بررسی تأثیر بروملین خوراکی (آناناس) بر شدت درد پس از اپی زیاتومیدر زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی زیاتومی شایع ترین برش جراحی در مامایی است. درد پرینه ناشی از اپی زیاتومی همواره مشکلی استرس زا برای زنان نخست زا بوده است. اخیراً افزایش علاقه به استفاده از مکمل های دارویی سبب توجه بیشتر به فرآورده های قدیمی کاهنده درد مانند بروملین شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بروملین خوراکی بر شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا بود.
روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور که در سال 1388 در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز انجام شد، 82 زن نخست زا به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه دریافت کننده بروملین و دارونما قرار گرفتند و بسته های دارو و دارونما را به صورت تصادفی دریافت نمودند. دوز آغازین، 2ساعت پس از زایمان شروع شد. افراد یک عدد قرص را سه بار در روز به مدت 6 روز پس از زایمان مصرف کردند. درد پرینه با مقیاس دیداری درد در 24 ساعت اول، روزهای 3، 7 و 14 پس از زایمان اندازه گیری شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS (نسخه 15) با استفاده از آزمون های من ویتنی، تی زوجی و کای دو تحلیل شد.
یافته‌ها: درد پرینه در 24 ساعت اول و روز سوم پس از زایمان در گروه بروملین به طور معنادار کمتر بود (05/0>p)، اما اختلاف معناداری در روز هفتم و چهاردهم بین گروه ها وجود نداشت (05/0p>). از نظر میانگین مسکن های مصرفی تا روز چهاردهم، اختلاف معناداری بین دو گروه وجود داشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: بروملین در کاهش درد پس از اپی زیاتومی، همچنین کاهش مصرف مسکن مؤثر است. بنابراین استفاده از آن پس از اعمال جراحی برای کاهش درد توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Oral Bromelain (Pineapple) on pain after Episiotomy in Primiparus Women

نویسندگان [English]

  • Samira Golezar 1
  • Zahra Abbaspour 2
  • Forugh Namjuyan 3
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Islamic Azad University, Tuyserkan Branch, Tuyserkan, Iran.
2 M.Sc. of midwifery, Faculty of Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Assistant professor of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Ahvaz University Of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is the most common incision in midwifery. Perineal pain due to episiotomy has always been a distressing problem for women. Recently, there has been an increased interest in using complementary medications that has caused more attention to traditional pain redactor products such as Bromelain. The aim of present study was to determine the effect of oral bromelain on perineal pain in primiparus women.
Methods: In this double-blind clinical trial that was performed in 2009 in Amir-al-momenin hospital of Ahwaz, 82 women were randomly selected and divided in two groups of bromelain or placebo and randomly received medication and placebo packages. The initial dose was given 2 hours after delivery. One tablet was given three times daily for six days. Episiotomy pain was measured by VAS scale at the first 24hr, 3th, 7th and 14th day after delivery. Number of consumed analgesic tablets was also recorded. Data were analyzed by independent t-test, Chi-square test and Mann-Whitney U test using SPSS 15 test.
Results: Perineal pain significantly reduced in bromelain group at the first 24 hr and on the 3th day after delivery (P<0.05), but there weren’t significant difference between bromelain group and placebo group on the 7thday and 14th day after delivery. The number of analgesic tablets consumed had significant difference between the two groups (P<0.05).
 
Conclusion: Bromelain has effect on episiotomy pain and reduces the consumption of analgesics; therefore, its postoperative use is suggested for pain reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bromelain
  • Episiotomy
  • Pain
1. Cunnigham FG, leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22th
ed.NewYork:McGraw Hill; 2005.
2. Kropp N, Hartwell T, Althabe F. Episiotomy rates from eleven developing countries. Int J Gynecol Obstet. 2005
Nov; 91(2):157-159.
3. Daghigh bin E. Comparison of lavender and honey ointment on episiotomy pain and wound healing in
primiparus women [Thesis]. Ahwaz. Jondishapour University of Medical Sciences. 2007.
4. Motavaselian M, Farnia F. Effect of muscular relaxation on episitomy pain in primiparus women. Shahid
sadooghi University of Medical Science Journal. 2001;3:25-31.
5. Enkin M, Neilson J, Crowther C, Duley L,Hodnelt E. In:A Guide to Repair of perineal trauma.effective care in
pregnaney and child birth. 3rd ed.oxferd,UK:oxford university press. 2000; p:341-4.
6. Albers LA, Sedler KD, Bedrick EJ, Teaf D, Peralta P. Midwifery care measures in the second stage of labor and
reduction of genital tract trauma at birth:a randomized trial. J Midwifery Women’s Health. 2005; 50(5):365-72.
7. Boback J. Essential of Maternity Nursing. St louis:Mosby company.1990; p:617-420.
8. Moses F. Episiotomy vs perineal tear: which id less traumatic? British Journal of Nursing.1992; (1):761.
9. Jill E. The nurses role in giving preoperative information to reduce anxiety in patient admitted at hospital for
elective minor surjery. Journal of Advanced Nursing. 1989 Nov; 11(14):809.
10. Bitange N T, Zhang W, Shi-ying X. Therepeutic application of pineapple proteas(bromelain):Review. Pakistan
Journal of Nutrition. 2008; 7(4):513-20.
11. Roger AO. Safety & Efficacy Report Bromelain. Plast Reconstr Surg 2006;118(7):1640-44.
12. Maurer HR. Bromelain: Biochemistry, pharmacology and medical use. Cell Mol Life Sci 2001;58(9): 1234- 35.
13. Guyton A, Hall J. Medical physiology. Translate by Farokh shadan. 2th volume. Tehran: chehr; 2006: 935.
14. Zatuchni GI, Colombi DJ. Bromelains therapy for the prevention of episiotomy pain. Obstet Gynecol.1967; 29:
275.
15. Emmanuel RE, Aloy EA. A prospective randomized trial of kotase(bromelain + trypsin) in the management of
post operative abdominal wound at university of Nigeria teaching hospital enugu,Nigeria. Journal of College of
Medicine 2005;10(2):61-6.
16. Kerkhoffs GMM, Struijs PAA, Wit C De, Rahlfs W, Zwipp H, Dijk CN Van. A double blind, randomised,
parallel group study on the efficacy and safety of treating acute lateral ankle sprain with oral hydrolytic
enzymes. Br J Sports Med 2004;38:431–435.
17. Tassmann GC, ZaFran IN, Zayon GM. A double blind crossover-study of plant proteolytic enzyme in oral
surgery. J dent med 1965;20:51-4.
18. Medical news. The pain of child birth may linger for several weeks after vaginal delivery for women, according
to a new study. A paper published in: American journal of obst & gyn .2004.
19. Woolley RJ. Benefits and risks of episiotomy:A review of the English-language literature part &
partObstetGynecolsurvey.1995;50:806.
20. May K; Mahlmesiter L, Maternal and Neonatal Nursing Family centered care. Philadelphia: lippincott
company;1994.