بررسی ارتباط بستن لوله‌های رحمی با اختلالات قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد بیمای های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات قاعدگی یکی از شایع ترین مشکلات زنان است. وجود یک سندرم پس از بستن لوله همیشه مورد تردید بوده و هنوز ابهامات درباره وجود یا عدم وجود اختلالات قاعدگی مرتبط با بستن لوله وجود دارد. این تحقیق باهدف بررسی تفاوت احتمالی فراوانی بستن لوله‌ در بین زنان دارای خونریزی غیرطبیعی رحمی با افراد بدون این اختلالات انجام شد.
 
روش‌کار: در این مطالعه مورد- شاهدی روی مراجعه کنندگان به درمانگاه زنان بیمارستان بوعلی تهران از فروردین 1388 تا خرداد 1389، 300 خانم با شکایت خونریزی غیرطبیعی رحمی درگروه مورد و 313 نفر بدون خونریزی غیرطبیعی رحمی در گروه شاهد قرار گرفتند. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. برای افراد پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردی، ویژگی سیکل های قاعدگی و روش پیشگیری از بارداری تکمیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 5/11) و با استفاده از آزمون های کای دو، آنووای یک طرفه، پیرسون و مانتل- هنزل تحلیل شد.
 
یافته‌ها: بستن لوله ها در 3/22% از زنان دارای خونریزی غیرطبیعی و 4/13% افراد گروه شاهد انجام شده بود (p=0/004، OR:1/85، 95% CI:1/21-2/8). پس از حذف اثر سن و پاریتی نیز بستن لوله درگروه مورد بیش از گروه شاهد بود (با حذف اثر سن p= 0/02 OR:1/69 و با حذف اثر پاریتی p= 0/028 OR:1/66. با در نظر گرفتن یک علامت غیرطبیعی از پنج معیار به عنوان خونریزی غیرطبیعی رحمی، باز هم فراوانی بستن لوله در زنان دارای خونریزی غیرطبیعی رحمی 3/27% و در گروه شاهد 2/14% بود (3/27% در برابر22/14% ، (p=0/03، OR:1/91، 95% CI:1/22-3/01).
 
نتیجه‌گیری: بین انجام بستن لوله های رحمی و بروز اختلالات قاعدگی ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Tubal Ligation and Risk of Abnormal Uterine Bleeding Risk

نویسندگان [English]

  • Mitra Mohit 1
  • Fatemeh Mohammadyari 1
  • Latif Gachkar 2
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Shahid-Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abnormal uterine bleeding (AUB) is one of the most common gynecologic problems. The existence of a post tubal ligation syndrome has been debated for decades and there are still discussions on the presence or absence of menstrual abnormalities related to tubal ligation. This study was performed with the aim of evaluating the probable difference of tubal ligation frequency between women with AUB and individuals who doesn’t have such abnormalities.
Methods: In this case-control study conducted in Bu-Ali hospital gynecology clinic in Tehran during April 2009- June 2001, 300 women with the chief complaint of AUB were compared to 313 women without AUB. Subjects were selected by available sampling method. A questionnaire containing the demographic data, the characteristics of menstrual cycles and the contraception method was completed for each subject. Data was analyzed by using SPSS 11.5 software and Chi-square, one-way ANOVA, Pearson and Mantel-Haenszel tests.
Results: The incidence of previous tubal ligation was higher in women with AUB than the control group (22.3% versus 13.4%. OR: 1.85, 95% CI: 1.21- 2.8, P=0.004). This difference was also significant after adjustment for age and parity (for parity: OR=1.66, P= 0.028 and for age OR: 1.69, P=0.02). The incidence of previous tubal ligation was higher in women with one abnormal menstrual characteristic out of five criteria (27.3% versus 14.22%. OR: 1.91, 95% CI: 1.22- 3.01, P= 0.03).
 
