifes) and there was a significant difference between them (P< 0.0001). The highest perceived needs was seen in two domains of AIDS diagnosis and treatment and the lowest was in the domain of physiopathology (P<0.001). The highest real educational needs was related to the domain of transmission ways and the lowest to the domain of treatment and follow-up (P<0.001).
Conclusion: The majority of midwives had high perceived and real needs regarding PMTC. It is suggested that this important topic be noticed in midwives’ educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aids
 • Perceived educational needs
 • Prevention of Mother to Child Transmission
 • Real educational needs
 1. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2008. Sustainable Deelopment. Available at: URL: www.Unaids.org; 2013.
 2. The Global HIV/AIDS Epidemic. AIDS. Available at: URL: https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/global-statistics/; 2015.
 3. The latest statistics of people with AIDS in Iran in 2014. Iran AIDS Prevention Center. Available at: URL: http://aids.ir/post/823/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9; 2015 .
 4. United Nation Population Fund (UNFPA). International conference on population and Development; 1994 September 2-3, Cairo, Egypt; 2016.
 5. Global Monitoring framework and strategy for the global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive (EMTCT). World Health Organization. Available at: URL: www.who.int; 2015.
 6. Shamsi M, Shokravi FA, Karimi M, Bashirian S. Millennium development goals (combating diseases, AIDS, and malaria) from the perspective of Quran and Islam. Arak Univ Med Sci J 2011, 13(5):87-97. (Persian).
 7. Zuniga M. The feminization of AIDS, soroptimists international of the American. Geneva: World Health Organization; 2004. P. 331-3.
 8. HIV/AIDS in Iran (Cumulative Statistics). Tehran: Ministry of Health and Medical Education of the IR Iran, 2009. Disease Control, Office of the Deputy for Public Health, Ministry of Health and Medical Education of the IR Iran. Available at: URL: http://port.health.gov.ir/mfdc.cdc; 2015.
 9. Csete J, Pearshouse R, Symington A. Vertical HIV transmission should be excluded from criminal prosecution. Reprod Health Matters 2009; 17(34):154–62.
 10. Dutta A, Kripke K, Mwai D, Sirengo M. Preventation of mother-to-child transmission in Kenya: cost- effectiveness of option B+. Kenya: Browse Publications; 2013. P. 1-4.
 11. The Royal College of Midwives. 1998. The RCM. Available at: URL: www.rcm.org.uk; 2015.
 12. Ndikom CM1, Onibokun A. Knowledge and behavior of nurse/midwives in the prevention of vertical transmission of HIV in Owerri, Imo state, Nigeria: a cross-sectional study. BMC Nurs 2007; 6:9.
 13. Tomlinson N. Knowledge, attitudes and beliefs of nurses in rural Mutare, Zimbabwe toward vertical transimission of HIV in HIV-Positive pregnant women: a qualitative study. Arch Dis Childhood 2012; 97(Suppl 1):A48-9.
 14. Omidvar SH. Knowledge level and Attitude of midwifery and nursing students regarding AIDS Babol, 2000. J Babol Univ Med Sci 2003; 5(2):37-41. (Persian).
 15. Mnyani CN, McIntyre JA. Challenges to delivering quality care in a prevention of mother-to-child transmission of HIV programme in Soweto. South Afr J HIV Med 2013; 14(2):64-9.
 16. Mbombo N, Bimerew M. Integrating prevention of mother to child HIV transmission competencies into the nursing curriculum: methodological lessons from a university-based undergraduate programme. Curationis 2012; 35(1):12.
 17. Unnikrishnan B, Mithra PP, Rekha T, Reshmi B. Awareness and attitude of the general public toward HIV/AIDS in Coastal Karnataka. Indian J Community Med 2010; 35(1):142-6.
 18. Mulaudzi MV, Pengpid S, Peltzer K. Nurses’ Knowledge, attitudes, and coping related to HIV and AIDS in a Rural Hospital in South Africa. Ethno Med 2011; 5(1):25-32.
 19. Olarinoye AO, Adesina KT, Adesiyun OO, Ezeoke GG, Ijaiya MA. Knowledge and practices of PMTCT among health care providers in private hospital in Ilorin, Nigeria. J Obstet Gynaecol 2014; 13(1):39-49.
 20. Djadou KE, Koffi KS, Saka B, Tépé EM, Vinyo DK, Tatagan-Agbi K. Knowledge, attitudes and practices of healthcare providers in Togo regarding prevention of mother-to-child transmission of HIV in 2010. Med Trop 2011; 71(6):608-12.
 21. Rezaei MA, Ghahramani F. Comparison of knowledge and practice of private clinical laboratories and educational centers staff in Shiraz about AIDS, 2011. Med Lab J 2011; 5(1):55-9.
 22. Adebajo SB, Bamgbala AO, Oyediran MA. Attitude of health care providers to persons living with HIV/AIDS in Lagos State, Nigeria. Afr J Reprod Health 2003; 7(1):103-12.
 23. Olowookere SA, Fatiregun AA, Osagbemi KG. Awareness and attitude of health workers at a Nigerian HIV treatmeclinic toward HIV/AIDS and HAART adherence. J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic) 2009; 8(3):208-12.
 24. Bennet G, Mansell I. Universal precautions: a survey of community nurses experience and practice. J Clin Nurs 2004; 13(4)413-21.