Conclusion: Results show that there is relationship between tubal ligation and menstrual problems. Further prospective cohort studies with long term follow up are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tubal Ligation
  • Menstrual Abnormality
  • Abnormal uterine bleeding
  • Post Tubal Ligation Syndrome
  • Tubal Sterilization
1. Paula J.Hillard Adams. IN Benign diseases of female reproductive tract: Berek JS. et al. Berek & Novak's
Gynecology. 14 ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2007; P. 622-761.
2. Peterson HB, Jeng G et al."The risk of menstrual abnormalities after tubal sterilization.U.S. Collaborative
Review of Sterilization Working Group." N Eng l Med. 2000 Dec:343 (23):1681
3. Gentile GP, Kaufman SC. Is there any evidence for a Post-tubal sterilization Syndrome? Fert Steril.1998
Feb.; 69(2):179-6.
4. DeStefano F, Perlman JA et al. Long-term risk of menstrual abnormality after tubal sterilization. Am J
Obstet Gynecol. 1985 Aug 1:152 (7 pt 1): 835-841
5. Rulin MC, Davidson AR et al. Changes in menstrual symptoms among sterilized women. A prospective
study. Obstet Gynecol. 1989 Aug;74 (2):149-54
6. DeStefano F, Huezo CM et al. Menstrual changes after T.L. Obstet Gynecol. 1983 Dec; 62 (6): 673-81
7. Huggins GR, Sondheimer. Complications of female sterilized, immediate and delayed, Fert Steril. 1984:
41(3):337-55
8. Shy KK, Skigactis A, Grothaus LG, Wanger EH et al. Tubal ligation and risk of subsequent hospital
admission for menstrual disorders. Am J Obstet Gynecol. 1992 Jun;166:1698-705
9. Taner CE, Hakverdi AU, Erden AC, Satici O. Menstrual disorders and pelvic pain after sterilization. Adv
Contracept.1995 Dec;11(4):309-315.
10. Wilcox Ls, Martinez-Schnell B. Menstrual function after tubal sterilization. Am J Epidmiol. 1992 Jun
15;135(12):1368-81
11. Rulin Mc, Davidson AR et al. Long term effect of tubal sterilization on menstrual indices and pelvic pain.
Obstet Gynecol. 1993 Jul;82 (1):118-21
12. Shain RN et al. Menstrual pattern changes one year after sterilization, controlled prospective study. Fert
Steril. 1989;52:192-203
 
13. Shobeiri M, AtashKhoii S et al. The risk of menstrual abnormalities after tubal sterilization, case control
study. BMC women's health E journal. 2005;5:5
14. Westhoff C, Davis A. Tubal sterilization:focus on the U.S. experience. Fertil Steril. 2000 May; 73(5):913-
22.
15. Harlow BL et al. Dose tubal light influence the subsequent risk of menorrhagia or dysmenorhea? Fert Steril.
2002 Apr; 77(4): 754-60
16. Sahwi S, Toppozada M et al. Changes in menstrual blood loss after four methods of female tubal
sterilization. Contraception. 1989 Oct; 40(4):387-98
17. Bhiwandiwala PP, Mumford SD et al. Mestrual pattern changes following laparoscopic sterilization with
different occlusion techniques: a review of 10,000 cases. Am J Obstet Gynecol. 1983 Mar 15; 145(6):684-
94.
18. Thakur S, Premi HK et al. Epidemiological evaluation of excessive and /or irregular uterine bleeding.
Indian J Public Health.1993 Oct-Dec;37(4):133
19. Hillis HD, Marchbanks PA, Tylor LR et al. Higher hysterectomy risk for sterilized than nonsterilized
women: findings from the U.S. Collaborative Review of Sterilization Working Group. Obstet Gynecol.
1998 Feb;91(2):241-246.
20. Cohen MM. Long term risk of hysterectomy after tubal sterilization. Am J Epidemiol. 1987;125; 410
21. Goldhaber MK, Armstrong MA, Golditch-1 M, et al. Long-term risk of hysterectomy among 80,007
sterilized and comparison women. 1971-1987. Am J Epidemiol. 1993;138:508.
22. Stergachis A, Shy CK, Grothous LC et al. Tubal sterilization and long term risk of hysterectomy JAMA
1990; 264:2893
23. Hillis HD, Marchbanks PA, Tylor LR, Peterson HB. Tubal sterilization and long-term risk of
hysterectomy:findingss from the U.S. Collaborative Review of Sterilization Working Group. Obstet
Gynecol. 1998:89(4); 609-14.
24. Chi IC. Is tubal sterilization associated with an increased risk of subsequent hysterectomy but a decreased
risk of ovarian cancer? A review of recent literature. Adv Contracept. 1996 Jun;12 (2):77-99.
25. Peterson HB. Sterilization. Obstet Gynecol. 2008 Jan;111(1):189-203.
26. Browner WS, Newman TB and Hulley SB. In Estimating sample size and power: Applications and
examples: Hulley SB, Cummings SR, Browner WS et al. Designing clinical research. Third ed. Lippincott
Williams & Wilkins, 2007; P. 65-94.